ข่าวเด่นประจำวัน

0 300
รองศาสตราจารย์ ดร.สามารถ ทองเฝือ นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี กล่าวว่า จากการลงพื้นที่ตรวจติดตามและประเมินผลการประกวดศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.) ดีเด่น ระดับจังหวัด ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปัตตานี ผลการประกวด ศส.ปชต.ดีเด่น ระดับจังหวัด ชนะเลิศ ได้แก่ ศส.ปชต.คอกกระบือ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานีรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ศส.ปชต.ทุ่งคล้า อ.สายบุรี จ.ปัตตานี...

ข่าวศรีตรัง

0 77
พูดสื่อสารได้คล่อง ควรฝึกพูดอย่างสม่ำเสมอ ต่อเนื่อง รักษาระดับการใช้ภาษา และฝึกใช้ในชีวิตประจำวัน อาจารย์ปาร์ก ชวา ฮวัน (ขวามือ) อาจารย์ประจำแผนกวิชาภาษาเกาหลี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี กล่าวกับสถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานีว่า รูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาเกาหลีที่ ม.อ.ปัตตานีจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ อาจารย์ผู้สอนที่เป็นคนไทย จะรับผิดชอบเกี่ยวกับวิชาไวยากรณ์ ส่วนอาจารย์เกาหลีเจ้าของภาษาจะสอนวิชาการฟัง และการพูด วิธีการสอนนักศึกษา ตนจะใช้วิธีการอัดเทปให้นักศึกษาฟัง...

ข่าวประชาสัมพันธ์

0 118
จากการที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีร่วมกับมูลนิธิเกาหลี และสถานเอกอัครราชทูตเกาหลีประจำประเทศไทยร่วมกันจัดเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกาหลีศึกษา ระหว่างวันที่ 27-29 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมแมนดาริน เมนเนจ บาย เซ็นเตอร์ พ้อยท์ กรุงเทพฯ ให้แก่นักวิชาการ ผู้สอนภาษาเกาหลีระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พร้อมเปิดประเด็นนำเกาหลีศึกษาเข้าสู่ระดับอาชีวศึกษารองรับแรงงานสายอาชีพตามยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 เกี่ยวกับเรื่องนี้นางสาวนาริฐา สุขประมาณ อาจารย์ผู้สอนภาษาเกาหลี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กล่าวว่า การเข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้...

หมุดหมายชายแดนใต้

SOCIAL