ข่าวเด่นประจำวัน

0 66
ศส.ปชต.คอกกระบือ อ.ปะนาเระ ชนะเลิศการประกวดฯ นายสมบัติ จันทรา ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปัตตานี กล่าวว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปัตตานี ได้ดำเนินโครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย กิจกรรมการประกวดศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2561(ศส.ปชต.) ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยฯให้ได้มาตรฐาน สามารถเป็นต้นแบบการเรียนรู้และขยายผลต่อไปได้ และส่งเสริมขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ศส.ปชต. ยกย่องเชิดชูเกียรติ ศส.ปชต.ที่เป็นแบบอย่างในการบริหารงาน และขับเคลื่อนกิจกรรมของศูนย์ฯที่เด่นสอดคล้องตามวัตถุประสงค์  จากการลงพื้นที่ตรวจประเมินการขับเคลื่อนการดำเนินงานของ ศส.ปชต.ตำบล ตัวแทนทั้ง...

ข่าวศรีตรัง

0 71
พูดสื่อสารได้คล่อง ควรฝึกพูดอย่างสม่ำเสมอ ต่อเนื่อง รักษาระดับการใช้ภาษา และฝึกใช้ในชีวิตประจำวัน อาจารย์ปาร์ก ชวา ฮวัน (ขวามือ) อาจารย์ประจำแผนกวิชาภาษาเกาหลี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี กล่าวกับสถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานีว่า รูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาเกาหลีที่ ม.อ.ปัตตานีจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ อาจารย์ผู้สอนที่เป็นคนไทย จะรับผิดชอบเกี่ยวกับวิชาไวยากรณ์ ส่วนอาจารย์เกาหลีเจ้าของภาษาจะสอนวิชาการฟัง และการพูด วิธีการสอนนักศึกษา ตนจะใช้วิธีการอัดเทปให้นักศึกษาฟัง...

ข่าวประชาสัมพันธ์

0 111
จากการที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีร่วมกับมูลนิธิเกาหลี และสถานเอกอัครราชทูตเกาหลีประจำประเทศไทยร่วมกันจัดเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกาหลีศึกษา ระหว่างวันที่ 27-29 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมแมนดาริน เมนเนจ บาย เซ็นเตอร์ พ้อยท์ กรุงเทพฯ ให้แก่นักวิชาการ ผู้สอนภาษาเกาหลีระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พร้อมเปิดประเด็นนำเกาหลีศึกษาเข้าสู่ระดับอาชีวศึกษารองรับแรงงานสายอาชีพตามยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 เกี่ยวกับเรื่องนี้นางสาวนาริฐา สุขประมาณ อาจารย์ผู้สอนภาษาเกาหลี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กล่าวว่า การเข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้...

หมุดหมายชายแดนใต้

SOCIAL