ข่าวเด่นประจำวัน

0 162
นายพิพิฒน์ วรคุณพิเศษ ผู้อำนวยการฝ่ายควบคุมระบบกำลังไฟฟ้า (กฟผ.) กล่าวว่า ประเทศไทยมีสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติค่อนข้างสูง ทั่วประเทศกว่า 60%โดยเฉพาะในภาคใต้ เกือบ 80 % ใช้ก๊าซธรรมชาติ หากมีเหตุอะไรขึ้นกับท่อก๊าซ หรือ ระบบก๊าซ ผลกระทบจะมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับจุดที่เกิด ดังนั้นจำเป็นต้องมีการซ่อมบำรุงเป็นวาระทุกปี ขึ้นอยู่กับลักษณะจุดที่เกิดและจุดที่ซ่อม “จุดใหญ่ คือ แหล่ง JDA-A18 พื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย (สัมปทานร่วมระหว่างไทย-มาเลเซีย)...

ข่าวศรีตรัง

0 121
พูดสื่อสารได้คล่อง ควรฝึกพูดอย่างสม่ำเสมอ ต่อเนื่อง รักษาระดับการใช้ภาษา และฝึกใช้ในชีวิตประจำวัน อาจารย์ปาร์ก ชวา ฮวัน (ขวามือ) อาจารย์ประจำแผนกวิชาภาษาเกาหลี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี กล่าวกับสถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานีว่า รูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาเกาหลีที่ ม.อ.ปัตตานีจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ อาจารย์ผู้สอนที่เป็นคนไทย จะรับผิดชอบเกี่ยวกับวิชาไวยากรณ์ ส่วนอาจารย์เกาหลีเจ้าของภาษาจะสอนวิชาการฟัง และการพูด วิธีการสอนนักศึกษา ตนจะใช้วิธีการอัดเทปให้นักศึกษาฟัง...

ข่าวประชาสัมพันธ์

0 158
จากการที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีร่วมกับมูลนิธิเกาหลี และสถานเอกอัครราชทูตเกาหลีประจำประเทศไทยร่วมกันจัดเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกาหลีศึกษา ระหว่างวันที่ 27-29 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมแมนดาริน เมนเนจ บาย เซ็นเตอร์ พ้อยท์ กรุงเทพฯ ให้แก่นักวิชาการ ผู้สอนภาษาเกาหลีระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พร้อมเปิดประเด็นนำเกาหลีศึกษาเข้าสู่ระดับอาชีวศึกษารองรับแรงงานสายอาชีพตามยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 เกี่ยวกับเรื่องนี้นางสาวนาริฐา สุขประมาณ อาจารย์ผู้สอนภาษาเกาหลี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กล่าวว่า การเข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้...

หมุดหมายชายแดนใต้

SOCIAL