เกี่ยวกับสถานีวิทยุ
ข้อมูลเกี่ยวกับสถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี

คณะกรรมการดำเนินงานสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
(บอร์ดดำเนินงานสถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี)
FM 107.25 MHz
(ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ 50/28/2560 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2560)

รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
(รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล)
ประธานคณะกรรมการอำนวยการ
สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รองศาสตราจารย์อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ

รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี
(รองศาสตราจารย์อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ)
ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน
สถานี
วิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

 

DSC06432คณบดีคณะวิทยาการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
(ดร.มูอัสซัล บิลแสละ)
กรรมการ

Nawapong

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
(นายนวพงษ์ เพ็ชรอุไร)
กรรมการ

DSC06435

อาจารย์ประจำสาขานิเทศศาสตร์
คณะวิทยาการสื่อสาร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุสุมา กูใหญ่)
กรรมการ

Wanita

ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียง อสมท.ปัตตานี
(นางวานิต้า สุไลมาน)
กรรมการ

Asara

เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมจังหวัดชายแดนใต้
(นางสาวอัสรา รัฐการัณย์)
กรรมการ

head1ผู้แทนสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
กรรมการ

phirakan

หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภีรกาญจน์ ไค่นุ่นนา)
กรรมการและเลขานุการ

Abdulkhoba

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
(นายอับดุลฆอปา ​ มะมิง)
ผู้ช่วยเลขานุการ

board 01

สถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี FM 107.25 MHz ได้จัดทำจดหมายข่าวเพื่อเผยแพร่เรื่องราวที่น่าสนใจและความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ของสถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี โครงการจัดทำจดหมายข่าวดำเนินการโดยนางสาวอัยตีซัน มามะ นักศึกษาฝึกงานสาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

PSU Radio Letter Vol.3

 จดหมายข่าวสถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี FM 107.25 MHz ฉบับที่ 3 ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560

0_107.25 news Volume

จดหมายข่าวสถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี FM 107.25 MHz ฉบับที่ 2 ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2560

01_107.25 news Volume

 จดหมายข่าวสถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี FM 107.25 MHz ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2560

อออออออาจารย์ อาทิตยา  สมโลก
รักษาราชการ หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

นายสมศักดิ์ รัตนน้อย

 นายสมศักดิ์  รัตนน้อย
หัวหน้าฝ่ายเทคนิค
E-mail: somsak.ra@psu.ac.th

เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
นางสาวเมนภา ชูแดง นางสาวเมนภา  ชูดแดง
เจ้าหน้าที่การตลาด
E-mail: ann99.cut@gmail.com
เจ้าหน้าที่ฝ่ายรายการ
นางสาวพรพิมล อุไรรัตน์ นางสาวพรพิมล  อุไรรัตน์
นักจัดรายการ
E-mail: djmon_u@hotmail.co.th
นางสาวหทัยกาญจน์ เพชรประวัติ นางสาวหทัยกาญจน์  เพชรประวัติ
นักจัดรายการ
E-mail: hathaikarn-p@hotmail.com
เจ้าหน้าที่ฝ่ายข่าว
นางสาวพัชรา  ยิ่งดำนุ่นนางสาวพัชรา  ยิ่งดำนุ่น
ผู้สื่อข่าว
E-mail: y_patchara@hotmail.com
นางสาวเสาวนีย์ ดาโอะนางสาวเสาวนีย์  ดาโอะ
ผู้สื่อข่าว
E-mail: saowanee193@gmail.com
เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค
นายสถาพร ศิวบุตรนายสถาพร  ศิวบุตร
เจ้าหน้าที่เทคนิคและนักจัดรายการ
E-mail: mr.aum@hotmail.co.th
นายวันไซดี เจ๊ะแวนายวันไซดี  เจ๊ะแว 
เจ้าหน้าที่เทคนิค
E-mail: wansaidee.j@gmail.com
นายอิเลียส แซมานายอิเลียส  แซมา 
เจ้าหน้าที่เทคนิค
E-mail: ilias_da@hotmail.com

 

 

นักจัดรายการวิทยุรับเชิญ

dj01

dj03

dj04

dj05

พื้นที่การกระจายเสียง

สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มีรัศมีการออกอากาศประมาณ 60 กิโลเมตร ส่งกระจายเสียง ณ ที่ทำการสถานีวิทยุกระจายเสียง ภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000

พื้นที่การกระจายเสียงครอบคลุม 12 อำเภอของจังหวัดปัตตานี คือ อำเภอเมือง หนองจิก โคกโพธิ์ แม่ลาน ยะรัง ยะหริ่ง ปะนาเระ สายบุรี ทุ่งยางแดง กะพ้อ ไม้แก่น และมายอ ครอบคลุมประชากร 647,000 กว่าคนของจังหวัด

นอกจากนี้ยังสามารถรับฟังได้บางส่วนของจังหวัดสงขลา คือ อำเภอสะบ้าย้อย นาทวี และจะนะ ซึ่งเป็นพื้นที่ทางตอนเหนือและตะวันตกของจังหวัดปัตตานี

ขณะที่จังหวัดยะลา รับฟังสถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานีได้บางส่วนของจังหวัด คือ อำเภอเมือง

map-001

PSU

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 1. เพื่อเป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์ภารกิจและกิจกรรมของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่แพร่หลาย
 2. เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยได้ผลิตผลงานบทความสารคดีความรู้ทางวิชา การเผยแพร่ทางสถานีวิทยุ
 3. เพื่อเป็นแหล่งวิชาการให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานด้านวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา
 4. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้บริการทางวิชาการและข้อมูลข่าวสารในลักษณะวิทยุกระจายเสียงแก่ชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้
 5. เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนผ่านการใช้สื่อวิทยุกระจายเสียงในการพัฒนาชุมชนรวมทั้งการประสานสัมพันธ์อันดีในสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้

วิสัยทัศน์

สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มุ่งสู่ความเป็นต้นแบบของสื่อสาธารณะเพื่อประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง

พันธกิจ

 1. เป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์ภารกิจ และกิจกรรมของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่แพร่หลายสังคม
 2. เป็นช่องทางให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยได้ผลิตผลงานบทความสารคดีความรู้ทางวิชาการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุ
 3. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี และความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนในท้องถิ่นจังหวัดชาย แดนภาคใต้
 4. เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานด้านวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา
 5. เป็นสื่อกลางในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนผ่านการใช้สื่อวิทยุกระจายเสียงในการพัฒนาชุมชนและสังคมพหุวัฒนธรรม
 6. เป็นศูนย์ให้บริการทางวิชาการและข้อมูลข่าวสารในลักษณะวิทยุกระจายเสียงแก่ชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้

history

โครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาได้เสนอโครงการจัดตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 1/2529 วันที่ 15 มกราคม 2529 ให้แต่งตั้งคณะกรรมการร่างโครงการจัดตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีขึ้น เพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (กบว.) ขออนุมัติจัดตั้งเป็นสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ถูกต้องตามระเบียบ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2529

เดิมสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ดำเนินการภายใต้โครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา และเมื่อโครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาได้รวมกับ หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ เป็นสำนักวิทยบริการ สถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จึงดำเนินการภายใต้การดูแลของสำนักวิทย-บริการ และในเดือนตุลาคม 2536

สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีได้เปลี่ยนมาเป็นองค์กรหนึ่งดำเนินการภายใต้การดูแลของ สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี โดยยังคงใช้พื้นที่บางส่วนของอาคาร 16 เป็นที่ทำการของสถานี

สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้รับอนุมัติจาก คณะกรรมการบริหารวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (กบว.) เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2530 ให้ใช้ความถี่ 107.25 เมกกะเฮิร์ตซ์ กำลังส่ง 1 กิโลวัตต์ และได้ดำเนินการก่อสร้างจนเสร็จสมบูรณ์เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2535 โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น 4,970,000 บาท เริ่มทดลองส่งกระจายเสียงเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2535 และได้ทำพิธีเปิดทำการส่งกระจายเสียงอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 13 มีนาคม 2535 โดยครบคลุมพื้นที่จังหวัดปัตตานี บางส่วนของจังหวัดยะลา และนราธิวาส ครอบคลุมรัศมี 60 กิโลเมตรทางอากาศ ในปัจจุบันสถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ทำการส่งกระจายเสียงระหว่างเวลา 05.00-24.00 น. รวมเวลา 19 ชั่วโมง/วัน