พลเรือโทธนะกาญจน์ ใคร่ครวญ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เปิดเผยว่า หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ประกาศเรื่อง การรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2558 เพื่อรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน สังกัด กรมทหารพรานนาวิกโยธิน กองทัพเรือ เพื่อให้การคัดเลือกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้ผู้สมัครเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธินที่เป็นพลเรือนเพศชาย และพลเรือนเพศหญิง ตรวจสอบหมายประจำตัวของตนเพื่อรายงานตัวเข้าทดสอบและตรวจร่างกายตามบัญชีรายชื่อ ผนวก ก หมายเลขประจำตัวผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบเพื่อคัดเลือกเป็นอาสาสมัครทหารพราน (ชาย)และอาสาสมัครทหารพราน (หญิง) ณ สถานที่ ดังต่อไปนี้

tanakran0 navy

สนามที่ 1 ณ อาคารหมายเลข 7 ศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี กำหนดการทดสอบ ตั้งแต่วันที่ 3-4 มิถุนายน 2558โดยให้บุคคลที่จะเข้าทำการทดสอบเพื่อคัดเลือกเป็นอาสาสมัครทหารพรานไปรายงานตัว ตั้งแต่เวลา 07.30-08.00 น.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 038-334275

สนามที่ 2 ณ อาคารอเนกประสงค์ กองพันทหารราบที่ 8 กรมทหารราบที่ 3 กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงสงขลานครินทร์ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา กำหนดทำการทดสอบ ตั้งแต่วันที่ 9-11 มิถุนายน 2558 โดยให้บุคคลที่จะเข้าทำการทดสอบเพื่อคัดเลือกเป็นอาสาสมัครทหารพรานไปรายงานตัว ตั้งแต่เวลา 07.30-08.00 น.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 074-322315

ขอให้ผู้ที่จะเข้าทำการทดสอบเพื่อคัดเลือกเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธินตรวจสอบรายชื่อ หมายเลขประจำตัว และวัน เวลา ในการไปรายงานตัวเพื่อเข้าทำการทดสอบ ตามผนวก ค ตารางกำหนด วัน เวลา และสถานที่ในการทดสอบ หากประสงค์จะเปลี่ยนสนามในการเข้ารายงานตัวเพื่อทดสอบให้ไปรายงานตัวกับคณะกรรมการเพื่อเข้าทำการทดสอบได้ตามสนามที่กำหนด

            สำหรับเอกสารที่ใช้ในการรายงานตัว

-บัตรประจำตัวประชาชน

-หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว และชื่อสกุล

-ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน

-หนังสือรับรองวุฒิการศึกษา

-หนังสือหลักฐานทางทหาร

-หนังสือรับรองยินยอมของบิดามารดา หรือ ผู้ปกครอง กรณียังไม่บรรลุนิติภาวะ

ผู้เข้าทำการทดสอบเพื่อคัดเลือกเป็นอาสาสมัครทหารพรานจะต้องเตรียมชุดกีฬาเพื่อทดสอบร่างกายและนำเงินมาชำระกับเจ้าหน้าที่ในวันทำการทดสอบสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพท่าน ละ 100 บาทสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองกำลังพล หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โทร 038-334275 หรือ http://www.marines.navy.mi.th