edu2017

17474140

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีได้รายงานข้อมูลการสอบบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยเมื่อปลายปี 2559 ที่ผ่านมา ในที่ประชุมกรรมการวิทยาเขตปัตตานี โดยระบุว่า ตามที่มีประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย ตั้งแต่วันที่ 15 – 21 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมานั้น  มีบัณฑิตของคณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตร 5 ปี จำนวน 12 วิชาเอกได้สอบแข่งขันเพื่อบรรจุฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย เมื่อเดือนกันยายน 2559 ที่ผ่านมา ซึ่งบัณฑิตมีผลสอบเป็นที่น่าภาคภูมิใจ โดยเฉพาะบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นจุดแข็งของคณะศึกษาศาสตร์มานาน มีบัณฑิตได้รับการบรรจุ จำนวน 38 คน และขึ้นบัญชีอยู่ จำนวน 207 คน นอกจากนี้ยังพบว่า ในแต่ละสาขาของแต่ละจังหวัดที่มีการสอบตำแหน่งครูผู้ช่วย มีบัณฑิตสอบได้อันดับหนึ่ง จำนวน 11 คน และมีอันดับต้น ๆ หลายจังหวัด เช่น

สาขาฟิสิกส์

นางสาวปิยนารถ  สุคนธพันธ์ สอบได้ลำดับที่ 1 ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นายกฤษฎา อยู่ขำ สอบได้ลำดับที่ 3 ของจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

นายสามารถ เนียมดำ สอบได้ลำดับที่ 8 ของจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

สาขาวิชาเคมี

นายกรวิชญ์ สันอี สอบได้ลำดับที่ 1 ของจังหวัดยะลา

นางสาวรูสือนะห์ ลาเต๊ะ สอบได้ลำดับที่ 4 ของจังหวัดยะลา

นางสาวสาลินี บอเถาะ สอบได้ลำดับที่ 7 ของจังหวัดยะลา

นางสาวทิพภาพร แสงปาน สอบได้ลำดับที่ 5 จังหวัดภูเก็ต

นางสาวขนิษฐา โตทวี สอบได้ลำดับที่ 8 จังหวัดภูเก็ต

 

สาขาวิชาพลศึกษา

นายฮาซานิง กือเตะ สอบได้ลำดับที่ 1 จังหวัดยะลา

นายนิซาฟีอี หะยีแวสามะ สอบได้ลำดับที่ 2 จังหวัดยะลา

 

สาขาชีววิทยา

นางสาวนิธิวดี สมพงษ์ สอบได้ลำดับที่ 1 สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.)

นางสาวบุญเรือน เพอบาน สอบได้ลำดับที่ 2 จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินผลการศึกษา

นางสาวฮัมดานี  ยะปา สอบได้ลำดับที่ 1 จังหวัดปัตตานี

นายซูกีมาน  เจ๊ะสะนิ สอบได้ลำดับที่ 2 จังหวัดปัตตานี

นางสาวมัสตะห์  มีทอง สอบได้ลำดับที่ 3 จังหวัดปัตตานี

นางสาวรุสมีนา  ลอเซ็ง สอบได้ลำดับที่ 4 จังหวัดปัตตานี

 

นางสาวซานียะห์  มะสะอาว สอบได้ลำดับที่ 4 จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

นายกัดดาฟี  สาและ สอบได้ลำดับ 3 จังหวัดยะลา

นางสาวคอตีเยาะ  วายูอิง สอบได้ลำดับ 5 จังหวัดยะลา

นางสาวนูรีนา  ยูโซ๊ะ สอบได้ลำดับ 6 จังหวัดยะลา

 

นางสาวฟารีดา  หลังยาหน่าย สอบได้ลำดับที่ 3 ของจังหวัดภูเก็ต

 

นายลือชา  สัญวงษ์ สอบได้ลำดับที่ 1 ของจังหวัดระนอง

 

สาขาภาษาไทย

นางสาวมธุรส  ดากาวงค์ สอบได้ลำดับที่ 2 ของจังหวัดยะลา

นางสาวยาวาเฮ  ดามิ สอบได้ลำดับที่ 4 ของจังหวัดยะลา

 

นายมูฮำหมัดอันวาร ์  มะ สอบได้ลำดับที่ 1 ของจังหวัดปัตตานี

นางสาวมารียานี  สาเมาะ  สอบได้ลำดับที่ 4 ของจังหวัดปัตตานี

 

นางสาวขนิษศรา  สุทธิคง สอบได้ลำดับที่ 1 ของจังหวัดระนอง

 

นายสันติศักดิ์  ทองสร้อย สอบได้ลำดับที่ 11 ของจังหวัดราชบุรี

 

นายวิวัฒน์  ทัศวา สอบได้ลำดับที่ 28 ของจังหวัดกรุงเทพฯ

 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

นางสาวอัสมะ  อีซอ สอบได้ลำดับที่ 1 ของจังหวัดยะลา

 

นางสาวไซนับ  ยูโซ๊ะ สอบได้ลำดับที่ 3 ของจังหวัดปัตตานี

 

นางสาวซันมา  บิลหลี สอบได้ลำดับที่ 2 ของจังหวัดกระบี่

 

นางสาวอาสียะ  เทพสุวรรณ สอบได้ลำดับที่ 5 ของจังหวัดพังงา

 

นางสาวสุภาพร  หนูนุ่น สอบได้ลำดับที่ 5 ของจังหวัดชุมพร

 

สาขาประถมศึกษา

นางสาวนูรฮายาตี  สะอะ สอบได้ลำดับที่ 1 ของจังหวัดชลบุรี

นางสาวเฮนดน  อับดุลเลาะ สอบได้ลำดับที่ 4 ของจังหวัดชลบุรี

 

นายเกรียงไกร  เหมือนเพชร สอบได้ลำดับที่ 2 สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.)

 

สาขาวิชาศิลปศึกษา

นางสาวมาซีเตาะห์  สาเมาะ สอบได้ลำดับที่ 1 ของจังหวัดยะลา

นายฮานีฟ  มาลีลาเตะ สอบได้ลำดับที่ 2 ของจังหวัดยะลา

 

นายสุวิชา  เทวะรัตน์ สอบได้ลำดับที่ 2 ของจังหวัดชลบุรี

 

นายวิศรุต  ขุนแผน สอบได้ลำดับที่ 3 ของจังหวัดสตูล

นายรุสดี  สาดีน  สอบได้ลำดับที่ 4 ของจังหวัดสตูล

 

สาขาสุขศึกษา

นางสาวไซนับ  บาเน็ง สอบได้ลำดับที่ 2 ของจังหวัดปัตตานี

นางสาวรอฮานี  ราแดง สอบได้ลำดับที่ 3 ของจังหวัดปัตตานี

นางสาวอัศวาณี  เจ๊ะโวะ สอบได้ลำดับที่ 4 ของจังหวัดปัตตานี

นางสาวซูรียานี  อูเซ็ง สอบได้ลำดับที่ 5 ของจังหวัดปัตตานี

ทั้งผู้ที่อยู่ลำดับต้น ๆ บางสาขามีสถานะรอเรียก เนื่องจากบางจังหวัดรับตำแหน่งครูผู้ช่วยเพียง 1-2 คน