สถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี FM 107.25 MHz ได้จัดทำจดหมายข่าวเพื่อเผยแพร่เรื่องราวที่น่าสนใจและความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ของสถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี โครงการจัดทำจดหมายข่าวดำเนินการโดยนางสาวอัยตีซัน มามะ นักศึกษาฝึกงานสาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

PSU Radio Letter Vol.3

 จดหมายข่าวสถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี FM 107.25 MHz ฉบับที่ 3 ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560

0_107.25 news Volume

จดหมายข่าวสถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี FM 107.25 MHz ฉบับที่ 2 ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2560

01_107.25 news Volume

 จดหมายข่าวสถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี FM 107.25 MHz ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2560