คณะกรรมการดำเนินงานสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
(บอร์ดดำเนินงานสถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี)
FM 107.25 MHz
(ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ 50/28/2560 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2560)

รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
(รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล)
ประธานคณะกรรมการอำนวยการ
สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รองศาสตราจารย์อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ

รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี
(รองศาสตราจารย์อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ)
ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน
สถานี
วิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

 

DSC06432คณบดีคณะวิทยาการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
(ดร.มูอัสซัล บิลแสละ)
กรรมการ

Nawapong

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
(นายนวพงษ์ เพ็ชรอุไร)
กรรมการ

DSC06435

อาจารย์ประจำสาขานิเทศศาสตร์
คณะวิทยาการสื่อสาร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุสุมา กูใหญ่)
กรรมการ

Wanita

ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียง อสมท.ปัตตานี
(นางวานิต้า สุไลมาน)
กรรมการ

Asara

เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมจังหวัดชายแดนใต้
(นางสาวอัสรา รัฐการัณย์)
กรรมการ

head1ผู้แทนสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
กรรมการ

phirakan

หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภีรกาญจน์ ไค่นุ่นนา)
กรรมการและเลขานุการ

Abdulkhoba

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
(นายอับดุลฆอปา ​ มะมิง)
ผู้ช่วยเลขานุการ

board 01