นายอำนวย ฤทธิชัย เกษตรจังหวัดปัตตานี กล่าวกับสถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานีถึงโครงการ 9101 (เก้าหนึ่งศูนย์หนึ่ง)ว่า เป็นโครงการที่มีชื่อมาจากเลข 9 คือ รัชกาลที่ 9 เลข 10 คือรัชกาลที่ 10 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน ส่วนตัวเลข 1 คือ ปีที่ 1 ในรัชกาลปัจจุบัน โดยเป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

Amnoiy Rithichai

โครงการ 9101 (เก้าหนึ่งศูนย์หนึ่ง)มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรและชุมชน ด้วยการน้อมนำหลักการ ทฤษฎีและแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรต่าง ๆ ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ได้พระราชทานไว้ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรทำการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เน้นการลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน และเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน โดยให้ศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)และเครือข่ายเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาภาคการเกษตรของชุมชนมีส่วนร่วมแบบประชารัฐอย่างยั่งยืน

เกษตรจังหวัดปัตตานี กล่าวอีกว่า จังหวัดปัตตานีได้แบ่งพื้นที่ออกเป็น 144 ชุมชนโดยแต่ละชุมชนได้รับการสนับสนุนในวงเงิน 2.5 ล้านบาท รวมทั้งสิ้นกว่า 22 ล้านบาท โดยให้เป็นค่าแรงงานไม่น้อยกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ในแต่ละโครงการฯ ลักษณะของโครงการหรือกิจกรรมที่สามารถดำเนินการได้ทันที มีประโยชน์กับชุมชน และมีความยั่งยืน ในลักษณะลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และยกระดับมาตรฐานสินค้า

“ชุมชน 144 ชุมชนได้นำเสนอโครงการเรียบร้อยแล้ว มีโครงการของแต่ละชุมชนตามบริบท และทรัพยากรที่มี เพื่อให้สอดคล้องกับพื้นที่ โดยคาดว่าเมื่อสิ้นสุดโครงการจะสามารถเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรไม่น้อยกว่า 6000 บาทต่อครัวเรือน”เกษตรจังหวัดปัตตานีกล่าว