เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานการประชุมโดยมีหลายหน่วยงานเข้าร่วมการประชุมทั้งสำนักงานพาณิชย์จังหวัด สำนักงานสหกรณ์จังหวัด สำนักงานเกษตรจังหวัด และผู้เกี่ยวข้องในการกำหนดช่องทางการซื้อขายทุเรียนเกรดพรีเมี่ยมแบบธุรกิจออนไลน์

20427778

ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี กล่าวว่า ปัจจุบันการผลิตสินค้าเกษตรมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีการแข่งขันสูง ตลอดจนโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ทรัพยากรและการตลาดได้น้อย และจากการที่เกษตรกรรายย่อยต่างคนต่างผลิต ทำให้ยากต่อการจัดการผลิตให้มีประสิทธิภาพและได้ผลผลิตที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของตลาด ดังนั้นเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้มีนโยบายในเรื่องการจัดทำ “การส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่” เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรรายย่อยมีความเข้มแข็ง สามารถบริหารจัดการการผลิตและการตลาดร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อพัฒนากระบวนการทำงานส่งเสริมการเกษตรแบบบูรณาการของทุกภาคส่วนในพื้นที่

นายอำนวย ฤทธิชัย เกษตรจังหวัดปัตตานี กล่าวกับสถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานีว่า รัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีนโยบายในการสนับสนุนการทำการเกษตรแปลงใหญ่ คำว่าเกษตรแปลงใหญ่ หมายความว่า ให้พี่น้องเกษตรกรได้รวมกลุ่มกัน โดยเกษตรกรจะมีเนื้อที่ 1 ไร่ หรือ กี่ไร่ก็ตาม สามารถมารวมตัวกันทำการเกษตรเป็นแปลงใหญ่ เพื่อให้เกิดอำนาจในการจัดการ เริ่มตั้งแต่เริ่มการทำร่วมกัน ในการทำข้อตกลงและประชุมหารือกัน ตกลงร่วมกันว่าจะมีการปรับปรุงขั้นตอนการทำเกษตรอย่างไร เพื่อเกิดเป็นเกษตรแปลงใหญ่ที่มีผลผลิตที่ได้มาตรฐาน และเป็นผลผลิตระดับเกรดพรีเมี่ยม ออกสู่ตลาดผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึงต่อไป

Durain

Durain 01

Durain 02

ทั้งนี้จังหวัดปัตตานีทุเรียนทรายขาวมีสมาชิก 176 ราย พื้นที่กว่า 430 ไร่ กลุ่มเกษตรกรมีเป้าหมายที่จะรับสมาชิกเพิ่มเติมให้ได้ 250 ราย พื้นที่ 650 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทรายขาวทั้งตำบล ปัจจุบันสถานการณ์การผลิตของผลผลิตทุเรียนทรายขาว อยู่ระหว่างการรอเก็บเกี่ยวผลผลิตคาดว่าผลผลิตออกสู่ตลาดในช่วง ระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 คาดว่าปีนี้มีผลผลิตออกสู่ตลาด โดยประมาณ 70 ตัน สำหรับผลผลิตทุเรียนทรายขาวในปีนี้ได้ตั้งเป้าหมายทุเรียนทรายขาวในราคากิโลกรัมละ 250 บาท