นายอดินันท์ ปากบารา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี กล่าวบรรยายพิเศษเรื่อง “ความคาดหวังต่อ ม.อ.กับการขับเคลื่อน Thailand 4.0″ ในงาน ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2560 ณ หอประชุม ม.อ.ปัตตานี เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 โดยกล่าวว่า การพัฒนาประเทศเป็นเรื่องสำคัญ การพัฒนาคนเป็นเรื่องที่สำคัญด้วย สังคมไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลาย การอยู่ร่วมกันในสังคมต้องให้เกียรติ เคารพซึ่งกันและกัน เคารพกฎกติกาสังคม ทิศทางการพัฒนาคนในทศวรรษที่ 21 เน้นหลักการสำคัญ คือ ทักษะจำเป็น ด้านการอ่าน การเขียน และคณิตศาสตร์ เสริมการคิดวิเคราะห์ ทักษะการสื่อสาร ร่วมมือ ประสานงาน คิดสร้างสรรค์ ความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ทฤษฎีพหุวัฒนธรรม

21037991

“ผู้นำในยุคปัจจุบัน ต้องนำไปสู่การประสานงานและสร้างความสำเร็จร่วมกัน ประเด็น Thailand 4.0 ต้องพัฒนาอย่างเป็นระบบ เน้นเทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปัญญา ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 20 ปี นำสู่ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” อย่างไรก็ตาม ความสำเร็จอยู่ที่การพัฒนาคนความคาดหวังที่มีต่อ ม.อ.กับการขับเคลื่อน Thailand 4.0 : อยากให้ ม.อ.เพิ่มเติม การพัฒนาภาษาอังกฤษ พัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พัฒนาศูนย์ภาษานานาชาติ ให้มีมาตรฐาน และมีการรับรอง เชื่อว่าสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้จะได้รับการพัฒนามากขึ้น”กล่าวและว่า

ม.อ.มีความพร้อมเรื่องปรัชญานำทางไปสู่ความถูกต้อง “ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ลาภ ทรัพย์ และเกียรติยศ จะตกแก่ท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพ ไว้ให้บริสุทธิ์” พระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนก น้อมนำเป็นหลักในการทำงาน และการดำเนินชีวิต นอกจากนี้ ม.อ.ยังมีความพร้อมด้านสถานที่ มีสื่อของตนเอง ได้แก่ สถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี คาดหวังให้ ม.อ.พัฒนาด้านนวัตกรรมสื่อสารเทคโนโลยี ฮาลาล ความคิดด้านการจัดการ สร้างเครือข่ายการพัฒนาพื้นที่ การพัฒนาเน้นพื้นที่ ความสะอาด สุขภาพดี คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน พัฒนาภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อมรอบ ๆมหาวิทยาลัยจัดในรูปแบบกิจกรรมการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ ชุมชน สังคมจะได้รับประโยชน์มากขึ้น

ตนคาดหวังต่อ ม.อ.กับการสร้างการรับรู้ประเด็น Thailand 4.0 ผ่านช่องทางสื่อต่าง ๆ สร้างผู้นำด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ผู้นำด้านฮาลาล เครือข่ายเชื่อมโยง งานวิจัยร่วมกับชุมชน ซึ่งสามารถช่วยเผยแพร่ผลงานของ ม.อ.ได้อย่างกว้างขวางมากขึ้น ภาพอนาคตผู้เรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่อยากเห็น เด็กในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีสุขภาพแข็งแรง ทั้งร่างกายและจิตใจ มีความเก่ง ความรู้สามัญ และทักษะชีวิต เป็นเด็กดี ปฏิบัติศาสนกิจตามความศรัทธาความเชื่อ มีความเป็นจิตอาสา  พัฒนาด้านอาชีพ  พหุวัฒนธรรมนำสันติสุข และก้าวสู่ความเป็นนานาชาติ เก่งภาษาไทย และใช้ภาษาต่างประเทศได้ดี คาดหวังว่าม.อ.จะช่วยพัฒนาและร่วมขับเคลื่อนได้

_MG_6855_resize

ส่วนสังคมชายแดนภาคใต้จะช่วยม.อ.อย่างไรนั้น นายอดินันท์ กล่าวว่า คนในพื้นที่ร่วมสร้างสังคมสันติสุข เพื่อรองรับวิทยาการจาก ม.อ.อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม ให้ความเคารพซึ่งกันและกัน สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ทุกรูปแบบ เรียนรู้ ปฏิบัติตามเศรษฐกิจพอเพียง เงื่อนไขความรู้ คู่คุณธรรม ขอฝากผู้นำด้วยว่าสิ่งสำคัญ คือ การสร้างพื้นฐานการอยู่ร่วมกัน มีเป้าหมายร่วมกัน มีความไว้วางใจ เคารพซึ่งกันและกัน ร่วมกันพัฒนาพื้นที่สู่สันติสุข และ Thailand 4.0

การปาฐกถาพิเศษดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งในงาน ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2560 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุม ม.อ.ปัตตานี เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย การบริการวิชาการ การคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ วิทยาการและเทคโนโลยี การส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนเป็นการบูรณาการ เพื่อพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้ให้กับชุมชนและสังคมทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ ปีนี้จัดงานภายใต้ 50 ปี ม.อ. บ่มเพาะคนดี ชี้นำสังคม สั่งสมปัญญา พัฒนางานวิจัย “2560 ม.อ.วิชาการ ศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”