เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (คปต.) ส่วนหน้า กองพลทหารราบที่ 15 ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี พลเอกจำลอง คุณสงค์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลแถลงข่าวสื่อมวลชนโครงการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 40 หมู่บ้าน/ชุมชน

ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าวก็เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้นำ 4 เสาหลักในการแก้ไขปัญหาพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนให้มีความต่อเนื่อง เสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยให้แก่หมู่บ้าน/ชุมชน “พื้นที่ปลอดเหตุ ประชาชนปลอดภัย” และเสริมสร้างการพัฒนาตามยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และศาสตร์พระราชา เป็นแนวทางการพัฒนา นำไปสู่ความมั่งคั่ง และยั่งยืน โดยได้มอบหมายให้สำนักพัฒนาบุคลากร (สพบ.) ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้จัดทำโครงการดังกล่าว

21017770

21037893

“เรามองว่าแนวทางการดำเนินงานชุมชนเข้มแข็งจะดำเนินการตามแนวทางยุทธศาสตร์พระราชทาน ศาสตร์พระราชา เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา และนโยบายของรัฐบาล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน การแก้ปัญหาเหตุการณ์ความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้ สิ่งที่จะนำไปสู่ความสำเร็จอย่างแท้จริงได้ คือ ชุมชน ซึ่งเป็นฐานรากของสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น เช่น ยาเสพติด การก่อเหตุรุนแรง ล้วนเป็นผลิตผลที่มาจากหมู่บ้าน/ชุมชน ถ้าเราสามารถทำให้ชุมชนเข้มแข็งได้ ก็เป็นการแก้ปัญหาความมั่นคงอย่างยั่งยืน”พลเอกจำลองกล่าวและว่า

โครงการชุมชนเข้มแข็งจะเชื่อมโยงกับชุมชนศรัทธา ชุมชนตักวาที่เราทำด้วย มองว่าจิตวิญญาณของคนเป็นเรื่องสำคัญที่เริ่มต้นทุกสิ่งทุกอย่าง รวมถึงการไปก่อเหตุต่าง ๆ ถ้าเราสามารถที่จะสร้างจิตสำนึก สร้างความคิด ความเชื่อที่ถูกต้องกับหมู่บ้านชุมชนได้ก็จะทำให้การแก้ปัญหา ความรุนแรงก็จะลดลง โครงการที่นำเสนอ ได้รับการอนุมัติจากรัฐบาล สนับสนุนงบประมาณให้กับประชาชนตามที่ได้เสนอไป มาจัดทำ Road Map ดำเนินการเรื่องนี้อย่างมีประสิทธิภาพ มีขั้นตอน มีการอบรมวิทยากร อบรมกรรมการหมู่บ้านร่วมกับจิตอาสา อบรมเสร็จแล้วก็ให้ไปทำกับแผนชุมชน เมื่อแผนชุมชนได้ผ่านการตรวจสอบจากพื้นที่ได้แล้วจะมีเงินอุดหนุนให้กับชุมชนต่าง ๆ ตามงบประมาณที่ได้ตั้งไว้ เงินเหล่านี้ไม่ใช่ว่าจะเอาไปใช้ได้ทันที กว่าจะเบิกมาได้ ต้องผ่านการพิจารณาร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านชุมชนอย่างรอบคอบ เพื่อให้เกิดความยั่งยืน มีประสิทธิภาพสูงสุด สำหรับการคัดเลือกหมู่บ้าน/ชุมชนเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการฯรวม 40 หมู่บ้าน/ชุมชน จังหวัดปัตตานี 16 หมู่บ้าน/ตำบล จังหวัดยะลา 9 หมู่บ้าน/ตำบล และจังหวัดนราธิวาส 15 หมู่บ้าน/ตำบล งบประมาณดำเนินการโครงการฯ 23,513,600 บาท เบิกจ่าย 562,900 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.39

Sutas Jarumanee

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่าในวันเดียวกันที่ห้องประชุม คปต.ส่วนหน้า พลเอกสุทัศน์ จารุมณี หัวหน้าสำนักงาน คปต.ส่วนหน้า กล่าวพบปะสื่อมวลชนใน จ.ปัตตานี และแถลงถึงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 บูรณาการและผลักดันการดำเนินงานตามแผน Road Map ของรัฐบาลใน 6 โครงการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 อนุมัติวงเงินจากงบกลาง จำนวน 553 ล้านบาท เพื่อขับเคลื่อนงานตาม Road Map จำนวน 6 โครงการ ได้แก่ 1.การจัดตั้งชุดคุ้มครองตำบล 2.โครงการประชารัฐญานันลันบารู 3.โครงการเร่งรัดติดตามความคืบหน้าคดีความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 4.โครงการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 5.โครงการจัดซื้อแพขนานยนต์ และ 6.โครงการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และสรุปผลการประชุมการขับเคลื่อนกระทรวงคมนาคม

หัวหน้าสำนักงาน คปต.ส่วนหน้า กล่าวว่า  เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา พลเอกอุดมเดช สีตบุตร หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เป็นประธานประชุมหารืองานขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับรองปลัดกระทรวงคมนาคม ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงคมนาคม ศอ.บต.และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงกลาโหม ผลจากการประชุมแผนงานที่สำคัญของกระทรวงคมนาคม เช่น การสร้างสะพานเชื่อมต่อไทย-มาเลเซีย ที่ อ.ตากใบ และ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส ตามแผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย การสร้างทางเลี่ยงเมือง จ.ปัตตานี ทางเลี่ยงเมือง จ.ยะลา การขยายถนนหมายเลข 410 ยะลา-เบตง ขยายถนน ยะลา-นราธิวาส ขยายถนน ยะลา-ด่านประกอบ จ.สงขลา การปรับปรุงเส้นทางรถไฟรางคู่ สถานีหาดใหญ่-สถานีสุไหงโก-ลก การประสานความร่วมมือกับประเทศมาเลเซีย ในการพัฒนาเส้นทางรถไฟสายตะวันออก เพิ่มเส้นทางรถไฟจากสถานีโคกโพธิ์ จ.ปัตตานี-สถานีปาดังเบซาร์ รัฐกลันตัน แผนการพัฒนาสนามบินบ่อทอง จ.ปัตตานี สนามบินเบตง จ.ยะลา สนามบินนราธิวาส แผนการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกปัตตานี และแผนขุดลอกอ่าวปัตตานี

“คณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ทำหน้าที่เชื่อมโยง บูรณาการ ขับเคลื่อนตามแผนงานโครงการต่างๆของรัฐบาล ได้พิจารณาเรื่องกฎระเบียบต่างๆให้สอดคล้องกับการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และกระชับ เป็นไปตามกรอบระยะเวลา ผลักดันให้คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาเห็นชอบ ซึ่งหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาลจะได้นำไปปรับการพัฒนาพื้นที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนต่อไป”พลเอกสุทัศน์หัวหน้าสำนักงาน คปต.ส่วนหน้ากล่าว