ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเชิญชวนผู้ประกอบการสื่อแขนงต่าง ๆ ทั่วประเทศให้ส่งผลงานคัดเลือกเป็นสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี 2560 โดยเป็นผลงานที่เผยแพร่ย้อนหลังตั้งแต่ พ.ศ.2557-2559 ประเภทของสื่อที่ส่งเข้ารับการคัดเลือก ได้แก่ ประเภทสื่อรายการโทรทัศน์ ประเภทสื่อภาพยนตร์โฆษณา ประเภทสื่อวิทยุ ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ และประเภทสื่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งสื่อประเภทต่าง ๆ ที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมีขอบเขตเนื้อหาใน 13 ด้าน เช่น ด้านส่งเสริมความตระหนักต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ด้านอนุรักษ์ ส่งเสริม ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมอันดี และการปลุกจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและการสร้างวัฒนธรรมสังคมประชาธิปไตย ด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้านส่งเสริมและสนับสนุนคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน ด้านส่งเสริมและสนับสนุนคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ด้านส่งเสริมและสนับสนุนคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นต้น

21100866

สำหรับรายการวิทยุของสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี FM 107.25 MHz ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยได้รับเกียรติบัตรจากนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา สำหรับรายการวิทยุที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จำนวน 3 รายการ ได้แก่

 • รายการบูเดาะซูกอ : หนูน้อยหรรษา
 • สารคดีทางวิทยุชุด แลฮัดสลาตัน : ส่องวัฒนธรรมชายแดนใต้
 • รายการสืบสานภาษามลายู

สำหรับรายละเอียดของรายการวิทยุดังกล่าว มีดังนี้

รายการบูเดาะซูกอ : หนูน้อยหรรษา

เป็นรายการวาไรตี้สำหรับเด็กและเยาวชน ออกอากาศทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 07.35-08.00 น. เป็นรายการที่มีแนวคิดในส่งเสริมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับวัยของเด็กชั้นประถมศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้  โดยได้นำภาษามลายูท้องถิ่นมาเป็นชื่อรายการ  คำว่า บูเดาะ  แปลว่า เด็ก คำว่า  ซูกอ  แปลว่า ยิ้ม  หรือมีความสุข  บูเดาะซูกอจึงหมายถึง เด็กที่มีความสุขหรรษา ซึ่งหมายถึงรายการที่เป็นช่วงเวลาที่เด็ก ๆ มีความสุขจากการรับฟังรายการ มีวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย

 1. เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  และวิธีปฏิบัติตนที่ถูกต้องเหมาะสมสำหรับเด็ก
 2. เพื่อเสริมสร้างความรู้ที่มีประโยชน์สำหรับเด็ก
 3. เพื่อเสริมสร้างจินตนาการให้แก่เด็ก
 4. เพื่อเสริมสร้างความสุขและสนุกสนานให้แก่เด็ก

กลุ่มเป้าหมายของรายการรายการบูเดาะซูกอ : หนูน้อยหรรษา คือ นักเรียนวัยประถมศึกษาช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-3) ผลิตรายการโดยนางสาวพรพิมล อุไรรัตน์ และนางหทัยกาญจน์ เพชรประวัติ

21081590

 นางสาวพรพิมล อุไรรัตน์ และนางหทัยกาญจน์ เพชรประวัติ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์
สถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานีเป็นนักจัดรายการที่มีประสบการณ์ในการผลิตรายการสร้างสรรค์มากว่า 20 ปี

สารคดีทางวิทยุ ชุด แลฮัดสลาตัน: ส่องวัฒนธรรมชายแดนใต้

เป็นรายการสารคดีทางวิทยุ มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนทั่วประเทศและในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ออกอากาศ ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา 16.55-17.00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี FM 107.25 MHz และสัปดาห์ที่ 2 และ 5 ของทุกเดือน เวลา 12.35-12.40 น. ในรายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

แนวคิดของรายการนี้ คือ มุ่งนำเสนอให้เห็นถึงรากเหง้าทางวัฒนธรรมและการผสมผสานกลมกลืนกันทางวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ในอดีตพื้นที่แห่งนี้ต่างก็เคารพความแตกต่างของผู้คน ขณะเดียวกันก็ยึดมั่นในอัตลักษณ์ของตนเอง ดังที่สะท้อนผ่านวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีและศาสนาที่ยังปรากฏอยู่ ซึ่งจะนำเสนอผ่านสารคดีทางวิทยุ ชุด แลฮัดสลาตัน: ส่องวัฒนธรรมชายแดนใต้ วัตถุประสงค์ ได้แก่

 1. เพื่อเผยแพร่วิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีและศาสนาในจังหวัดชายแดนภาคใต้สู่ประชาชนทั่วประเทศ
 2. เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความมีชีวิตชีวาของผู้คนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่นอกเหนือจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่สื่อกระแสหลักนำเสนอแต่ข้อมูลข่าวสารด้านลบจนละเลยแง่งามของจังหวัดชายแดนภาคใต้
 3. เพื่อให้ประชาชนทั่วประเทศรู้และเข้าใจความเป็นจังหวัดชายแดนภาคใต้มากขึ้นผ่านสายตาและมุมมองของคนในพื้นที่

21082011

นางสาวพรพิมล อุไรรัตน์ นางสาวเสาวนีย์ ดาโอะ นางหทัยกาญจน์ เพชรประวัติ นักประชาสัมพันธ์สถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานีเป็นผู้ผลิตสารคดี ชุด แลฮัดสลาตัน: ส่องวัฒนธรรมชายแดนใต้   

รายการสืบสานภาษามลายู

รายการนี้เป็นรายการวิทยุขนาดสั้น มีกลุ่มผู้ฟังเป็นประชาชนทั่วไป รายการสืบสานภาษามลายูเป็นรายการที่สอนให้เยาวชนชาวไทยมุสลิมและชาวไทยพุทธในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึงข้าราชการที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ดังกล่าวได้เรียนรู้ภาษามลายูท้องถิ่นและมลายูกลางที่ถูกต้อง ด้วยหวังว่าภาษาของท้องถิ่นที่สะท้อนอัตลักษณ์ของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ยังคงอยู่คู่กับภาษาไทยที่เป็นภาษาหลักของชาติต่อไป วัตถุประสงค์ของรายการ ได้แก่

 1. เพื่อสอนการใช้ภาษามลายูท้องถิ่นและมลายูกลาง
 2. เพื่อสอดแทรกการสอนวิธีการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องเมื่อเปรียบกับการใช้ภาษามลายท้องถิ่นและมลายูกลาง
 3. เพื่อสอดแทรกความรู้รอบตัว และข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้แก่ผู้ฟัง

รายการสืบสานภาษามลายูออกอากาศที่สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี FM 107.25 MHz ทุกวัน เวลา 09.05-09.08 น. และสถานีวิทยุใน 5 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง จำนวน 19 สถานี ผลิตรายการโดยสำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

21074276

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภีรกาญจน์ ไค่นุ่นนา หัวหน้าสถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี (ซ้ายมือ) มอบเกียรติให้แก่ผู้ผลิตรายการสืบสานภาษามลายู ประกอบด้วย นางโซรยา จามจุรี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง ม.อ.ปัตตานี นางสาวมัทนี จือนารา และนายจะเด็ด ศิริบุญหลง พนักงานบริหารทั่วไป สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง ม.อ.ปัตตานี

รายการสืบสานภาษามลายูเป็นรายการที่ผลิตมาแล้ว 25 ปีตั้งแต่การก่อตั้งสถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี ในสมัยที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณิตา นิจรัลกุล (ตำแหน่งทางวิชาการขณะนั้น) ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี เป็นรายการที่มีผู้ดำเนินรายการมาแล้วหลายคน เช่น นายอัฮหมัดสมบูรณ์ บัวหลวง อดีตหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่ สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง ม.อ.ปัตตานี นางสาวสากีเราะ แยนา ที่ปัจจุบันเป็นตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสื่อสาร ม.อ.ปัตตานี นายตูแวดานียา มือรีงิง ปัจจุบันเป็นผู้สื่อข่าวช่อง 3 ประเทศมาเลเซีย ฯลฯ ขณะนี้รายการสืบสานภาษามลายูดำเนินรายการโดยนางโซรยา จามจุรี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง ม.อ.ปัตตานี และนางสาวรอฮานี จือนารา เป็นผู้เขียนบทและดำเนินรายการ