kruamas-kaewthorn

นางเครือมาส แก้วทอน รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา ม.อ.ปัตตานี กล่าวว่า ภายหลังจากที่ ม.อ.ปัตตานี ได้รณรงค์ดีเดย์การลดใช้ถุงเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ทำให้ร้านค้านักศึกษา และผู้ใช้บริการใน ม.อ.ปัตตานีให้ความร่วมมือในการรณรงค์การลดใช้ถุงเป็นอย่างดี โดยทีมงานหน่วยสวัสดิการอาหาร กองกิจการนักศึกษาได้สำรวจร้านเซเว่นอีเลฟเว่น พบว่าสามารถลดการใช้ถุงถึง 4,000 ใบต่อวัน 1 เดือนสามารถลดได้ 120,000 ใบ และ1 ปี สามารถลดได้ถึง 1,460,000 ใบ ถ้าเราช่วยกันลดการใช้ถุงต่อไป นอกจากนี้ผู้ใช้บริการร้านค้าใน ม.อ.ปัตตานี ยังสนใจและตระหนักในการพกพาถุงผ้าเพิ่มมากขึ้นด้วย

นางสาวโรสนานี แวหะยี เจ้าหน้าที่หน่วยสวัสดิการอาหาร กองกิจการนักศึกษา ม.อ.ปัตตานี กล่าวว่า การลดใช้ถุงพลาสติกในโครงการ “NO Plastic Bags” เป็นโครงการที่ ม.อ.ปัตตานีดำเนินการมาแล้วตั้งแต่เดือนเมษายน 2560 เป็นต้นมา ภายใต้โครงการใหญ่ Green and Clean Campus โดยมีการดำเนินการประชาสัมพันธ์ในทุกช่องทางเพื่อการสร้างการรับรู้และตระหนักต่อการใช้ถุงพลาสติกซึ่งมีอายุการใช้งานสั้น และก่อให้เกิดปริมาณขยะจำนวนมาก การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ถุงพลาสติกของประชาคมภายในวิทยาเขต และการลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะในเบื้องต้น และเพื่อรณรงค์ให้ประชาคมวิทยาเขตปัตตานีหันมาใช้ถุงผ้า และถุงใช้ซ้ำมากขึ้น รวมถึงได้คาดหวังกับโครงการใหญ่ที่ต้องการให้ม.อ.ปัตตานีเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวต่อไป

21013268n

ทั้งนี้จากการดำเนินโครงการ Green Clean Canteen เป็นไปตามนโยบาย Green and Clean University โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้ ตระหนัก และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาคมวิทยาเขตมากขึ้น ทั้งการใช้กระบอกน้ำส่วนตัว การใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก เป็นต้น และยังได้ดำเนินการโครงการต่อเนื่องโดยการจัดโครงการรณรงค์การลดใช้ถุงพลาสติก “No Plastic Bag” เพื่อจะได้ดำเนินการในปีงบประมาณ 2561 ต่อไป