เมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์ แอนด์ รีสอร์ท อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพลังประชาชนขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับเขต โดยมีนักสื่อสารมวลชนสถานีวิทยุหลัก และชุมชน ผู้ดูแลหอกระจายข่าวและเสียงตามสาย รวมทั้งอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้าน และชุมชน หรือ อป.มช.ในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ เข้าร่วมกว่า 100 คน

นางทัศนีย์ ผลชานิโก ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 กล่าวว่า โครงการพลังประชาชนขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับเขตเป็นโครงการที่ทางกรมประชาสัมพันธ์ได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัด คือ สำนักประชาสัมพันธ์เขตทั้ง 8 เขตทั่วประเทศ โดยในแต่ละเขตต้องจัดการอบรมโครงการดังกล่าวขึ้น ซึ่งสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 ได้รับผิดชอบพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ ประกอบด้วยจังหวัดตรัง พัทลุง สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพูดคุยกันในเรื่องของการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นการแสดงพลังเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์ เพื่อไปถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ชุมชนต่อไป ทั้งนี้โครงการฯได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7-9 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์ แอนด์ รีสอร์ท อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

21640556

21618170

นางทัศนีย์ กล่าวอีกว่า กิจกรรมโครงการพลังประชาชนขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับเขตในครั้งนี้ ประกอบด้วย กิจกรรมแนะนำแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ การบรรยายกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ในชุมชนเครือข่ายเพื่อการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ และกิจกรรมศึกษาดูงานศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ตัวอย่างเกษตรกร เกษตรอินทรีย์ครบวงจร รวมทั้งการเสวนาหลักแนวคิดและการขยายผลตามยุทธศาสตร์การพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น

21684396

ด้านนางจีราวรรณ ทะสะระ เกษตรกรตัวอย่าง เกษตรอินทรีย์ครบวงจร หมู่ที่ 4 ตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เล่าให้ฟังว่า หลังเรียนจบมหาวิทยาลัยได้สมัครงานเป็นพนักงานขายร้านเครื่องเขียนแห่งหนึ่งใน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ทำงานได้ 3 เดือน หลังจากนั้นลาออกมาประกอบอาชีพเกษตรกรจนถึงปัจจุบัน ณ ตอนนี้เป็นเวลา 10 ปีแล้ว ช่วงเริ่มต้นทำการเกษตรในรูปแบบทำเกษตรแบบปลอดสารพิษ มีการใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับชีวภาพแต่ไม่มีการใช้ยาฆ่าแมลง ใช้วิธีทำน้ำหมักใช้เองภายในแปลง เมื่อทำได้ 6 ปีเริ่มปรับเปลี่ยนวิธีการเพาะปลูกมาเป็นการทำผักอินทรีย์โดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ เพื่อพึงพาตนเองมากที่สุด ปัจจุบันปลูกผักบวบ มะระ แตงกวา ถั่งฝักยาว ผักบุ้ง ถั่วลิสง เลี้ยงปลา เลี้ยงไก่ และเลี้ยงนกกระทา พร้อมด้วยทำนาอินทรีย์ และกรีดยางพารา มีรายได้ต่อเดือนประมาณ 25,000-30,000 บาท โดยออมเงินเดือนละ 8,000 บาทต่อเดือน