นายยุทธพงษ์ นิคม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี กล่าวกับสถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานีว่า เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชตำบลทรายขาว (วัดทรายขาว) ตำบลทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี มีนายอารมณ์ นิลวิสุทธิ์ ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานเปิดศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชตำบลทรายขาว สืบเนื่องจากตั้งแต่ปีงบประมาณ 2555 ตำบลทรายขาวได้ถูกคัดเลือกให้เป็นผู้แทนแหล่งเรียนรู้ หรือผลิตภัณฑ์พื้นบ้านที่มีศักยภาพและความพร้อมในการพัฒนาเป็นศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช และได้เริ่มมีการจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชตำบลทรายขาวขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากการส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อใช้ในการบริหารจัดการการดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชตำบลทรายขาว สถานที่แห่งนี้จัดตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

Yutthapong Nukom

ปลัดอบต.ทรายขาว กล่าวอีกว่า อบต.ทรายขาว และประชาชนในพื้นที่ทั้งพี่น้องนับถือศาสนาพุทธและอิสลามต้องการพัฒนาพื้นที่ทางวัฒนธรรมของชุมชนและบุคคลภายนอก ด้วยการส่งเสริมการอนุรักษ์ สืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม และตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ซึ่งแสดงถึงความมีอัตลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น และความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชาติ อันจะเป็นฐานในการพัฒนาสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมในปัจจุบันและอนาคต ก่อให้เกิดความรัก ความภูมิใจ หวงแหน และร่วมสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชุมชนและของชาติให้คงอยู่สืบไป

Wattanatham Chalermrat

ทั้งนี้ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชตำบลทรายขาวถือเป็นแหล่งรวมกิจกรรมทางวัฒนธรรมในพื้นที่และได้มีการแสดงนิทรรศการทางวัฒนธรรมในชุมชน อาทิ กิจกรรมวัฒนธรรมสายใยชุมชน เพื่อให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่และต่างพื้นที่ได้เข้ามาชมศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชแห่งนี้ โดยจะเปิดบริการในวัน และเวลาราชการ