n8305_PSUTH170110_05

n8305_PSUTH170110_16

ระหว่างวันที่ 30 กันยายน -2 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีเสด็จแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา สำหรับปีนี้มีบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาและมีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน 8,632 คน แบ่งเป็นระดับปริญญาเอก 138 คน ปริญญาโท 852 คน และปริญญาตรี 7,624 คน

โดยเมื่อวันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2560 ซึ่งเป็นวันที่สามของพิธีพระราชทานปริญญาบัตร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ได้มีพระโอวาทแก่บัณฑิตว่า “บัณฑิตเป็นผู้ได้รับความคาดหวังจากสังคมว่าจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาบ้านเมืองให้ก้าวหน้า จึงถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบที่จะต้องร่วมกันสร้างสรรค์สังคมให้เจริญมั่นคง ขอแสดงความชื่นชมกับบัณฑิตทุกคนที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ แต่จะต้องมีการขวนขวายศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมและทำงานด้วยความขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์สุจริต โดยมุ่งประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน”

ด้านความรู้สึกของผู้ปกครองบัณฑิต ม.อ.ปัตตานีนั้น นางอามีเนาะ มาหะมะ ผู้ปกครองของนางสาวรอดียะห์ ยูนุ บัณฑิตสาขาการสอนอิสลามศึกษา วิทยาลัยอิสลามศึกษา ม.อ.ปัตตานี กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่ลูกสาวจบการศึกษาและรับปริญญา คนเป็นแม่รู้สึกภูมิใจมากที่สุดที่เห็นความสำเร็จของลูก

22217948

ส่วนทางด้านนายรีดูวัน ดอเลาะ ผู้ปกครองของบัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่น้องชายจบการศึกษาและรับพระราชทานปริญญาบัตรในครั้งนี้ ตั้งแต่เรียนมา 4 ปีก็ส่งให้เรียนจนจบ ตอนนี้น้องชายขายของออนไลน์ในช่วงที่รองาน ส่วนความคาดหวังต่อบทบาทของม.อ.เป็นสถาบันการศึกษาที่ช่วยเหลือสังคมประเทศชาติ สามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีมาตรฐานเท่าเทียมกับประเทศอาเซียน

“บัณฑิตที่จบไปอาจได้งานทำที่ไม่ตรงกับสาขาก็ไม่เป็นไร ขอให้เป็นคนดี ถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก และเป็นคนดีของสังคม บัณฑิตที่จบทุกปีส่วนใหญ่เห็นว่ามีคุณภาพ สามารถที่จะช่วยเหลือสังคมประเทศชาติให้เจริญยิ่งขึ้น อยากเห็นม.อ.พัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น ทัดเทียมกับมาตรฐานประเทศในอาเซียน”นายรีดูวันกล่าว

22290708

ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรียา ไชยลังกา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี กล่าวว่า ในนามของมหาวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตสงขลานครินทร์ทุกท่าน รวมถึงผู้ปกครองของบัณฑิตทุกคนด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ปีนี้มีบัณฑิต ม.อ.ปัตตานี เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร รวม 2,082 คน ระดับปริญญาตรี 1,870 คน ปริญญาโท 200 คน และปริญญาเอก 12 คน สำหรับปีนี้คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อ.ปัตตานีมีบัณฑิตรุ่นแรกเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวม 33 คน โดยทุกคนได้งานทำทุกคน คุณลักษณะเด่น หรือ อัตลักษณ์ของบัณฑิตสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัย ได้กำหนดให้นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีอัตลักษณ์ความเป็นตัวตนที่ชัดเจนที่เรียกว่า “I-WiSe” คือ ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่ปัญญา จิตสาธารณะ

Patchareeya psu

“เราได้ปลูกฝังนักศึกษาทุกคนตั้งแต่ก้าวแรกเข้ามาเป็นนักศึกษา จนกระทั่งจบการศึกษาเป็นบัณฑิตในวันนี้ ในเรื่องการถือประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง เราได้สร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ เป็นกำลังช่วยพัฒนาสังคม ประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้า เชื่อมั่นในคุณภาพบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทุกคนที่จะออกไปทำงานช่วยเหลือสังคมและสร้างคุณประโยชน์ให้เกิดขึ้นในทุกพื้นที่”ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรียากล่าว

อ่านข่าวเกี่ยวเนื่อง