นายวีรศักดิ์ ไชยเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาลีอายร์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี กล่าวกับสถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานีว่า โครงการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นโครงการฯ ต่อเนื่องของนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ที่ได้ส่งต่อนโยบายไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต 1 ให้ดำเนินการในการส่งเสริมเกี่ยวกับการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 สู่สถานศึกษา เนื่องจากการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับสถานศึกษาจะสามารถแสดงผลลัพธ์ที่ชัดเจนให้กับนักเรียนเพื่อนำความรู้สามารถไปใช้ในการดำเนินชีวิตที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคตได้เป็นอย่างดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต 1  จึงได้มอบรางวัลให้โรงเรียนบ้านตาลีอายร์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่ได้รับรางวัลตัวอย่างในการจัดกระบวนการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2560

Weerasak Chaisen

นายวีรศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับโรงเรียนบ้านตาลีอายร์เป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 86 คน คณะครู บุคลากร จำนวน 9 คน จากความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันทำให้โรงเรียนบ้านตาลีอายร์เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่ได้รับการประเมินให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอน และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2560 เนื่องจากผ่านการประเมินทั้ง 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา และด้านผลลัพธ์

PNOHT600310001032706-696x521

โรงเรียนบ้านตาลีอายร์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี จัดกิจกรรม “สัมพันธ์ชุมชน กัมปงตาลีอายร์ 2560”
(ภาพจากเว็บไซต์  http://www.thaimuslim.com)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาลีอายร์ กล่าวอีกว่า สิ่งที่โรงเรียนบ้านตาลีอายร์ได้รับมากกว่านั้น คือ ความปลื้มปิติ ภาคภูมิใจ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของผู้บริหาร บุคลากร และผู้เกี่ยวข้องในการน้อมนำศาสตร์พระราชาเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 นำสู่สถานศึกษาอย่างแท้จริงและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยบูรณาการและสอดแทรกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน บุคลากรทุกคนเห็นความสำคัญ มีความรู้ ความเข้าใจ และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีบนเงื่อนไขของการมีความรู้คู่คุณธรรม เพื่อร่วมกันสืบสาน จรรโลง พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมอย่างสมดุลพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างมั่นคงนำสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืนสืบไป