นางไขแสง ศักดา อดีตนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส กล่าวกับสถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานีว่า จากการที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสมีโอกาสลงพื้นที่เยี่ยมคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พบว่าส่วนใหญ่เป็นคนพิการรุนแรง และมีความซับซ้อน ซึ่งมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากพ่อแม่ ผู้ปกครอง ไม่มีความสามารถ และโอกาสในการเข้าถึงการรักษาและฟื้นฟูลูกหลานที่พิการได้ รวมทั้งขาดความพร้อมและความรู้ในการดูแลลูกหลานด้วยตนเอง ต้องรอพบแพทย์ตามนัดหมายเท่านั้น ถ้าพ่อแม่ผู้ปกครองมีความรู้ในการรักษา ฟื้นฟู ประยุกต์ศาสตร์ เช่น การนวด การกายภาพเชิงสมัยใหม่ เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะสามารถฟื้นฟู ลดอาการเจ็บป่วยรุนแรงของลูกหลานพิการได้

Kaisaeng Sakda

22407541n

อดีตนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส กล่าวเพิ่มเติมว่า สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสร่วมกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ส่งคนไข้ผู้พิการที่ต้องทำกายภาพบำบัดไปยังสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ณ กรุงเทพมหานคร เพื่อทำกายภาพและดูแลในโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของครอบครัวผู้ดูแลเด็กพิเศษจังหวัดนราธิวาส และจังหวัดปัตตานี ที่ให้การช่วยเหลือเด็กพิการ และพิการซ้ำซ้อนรุนแรงให้สามารถฟื้นฟู รักษาอย่างต่อเนื่อง โดยได้มีการส่งตัวเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2560 ณ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

ทั้งนี้สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ได้ประสานการรักษาส่งต่อให้กับแพทย์เฉพาะทางสถาบันสิรินธรฯ จำนวน 4 คน ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส 3 คน จังหวัดปัตตานี 1 คน ซึ่งสถาบันสิรินธรฯ โดยคลินิกงานกายภาพบำบัด เป็นหน่วยงานที่ให้บริการรักษาและการฟื้นฟูสมรรถภาพร่วมกับการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันภาวะแทรกซ้อนแก่ผู้ป่วย ผู้พิการและประชาชนทั่วไป ด้วยเทคนิคและเครื่องมือทางกายภาพบำบัด เพื่อให้ผู้ป่วยและผู้พิการสามารถกลับสู่สภาวะปกติ หรือใกล้เคียงปกติมากที่สุด ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล โดยมีเป้าหมายเพื่อให้บริการที่ตอบสนองต่อการเป็นผู้นำด้านบริการสุขภาพระดับชาติ (National Health Authority) ด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ ให้บริการในระดับตติยภูมิและสูงกว่าและพัฒนาการวิจัยด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์

สำหรับสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันมีการบริการทางการแพทย์หลายด้าน อาทิ คลินิกฝังเข็ม คลินิกเดย์แคร์ คลินิกสมรรถภาพทางการเห็น คลินิกกายภาพบำบัด งานดนตรีบำบัด คลินิกฟื้นฟูสมรรถภาพเด็ก คลินิกกิจกรรมบำบัด คลินิกกายอุปกรณ์ ศูนย์สาธิตอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ คลินิกแก้ไขการพูด ฝึกทักษะคนพิการบ้านวิถีชีวิตอิสระ และงานบริการผู้ป่วยใน เป็นต้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ 02-5915455 และ 02-5914242 ในวันและเวลาราชการ