มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีได้จัดกิจกรรม “ธ สถิตในใจตราบนิจนิรันดร์” เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมพร้อมกันกับวิทยาเขตหาดใหญ่ ตรัง ภูเก็ต และสุราษฎร์ธานี ณ บริเวณลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก โดยมีรองศาสตราจารย์อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ดร.บดินทร์ แวลาเตะ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา วิทยาเขตปัตตานี อ่านคำสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรียา ไชยลังกา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี อ่านกลอนถวายอาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพพร เหรียญทอง รองอธิการบดีฝ่ายระบบสารสนเทศและกายภาพ วิทยาเขตปัตตานี อ่านพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครั้งแรก

23023111

23023324

23030867

จากนั้นรองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานีกล่าวนำถวายสัตย์ปฏิญาณ ผู้ร่วมกิจกรรมเขียนการ์ดตั้งปณิธานทำความดี กิจกรรมขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ 9 บทเพลง ขับร้องเพลง ม.อ.ใต้ร่มพระบารมี ยืนสงบนิ่ง 89 วินาที และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี

นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมที่ให้นักศึกษา ม.อ.ปัตตานี เขียนตั้งปณิธานทำความดีเพื่อพ่อหลวงสืบสานตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งผู้สื่อข่าวสถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานีได้คัดคำและข้อความปณิธานทำความดีเพื่อพ่อหลวงมา ดังนี้

“จะประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคม ขยัน ตั้งใจเรียน เดินตามแนวทางพระราชดำรัสในหลวง”นางสาวกุลพิมพ์ กัลยาภิรักษ์

“จะเป็นคนดีของสังคม และจะนำความรู้ที่ได้ศึกษาถ่ายทอดสู่เด็กและเยาวชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด”นางสาวอรทัย รักนาย

“จะทำดีและทำประโยชน์ให้แก่สังคมให้ได้มากที่สุด เต็มความสามารถ จะตั้งใจเรียน เป็นคนดี ไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อน เป็นที่ภูมิใจของพ่อแม่ และจะทำให้อาชีพสุจริต”นางสาวซามีเราะห์

“จะเสียสละ ช่วยเหลือผู้อื่น จะเดินตามสายกลาง ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด”ปรีดาภรณ์

“ขอสัญญาว่าจะเป็นครูที่ดี สอนศิษย์ให้เป็นคนดี รู้ถูก รู้ผิด รู้คุณ กตัญญู และจะขอพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป”นางสาวซาวาณี ปูเตะ

“น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ จะตั้งใจเรียนและเป็นคนดี จะถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นกิจที่หนึ่ง”นางสาวฟาซีร่า

23030858

23112857

23112948

23107414

“อุทิศตนเพื่อคนอื่น ช่วยเหลือคนอื่นทุกครั้งที่มีโอกาส ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน”นางสาวจิราภรณ์ แหละหมัน

“จะขอทำความดีเหมือนกับที่พ่อได้ทำ จะขอเอาความรู้ที่ลูกมีทั้งหมดสร้างคุณประโยชน์ ดั่งคำปณิธานที่พ่อเคยประทานว่า “กิจส่วนตนเป็นกิจที่สอง กิจเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง”นางสาวซาอีดะฮ์ โต๊ะมะแซ

 “ในอนาคต หนูจะเป็นคุณครูที่ดี จะไม่ทิ้งขยะในที่สาธารณะ”นางสาววนิดา

“ทุกวันนี้มีทุกอย่างที่ดีได้เพราะพ่อ เพราะฉะนั้นจะทำความดีเพื่อตอบแทนพ่อ”นางสาวไซล่า

“จะน้อมนำคำสอนของพ่อมาใช้ในชีวิตประจำวัน และจะนำความรู้ที่มีที่เรียนมาไปสอนเด็กๆและประเทศชาติ”นางสาวพุธิตา

จะเป็นลูกที่ดีของพ่อ สร้างเกียรติให้ประเทศชาติ ข้าพเจ้าจะรักและเคารพในประเทศชาติตลอดไป จะรักความเป็นเอกราชของเรา และไม่ลืมว่าเรามีดีในวันนี้เพราะใคร” นางสาวมานิตตา

“จะตั้งใจศึกษา เก็บเกี่ยวความรู้ให้มากที่สุด เพื่อนำความรู้ไปสอนเด็ก จะเป็นครูที่ดี” นางสาวกรวิชญ์ หลักเพชร

“ผมจะตั้งใจเรียนให้จบ เพื่อไปเป็นครูรับใช้แผ่นดินไทย ตั้งใจสั่งสอนศิษย์ให้เป็นคนดีของสังคมและจะดูแลช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากให้เต็มความสามารถของตน” นายอัฑฒ์ เชาวลิต

ขอบคุณภาพจากงานประชาสัมพันธ์ วิทยาเขตปัตตานี ท่านสามารถชมภาพกิจกรรมได้ที่นี่