“ด้วยรักแห่งอุดมการณ์เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในช่วงหลัง 14 ตุลาคม 2516 ก่อนเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 แต่เรามีชีวิตอยู่ในช่วงปี 2560 ซึ่งไม่เคยรู้เหตุการณ์ในยุคนั้นมาก่อนเลย” เป็นความรู้สึกแรกของ น.ส.ณัฐวดี รัตนอุบล นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสื่อสาร ม.อ.ปัตตานีในฐานะที่เป็นผู้กำกับละครเวทีนิเทศศาสตร์ปีนี้

23551176o

เธอบอกอีกว่า หลังจากทราบว่าปีนี้จะนำบทประพันธ์ของวัฒน์ วรรลยางกูร เรื่องด้วยรักแห่งอุดมการณ์มานำเสนอใหม่ในรูปแบบละครเวที ก็ทำให้ต้องเข้าไปยืมหนังสือเรื่องนี้จากหอสมุดจอห์นเอฟเคเนดี้ของมหาวิทยาลัย แต่สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากการอ่านหน้าแรก ๆ ของวรรณกรรมเรื่องนี้ คือ รู้สึกประทับใจในการใช้ภาษาของผู้เขียนที่สื่อถึงอารมณ์ของเรื่องราวในบทประพันธ์ได้เป็นอย่างดี พอเริ่มอ่านแล้ววางไม่ลง ต้องอ่านให้จบภายในคืนนั้น ซึ่งทำให้ได้เรียนรู้ตัวละครต่าง ๆ ที่ผู้เขียนวางเรื่องราวและบุคลิกภาพไว้ ที่สำคัญทำให้ตนหลงรักพิณ บางพูดและเด่นรวีที่เป็นตัวเอกของเรื่อง

นายขวัญศิริ เจริญสุข ผู้ช่วยผู้กำกับละครเวทีด้วยรักแห่งอุดมการณ์ กล่าวว่า วันแรกที่เห็นบทละครเวทีที่มีความยาวถึง 30 หน้าเพื่อน ๆ นักศึกษาที่ได้รับบทแสดงละครเรื่องนี้รู้สึกท้อขึ้นมาทันทีเพราะไม่เหมือนกับการอ่านหนังสือสอบ แต่การอ่านบทละครต้องจดจำให้ได้ทุกคำพูด และยังต้องทำความเข้าใจกับอารมณ์ของฉากนั้น ๆ รวมถึงการสวมวิญญาณของตัวละครที่ตนเองรับหน้าที่แสดงเพื่อให้อินกับการแสดงแต่ละฉาก

“เรื่องราวในบทประพันธ์นั้นเราเกิดไม่ทัน ไม่รู้จักเหตุการณ์เหล่านี้มาก่อนเลย แต่ต้องมาทำความเข้าใจ มานั่งคิดว่าตัวละครคิดหรือรู้สึกอย่างไรในตอนนั้น มันเป็นเรื่องที่ยาก ทำให้ท้ออย่างมากในช่วงแรก เป็นความกล้าหาญของอาจารย์ผู้สอนอย่างยิ่งที่คัดสรรวรรณกรรมที่ยากสำหรับคนรุ่นพวกเรา มาเป็นโจทย์ของการแสดงละครเวที”ผู้ช่วยผู้กำกับละครเวทีกล่าว

23722208

23846859o

23897014o

บรรยากาศการซ้อมของนักศึกษา

สำหรับละครเวทีนิเทศศาสตร์ ประจำปี 2560 เป็นละครเวทีที่สร้างสรรค์ขึ้นโดยนักศึกษารายวิชาการสื่อสารการแสดงของหลักสูตรนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี แม้จะเป็นเพียงกิจกรรมในรายวิชาที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนกว่า 50 คน แต่ผู้จัดละครเวที ซึ่งประกอบด้วยนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอนกลับไม่เคยคิดว่า การแสดงละครเวทีที่จัดขึ้นนั้นเป็นเพียงกิจกรรมหนึ่งของรายวิชา แต่จัดกิจกรรมการแสดงละครเวทีเพื่อที่จะสะท้อนถึงศักยภาพการแสดง การจัดการแสดงและการบูรณาการองค์ความรู้ต่าง ๆ  ด้านการสื่อสารที่เรียนในหลักสูตรนิเทศศาสตร์มาประยุกต์ใช้จริงในกิจกรรมดังกล่าว

นายธเนตร รักร่วม นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสื่อสาร ม.อ.ปัตตานี ที่รับบท “พิณ บางพูด” พระเอกละครเวทีเรื่องนี้ กล่าวว่า การรับบทเป็นตัวเอกถือว่าท้าทายอย่างมาก บางครั้งเกิดอาการเครียด เพราะเป็นเรื่องราวที่ตนไม่เคยรับรู้มาก่อนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ทางการเมืองของไทย แต่การซ้อมและการท่องบทแต่ละวันก็ทำให้ซึมซับอารมณ์ ความรู้สึก และเรียนรู้เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่สอดแทรกอยู่ในบทละครมากขึ้น

23844602

นายธเนตร รักร่วม รับบทเป็นพิณ บางพูด แและนางสาวอัญวดี รังสิเวค รับบทเป็นเด่นรวี โดยทั้งคู่เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสื่อสาร ม.อ.ปัตตานี และเป็นนักแสดงนำในละครเวทีด้วยรักแห่งอุดมการณ์กำลังฝึกซ้อมการแสดง

“ตามความเข้าใจของผมนะ พิณ บางพูดเป็นตัวละครที่มีความเป็นผู้ใหญ่เกินวัย เมื่อเปรียบเทียบกับนักศึกษารุ่นปัจจุบัน พิณเป็นคนพูดน้อย แต่พูดออกมาแล้ว ทำให้ผู้ฟังรู้สึกทึ่งกับคำพูดที่เกินวัยของเขา”นายธเนตรกล่าว

ด้านผศ.จารียา อรรถอนุชิต หนึ่งในอาจารย์ผู้สอนรายวิชาการสื่อสารการแสดงและผู้อำนวยการสร้างละครเวที กล่าวว่า ก่อนที่นักศึกษาจะได้แสดงละครเวที นักศึกษาต้องผ่านการฝึกทักษะการแสดงสร้างสรรค์มาก่อน จากนั้นก็ทดลองจัดแสดงละครเร่ในชุมชนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองปัตตานี จากกิจกรรมเล็ก ๆ สู่กิจกรรมละครเวทีที่ต้องใช้ความรู้ ทักษะ พลังกาย พลังใจ และงบประมาณค่อนข้างสูง ซึ่งทุกขั้นตอนจะได้รับการแนะนำจากอาจารย์ผู้สอนอย่างใกล้ชิดถือเป็นการทำงานร่วมกันที่ต่างก็ได้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน

อาจารย์ผู้สอน กล่าวอีกว่า การจัดแสดงละครเวทีเป็นเครื่องมือการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถประยุกต์ความรู้สู่การปฏิบัติได้จริง เป็นวิธีที่ก่อให้เกิดทักษะแก่ผู้เรียนอย่างแท้จริง รายวิชาการสื่อสารการแสดงมุ่งหวังพัฒนาให้นักศึกษาฝึกฝนตนเองให้มีทักษะด้านการสื่อสาร มีสมาธิ มีพื้นฐานการแสดงที่สามารถสื่อสารเนื้อหาหรือเรื่องราวที่ให้ความบันเทิงและสอดแทรกสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ทักษะดังกล่าวอาจไม่สัมฤทธิ์ผล หากนักศึกษาไม่มีโอกาสนำเสนอผลการเรียนรู้ของตนเองสู่สาธารณะ

23846992o

 อาจารย์ผู้สอนกำลังให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการกำกับเวทีแก่นักศึกษาที่รับผิดชอบงานดังกล่าวในวันแสดงละครเวทีด้วยรักแห่งอุดมการณ์

“หากพิจารณาในแง่คุณค่าของวรรณกรรมวรรณกรรมเรื่องด้วยรักแห่งอุดมการณ์ จะพบว่าเป็นวรรณกรรมที่ส่งเสริมจิตสำนึกสาธารณะให้แก่คนรุ่นใหม่ด้วยการอุทิศตนและมุ่งมั่นที่จะทำประโยชน์เพื่อชุมชน และสังคมภายใต้บริบทสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป แง่มุมดังกล่าว เป็นคุณค่าที่ควรจะมีการส่งเสริมให้เกิดขึ้นแก่นักศึกษาและประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงการมีอุดมการณ์เพื่อสังคมและผู้ขาดโอกาส”ผศ.จารียากล่าว

ก่อนหน้านี้ละครเวทีนิเทศศาสตร์ได้จัดการแสดงโดยการคัดเลือกบทประพันธ์ที่มีชื่อเสียงของนักเขียนหลายคนมาเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ละครเวที ได้แก่ พ.ศ.2558 เลือกบทประพันธ์ เรื่อง “หลายชีวิต” เป็นบทประพันธ์ของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช ซึ่งเผยแพร่เมื่อ พ.ศ. 2497 ทีมงานได้นำเอาตอน “พรรณี” ซึ่งเป็นเรื่องราวของผู้หญิงที่เคยมีอาชีพเป็นโสเภณีและต้องการจะเริ่มต้นชีวิตใหม่มานำเสนอ พ.ศ.2559 เลือกบทประพันธ์ เรื่อง “ผู้ใหญ่ลีกับนางมา” เป็นนวนิยายของกาญจนา นาคนันทน์ ที่แต่งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2506 นิยายเรื่องนี้เคยเป็นหนังสืออ่านนอกเวลาของนักเรียน และได้รับการนำมาถ่ายทอดเป็นละครโทรทัศน์หลายครั้งด้วย การคัดเลือกนิยายเรื่องนี้มาใช้เป็นเรื่องราวในละครเวทีนั้น ทีมงานได้สอดแทรกเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและการนำความรู้กลับมาใช้ในการพัฒนาบ้านเกิดเมืองนอนของตนเองด้วย ซึ่งสอดคล้องกับแนวพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

23550405o

23550260o

นักศึกษาในรายวิชาการสื่อสารการแสดงได้ร่วมกันวางแผนประชาสัมพันธ์ละครเวที โดยใช้สื่อประเภทต่าง ๆ ทั้งการร่วมรายการของสถานีวิทยุในจังหวัดปัตตานี คัดเอ้าท์ โปสเตอร์ และสื่อสังคม เป็นต้น เพื่อเชิญชวนให้นักศึกษา บุคลากร ม.อ.ปัตตานี และประชาชนเข้าร่วมชมละครเวที

สำหรับละครเวทีนิเทศศาสตร์ เรื่อง “ด้วยรักแห่งอุดมการณ์” กำหนดการจัดแสดงในวันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 นี้ ณ หอประชุม ม.อ.ปัตตานี ชูเกียรติ ปิติเจริญกิจ โดยจะเปิดการแสดง จำนวน 2 รอบ ได้แก่ รอบแรกเวลา 13.00 น. และรอบสุดท้าย เวลา 19.00 น. บัตรราคา 100, 80 และ 60 บาท ท่านใดสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโ ทรศัพท์ 087-6319-317