เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองปัตตานี นายไชยพร นิยมแก้ว นายอำเภอเมืองปัตตานี เป็นประธานการประชุมประจำเดือนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยฝ่ายรักษาความสงบประจำตำบลของอำเภอเมืองปัตตานี พร้อมมีการมอบใบประกาศเกียรติคุณ บัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิดีเด่นระดับตำบล ประจำปี 2560 จำนวน 10 ตำบล

นายไชยพร นิยมแก้ว นายอำเภอเมืองปัตตานี กล่าวว่า อำเภอเมืองปัตตานีมีการจัดประชุมประจำเดือนให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยฝ่ายรักษาความสงบ และบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิ เป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการพบปะ พูดคุย ถ่ายทอดภารกิจต่าง ๆ ที่ผ่านมา เพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อเป็นแนวการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้การทำงานร่วมกันบรรลุเป้าหมายต่อไป

24829454

นายไชยพร นิยมแก้ว นายอำเภอเมืองปัตตานี (กำลังพูด)

นอกจากมีการประชุมประชุมเดือนให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพรศ.แล้ว ยังมีการมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่บัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิดีเด่น ระดับตำบล ประจำปี 2560 จำนวน 10 ตำบลด้วย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และมีแรงบันดาลใจในการทำงานต่อไป

“บัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิ ถือเป็นบุคคลสำคัญที่มีบทบาทหน้าที่ในการช่วยเหลือหน่วยงานราชการในการเป็นตัวเชื่อมระหว่างชุมชนกับหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการทำงานที่ง่ายขึ้น และสามารถเข้าถึงบริบทสังคมมากยิ่งขึ้นด้วย”นายอำเภอเมืองปัตตานีกล่าว

นางสาววันอัรยา อามะ บัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิ หมู่ที่ 2 ตำบลคลองมานิง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี กล่าวว่า สำหรับใบประกาศเกียรติคุณที่ได้มาในครั้งนี้ รู้สึกดีใจ และมีกำลังใจในการทำงานมากขึ้น ตนขอขอบคุณศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และอำเภอเมืองปัตตานีที่ให้โอกาสบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิทุกคนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ แม้ว่าจะเป็นตำแหน่งเล็กๆ เงินเดือนน้อย แต่ก็รู้สึกภูมิใจกับบทบาทหน้าที่ เพราะได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการประสานงานต่างๆกับชุมชน เพื่อให้สังคมสันติสุข

24898822

สำหรับบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิดีเด่น ระดับตำบล ประจำปี 2560 มีทั้งสิ้น 10 ตำบลของอำเภอเมืองปัตตานี ได้แก่

  1. นายอิบราเฮม แวนิ หมู่ที่ 6 ตำบลตะลุโบะ
  2. นางสาวแวมัรยัม แวมะนอ หมู่ 7 ตำบลบาราเฮาะ
  3. นางสาวโสรยา ดาโอะ หมู่ที่ 3 ตำบลกะมิยอ
  4. นางสาวซูมัยยัมส์ กะลูแป หมู่ที่ 1 ตำบลปูยุด
  5. นางสาววันอัรยา อามะ หมู่ที่ 2 ตำบลคลองมานิง
  6. นายปฐวี ตาสาเมาะ หมู่ที่ 3 ตำบลปะกาฮะรัง
  7. นางสาววัชรี สาเล็ง หมู่ที่ 1 ตำบลบานา
  8. นางสาวนัสเราะห์ ดามะ หมู่ที่ 2 ตำบลบาราโหม
  9. นางสาวอัสหมะ สาและ หมู่ที่ 1ตำบลตันหยงลุโละ
  10. นางสาวนูรไอนี อุสมันบาฮา หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล