เมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ หอประชุมบุรฉัตร ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีพร้อมด้วยสถาบันอุดมศึกษา 15 แห่งร่วมกับธนาคารออมสินลงนามข้อตกลงความร่วมมือกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นปี 2560-2561 ในโครงการ “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น” โดยมีข้อตกลงร่วมกันพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและสร้างความเข้มแข็งแก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP องค์การชุมชน กลุ่มอาชีพในชุมชน ผู้ประกอบการ SMEs และ SMEs StartUp ให้ก้าวไปสู่การเป็นธุรกิจที่มีความเข้มแข็งและยั่งยืนด้วยการพัฒนาองค์ความรู้และต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นจนนำไปสู่การยกระดับให้เป็นธุรกิจที่เข้มแข็งได้ในที่สุด

24946066

 

Huso saving bank 02

 รองศาสตราจารย์ ดร.ปริศวร์ ยิ้นเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี (กลาง)

Huso saving bank 01

รองศาสตราจารย์ ดร.ปริศวร์ ยิ้นเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี กล่าวกับสถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานีว่า โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นเป็นโครงการฯ ที่ธนาคารออมสินสนับสนุนงบประมาณให้นักศึกษานำงบประมาณพัฒนาโครงการต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือชุมชนและสังคม อาทิ กิจกรรมการสร้างรายได้ การเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ให้กับชุมชน ซึ่งสามารถจัดโครงการได้หลากหลายรูปแบบที่ตอบโจทย์ความต้องการของสังคมได้

รองศาสตราจารย์ ดร.ปริศวร์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้จัดตั้งหน่วยบริการวิชาการและบ่มเพาะอาชีพ ซึ่งเป็นหน่วยที่ดูแลเรื่องการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้สามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพ โดยนักศึกษาต้องมีการริเริ่มร่างโครงการขึ้นมา และนำเสนอโครงการให้กับคณะฯ ซึ่งเป็นโอกาสดีที่ธนาคารออมสินได้มีโครงการฯ ดังกล่าวนี้ขึ้นมา ซึ่งสามารถผนวกกับหน่วยงานของคณะฯ ที่ได้ดำเนินการอยู่แล้ว นอกจากนี้คณะฯ ยังได้มีหลักสูตรการจัดการ การบริหารธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์ สามารถตอบสนองโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นมากยิ่งขึ้น

ด้านนายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าวว่า ธนาคารออมสินมุ่งเน้นยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก โดยให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและพัฒนาระบบเศรษฐกิจระดับชุมชนจึงนำนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา 16 แห่ง เข้าไปเรียนรู้กับชาวบ้าน เพื่อพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและกระทรวงการคลังมุ่งหวังให้ผู้มีรายได้น้อย ผู้สูงวัย รวมถึงผู้ที่อยู่ในกลุ่มรับสวัสดิการรัฐที่ยังมีความสามารถประกอบอาชีพเข้าถึงแหล่งทุนอัตราดอกเบี้ยพิเศษที่ธนาคารออมสินอยู่ระหว่างเร่งดำเนินการให้เสร็จเร็ว ๆ นี้ และเปิดให้บริการ โดยจะเน้นสินเชื่อดอกเบี้ยแบบผ่อนปรน พร้อมฝึกอบรมสร้างอาชีพ รวมถึงการจัดหาอาชีพแบบเฟรนไชส์ ฟู้ดทรัค และร้านค้าริมทางหรือสตรีทฟู้ดให้กับผู้มีรายได้น้อยผ่านการขอสินเชื่อของธนาคารออมสินในการสนับสนุนให้ผู้มีรายได้น้อยมีอาชีพสร้างรายได้พิเศษ เพื่อใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วย

ทั้งนี้ธนาคารออมสินมีภารกิจการธนาคารเพื่อสังคม จึงได้ริเริ่มขับเคลื่อนโครงการ “มหาวิทยาลัยประชาชน” ในการสร้างโอกาส เพิ่มพูนความรู้ และทักษะที่จำเป็นด้านอาชีพ เพิ่มรายได้ และความรอบรู้ในการดำรงชีวิต ด้วยองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัย โดยที่กระบวนการแหล่งทุนจากธนาคารออมสิน จะช่วยเติมเต็มให้การประกอบอาชีพเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง ด้วยวินัยทางการเงินที่มีศักยภาพ ซึ่งจะทำให้การดำรงชีพของประชาชนได้รับการยกระดับอย่างชัดเจนด้วยกลไกนี้ที่มุ่งสู่ความยั่งยืนทางสังคมของคนไทยตลอดไป

นอกจากนี้ ธนาคารฯ ยังมีโครงการที่สนับสนุนให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้สร้างแนวคิดนวัตกรรมใหม่ ๆ ผ่านโครงการประกวด GSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริงเพื่อเตรียมความพร้อมการเป็นผู้ประกอบการในอนาคต ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนาอาชีพให้ทันยุคทันสมัยอยู่ตลอดเวลาอีกด้วย