พระสิริจริยาลังการ เจ้าคณะจังหวัดปัตตานี เจ้าอาวาสวัดตานีนรสโมสร พระอารามหลวง อ.เมือง จ.ปัตตานี กล่าวกับสถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานีว่า ข้อคิดหลักธรรมในการทำงานและการดำเนินชีวิตให้มีความสุขตลอดปี 2561 โดยจะขอแนะนำให้ประชาชนชาวพุทธดำเนินชีวิตตามหลักธรรมคำสอนที่เรียกว่า พุทธศาสนสุภาษิต ซึ่งจะขอแปลความและสรุป ดังนี้ ประการแรก ให้มีความพยายามในหน้าที่ของตน คนเราสำคัญที่สุด ชีวิตจะเจริญก้าวหน้า มีความเป็นสิริมงคล มีความมั่นคง คือ “หน้าที่ของตนสำคัญที่สุด” คนส่วนใหญ่ที่มีปัญหามากเพราะไปยุ่งหน้าที่คนอื่น ไปมองหา จับผิดคนอื่น จนลืมหน้าที่ตนเอง บางคนไม่ทำหน้าที่และไปยุ่งเกี่ยวคนอื่น ให้ดูหน้าที่ของตนเอง ทำให้ดีที่สุด ถ้าเราแต่ละคนทำหน้าที่ของตน รับรองว่าทุกอย่างเดินไปได้อย่างสวยงาม ด้วยความเรียบร้อย มีผิดพลาดบ้างก็ขอให้ค่อย ๆ ชี้แนะ คุยกัน ตักเตือนกันด้วยจิตเมตตา

Sirichariyalanga

ประการต่อมา คือ การเลิกปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่า ให้เราลองตรวจสอบชีวิตตนเองเราใช้ชีวิตแบบไหน ปล่อยชีวิตผ่านไปวัน ๆ ปล่อยชีวิตให้เลยไปสนุกสนาน จนลืมสิ่งที่เป็นคุณงามความดี ลืมสิ่งที่เราต้องเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กัน ใช้ชีวิตให้สิ้นเปลืองไปวัน ๆ หมดลมหายใจไปวัน ๆ ขอฝากไว้ว่า วันเวลาสำคัญมาก กาลเวลานั้นกลืนกินเราไปทุกวัน เราต้องรีบทำความดี รีบทำความเพียรในสิ่งที่ดี ใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาท ต้องรู้ว่าสิ่งไหนควร ไม่ควร สิ่งไหนควรทำ ไม่ควรทำ

ประการที่สาม คือ การเตรียมพร้อมสำหรับอนาคต สิ่งสำคัญ คือ เตรียมปัจจุบันให้ดีที่สุด ถ้าปัจจุบันเราดีแล้ว รับรองว่าอนาคตเราก็ไปได้สวย เหมือนชีวิตของคน ตั้งแต่ปฐมวัย เราตั้งใจเรียน เชื่อฟังพ่อแม่ ครูอาจารย์ ชีวิตเราเจริญแน่นอน เมื่อถึงวัยกลางคน ต้องประกอบอาชีพ มีครอบครัว ชีวิตเรามั่นคงแน่นอน เพราะเราทำดีในปัจจุบัน ฝากเด็ก ๆ โดยเฉพาะนักเรียน ต้องศึกษาเล่าเรียนให้เต็มที่ เตรียมการให้พร้อมสำหรับอนาคต คนอื่น ๆ ก็เหมือนกัน เมื่อเราเติบโตขึ้น วัยกลางคนแล้ว เราก็ทำงาน ทำงานนั้นให้ดีที่สุดให้ถูกต้อง ทำหน้าที่ปัจจุบันให้ดี อนาคตพร้อม มีความมั่นคงในหน้าที่การงาน

ประการสุดท้าย คือ การแสวงหาทรัพย์ในทางชอบธรรม ปัจจุบันเป็นยุคแห่งการตรวจสอบ แสวงหาทรัพย์โดยถูกต้องตามธรรมะและตามกฎหมายทำให้ชีวิตของเรามั่นคง

“พุทธศาสนสุภาษิตทั้ง 4 ประการที่ยกมา รวมเป็นอันเดียวกัน ชีวิตที่ผ่านมาอยู่รอดปลอดภัยจนถึงปัจจุบันถือว่าโชคดี เป็นโชคดีของชีวิต เมื่อเวลาให้โอกาสเรา เราก็ต้องใช้เวลานั้นให้ดีที่สุด ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า ฝากให้ทุกท่านนำหลักธรรม พุทธศาสนสุภาษิตไปใช้ก็จะช่วยให้ชีวิตมีความสุข และโชคดี”พระสิริจริยาลังการกล่าว