ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทร อัยรักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และสารสนเทศ รองศาสตราจารย์ ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา และศาสตราจารย์ ดร.ดำรงศักดิ์ ฟ้ารุ่งสาง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมแถลงข่าวกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) แจ้งผลการตรวจสอบข้อมูลของหลักสูตรของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 182 หลักสูตร โดยมีหลักสูตรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์รวมอยู่ด้วยจำนวน 8 หลักสูตร ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 และยังมีรองศาสตราจารย์ ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ นายแพทย์บุญประสิทธิ์ กฤตย์ประชา รองอธิการบดีฝ่ายบุคคลและประกันคุณภาพ รองศาสตราจารย์ ดร.ทพ.ไชยรัตน์ เฉลิมรัตนโรจน์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ร่วมให้ข้อมูล

n8438_PSUTH180118_19

n8438_PSUTH180118_21

รองอธิการบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และสารสนเทศ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ขอบคุณ สกอ. ที่พยายามทำหน้าที่เป็นกระจกเงาสะท้อนปัญหาของประเทศเพื่อจะได้ช่วยกันหาทางแก้ไขและพัฒนาให้ดีขึ้น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ขอยืนยันว่ามหาวิทยาลัยให้ความสำคัญกับคุณภาพของทุกหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนเป็นอันดับหนึ่ง ข้อมูลดังกล่าวยังเป็นข้อมูลเดิมหลังการประเมิน ในระหว่างช่วง 2 ปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยได้มีการดำเนินการแก้ไขปัญหาและปรับปรุงหลักสูตรเหล่านี้แล้ว โดยแยกเป็น 3 กลุ่มหลักสูตร คือ

  1. หลักสูตรที่ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีความคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับข้อมูลปัจจุบันของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ผ่านการประเมินแล้ว ได้แก่ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม และหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาภาวะผู้นำและนวัตกรรมทางการศึกษา
  2. หลักสูตรที่อยู่ในรายชื่อของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและไม่ผ่านเกณฑ์บางข้อ แต่ได้มีการดำเนินการแก้ไขปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว คือ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมวัสดุ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมวัสดุ และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ โดยได้มีการควบรวมทั้ง
  3. หลักสูตร เป็นหลักสูตรมหาบัณฑิต-ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ หลักสูตรเดียว เพื่อให้สอดคล้องกับความทันสมัยและวิวัฒนาการของศาสตร์นี้ในปัจจุบัน และหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ทางคณะฯ จะเปิดหลักสูตรใหม่ที่ทันสมัยและใช้เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขึ้นทดแทน จึงไม่เปิดรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 และได้ดำเนินการปิดหลักสูตรก่อนการประเมินในรอบปี 2559 และแจ้งขอปิดหลักสูตรไปยัง สกอ.เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

n8438_PSUTH180118_23

“หลักสูตรที่อยู่ในรายชื่อของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและไม่ผ่านเกณฑ์บางข้อ ขณะนี้อยู่ในระหว่างการแก้ไขปรับปรุง คือ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน โดยได้ชะลอการรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2559-2560 และทำการปรับปรุงหลักสูตรแล้ว จะนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติในวันที่ 20 มกราคม 2561 ทั้งนี้การแก้ไขปรับปรุงหรือควบรวมหลักสูตรต่าง ๆ ดังกล่าว ไม่มีผลกระทบต่อนักศึกษาและคุณภาพของบัณฑิต เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้มีการดำเนินการให้มีการศึกษาต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา ดังนั้นหลักสูตรทั้ง 8 จะได้มาตรฐานและผ่านเกณฑ์การประเมินในปีนี้อย่างแน่นอน”รองอธิการบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และสารสนเทศกล่าวและว่า

มหาวิทยาลัยได้เปิดการเรียนการสอนโดยคำนึงถึงคุณภาพทางการศึกษามาอย่างต่อเนื่องในระยะเวลา 50 ปีนับตั้งแต่ก่อตั้งมหาวิทยาลัย จนได้รับการยกระดับเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ และเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศและเอเชีย ติดอันดับโลกมาอย่างต่อเนื่อง และมีหลักสูตรคุณภาพสูงกว่า 300 หลักสูตร ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยทั้ง 5 วิทยาเขต ที่สนองตอบต่อการพัฒนาประเทศ และมหาวิทยาลัยขอขอบพระคุณสำหรับข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อนำสู่การปรับปรุงคุณภาพให้สูง ๆ ยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต

อ่านข่าวเกี่ยวเนื่อง

หมายเหตุ ภาพและข่าวจากงานประชาสัมพันธ์ ม.อ.