นางบุญรอด โภชะเรือง ผู้ช่วยหัวหน้าภาค แผนงานสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัดภาคใต้ (สอจร.)  กล่าวว่า การประชุมถอดบทเรียนโครงการสานพลังสร้างมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนนจังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสำนักงานขนส่งจังหวัดปัตตานี มีวัตถุประสงค์เพื่อสานพลังการสร้างมาตรการองค์กรในประเด็นความเสี่ยงหลัก ลดจำนวนการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน และเพื่อค้นหาองค์ความรู้ในการสร้างมาตรการองค์กรประเด็นต่างๆ เช่น กลยุทธ์ในการสร้างมาตรการองค์กร การนำมาตรการองค์กรสู่การปฏิบัติ การติดตามการทำงาน ผลลัพธ์ที่ได้ และบทเรียนจากการดำเนินการโดยมีหน่วยงานสถานศึกษา สถานประกอบการ ท้องถิ่น และส่วนราชการด้านความปลอดภัยทางถนนจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมการประชุมรวม 10 หน่วยงาน แต่ละหน่วยงานได้ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กับจังหวัดปัตตานี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นประธาน ณ ห้องประชุมลังกาสุกะ ศาลากลางจังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

Boonrod Pochaleang

“วันนี้เป็นการถอดบทเรียนการขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อที่จะเรียนรู้ร่วมกันว่าแต่ละหน่วยงานได้ทำอะไรไปแล้วบาง มีกลยุทธ์รอดพ้นจากอุบัติเหตุทางถนนอย่างไร หน่วยงาน องค์กร ใช้วิธีการอย่างไร สำเร็จแค่ไหน มีปัญหาอุปสรรคอย่างไรบ้าง ตัวอย่างโรงเรียนศาสน์สามัคคี อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ทำคู่มือการขับขี่ที่ปลอดภัย 2 ภาษา และใช้หลักศาสนาร่วมขับเคลื่อนเรื่องวินัยจราจรและการขับขี่ที่ปลอดภัย โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ อ.เมือง จ.ปัตตานี ทำโครงการขับขี่ปลอดภัยสวมใส่หมวกนิรภัย และประเด็นแลกเปลี่ยนการมีใบขับขี่สำคัญอย่างไร การเปิดสอบใบขับขี่ และจิตสำนึกการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย”นางบุญรอด กล่าวและว่า

27605226o

27536900o

หลังจากถอดบทเรียนในครั้งนี้แล้ว แต่ละองค์กรจะนำข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่ได้จากเวทีการประชุมไปขับเคลื่อนมาตรการองค์กรของตนเองให้ได้ 100% ปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น คณะทำงานฯ จะเสริมด้านการประชาสัมพันธ์ เช่น แผ่นพับ ใบปลิว ข้อมูลเอกสาร เพื่อขยายผลจากมาตรการองค์กรของแต่ละหน่วยงานไปสู่สังคมในวงกว้าง ร่วมกันแก้ปัญหาความไม่ปลอดภัยทางถนนใน 4 ปัจจัยหลัก ได้แก่ มาตรการที่เกี่ยวข้องกับคน (พฤติกรรมในการขับขี่) 2.รถ ความพร้อมก่อนการเดินทางและความปลอดภัยขณะเดินทาง 3.ถนน ความปลอดภัยด้านวิศวกรรมจราจร และ 4.สิ่งแวดล้อม เชื่อว่าจุดเล็กๆจากการทำมาตรการองค์กร และมีการขยายผลต่อ จะช่วยให้จังหวัดปัตตานีมีความปลอดภัยทางถนนมากขึ้น ประชาชนมีจิตสำนึกวินัยจราจร ลดการบาดเจ็บ สูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน