เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นประธานในพิธีเปิดการขับเคลื่อนวาระปัตตานี ประเด็นเรื่อง “แก้ไขปัญหาความยากจนและช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส” ณ ห้องประชุมพญาตานี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี โดยมีนายวิจิตร์ แก้วประดิษฐ์ นายอำเภอมายอและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

หลังจากพิธีเปิดได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยมีนายอำเภอมายอและแรงงานจังหวัดปัตตานีเป็นผู้ร่วมเสวนา ต่อจากนั้นมีการชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน พิธีมอบรายชื่อครัวเรือนยากจนให้นายอำเภอ 9 อำเภอ และพิธีมอบเสื้อให้แก่นายอำเภอนำร่อง 3 อำเภอ ได้แก่ ยะหริ่ง หนองจิก และมายอ ซึ่งทั้ง 3 อำเภอดังกล่าวได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดแล้วเสร็จ  ประกอบด้วย การคัดกรอง การวางแผน การแยกประเภทการให้ความช่วยเหลือ และลงตรวจเยี่ยม ส่วนอีก 9 อำเภอก็จะดำเนินการในลักษณะดังกล่าวต่อไป

Veeranan Pengchan 2018

ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี กล่าวว่า การขับเคลื่อนวาระปัตตานีเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสเป็นการนำร่องการแก้ปัญหาความยากจน และการจัดเกณฑ์ครัวเรือนที่มีรายได้ไม่ถึงสามหมื่นบาทต่อปีให้สามารถลืมตาอ้าปากได้

“ตัวอย่างการแก้ปัญหารายบุคคลที่ลงลึกถึงครัวเรือนเช่นคุณอุสมาน แซ่ล่าง เป็นคนจีนขยันแต่ยากจน ปัญหามาจากที่มีลูก 7 คน จนตอนนี้คุณอุสมานปลูกผักและมีโปรแกรมที่จะหาที่ดินให้เช่า เพื่อให้คนในพื้นที่มีอาชีพ มีรายได้ในการดำรงชีวิตที่ดี นี่คือการแก้ไขปัญหาความยากจนเฉพาะรายหรือเฉพาะครัวเรือน”นายวีรนันทน์กล่าว

ด้านนายอำเภอมายอ ในฐานะที่เป็นหนึ่งในอำเภอนำร่องการแก้ไขปัญหาความยากจนและช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส กล่าวว่า กระบวนการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายนั้นลงลึกในระดับครัวเรือน ทำให้เห็นสภาพจริงของแต่ละบุคคลว่ามีผู้เจ็บป่วยหรือด้อยโอกาสมากน้อยเพียงใด จากนั้นนำข้อมูลมาวิเคราะห์จาก 225 ครัวเรือน แล้วนำไปเสนอในระดับจังหวัด แล้วคัดเลือก 80 ครัวเรือนให้เป็นการพัฒนานำร่อง ซึ่งความต้องการของทั้ง 80 ครัวเรือน ได้แก่ ต้องการปลูกพืช 4 ครัวเรือน เลี้ยงสัตว์ 54 ครัวเรือน และการฝึกอาชีพ 22 ครัวเรือน ส่วนอีก 36 ครัวเรือนจะดำเนินในเรื่องการให้การสงเคราะห์

“ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ตั้งคณะทำงานระดับจังหวัดลงไปช่วยแก้ไขปัญหาได้รับเงินสงเคราะห์ จำนวน 36 ครัวเรือน ๆ ละ 2,000 บาท ขอทุนการศึกษาทั้งหมด 45 ครัวเรือน 71 คนที่ขอทุนการศึกษา หลังจากนั้นก็ส่งรายชื่อทั้งหมดให้จังหวัดเพื่อจะได้ของบบูรณาการลงไปช่วยเหลือแจกถุงอย่างชีพและความต้องการของการเกษตรกรเราจะดำเนินการคู่ขนานในการทำงานและเน้นลงพื้นที่สำรวจจริง”นายอำเภอมายอกล่าว

27718258

27658350

ทั้งนี้การคัดเลือกครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวมาจากทะเบียนครัวเรือนที่มีรายได้ตกเกณฑ์ของ จปฐ. ปี 2560 และผู้ที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 3,331 ครัวเรือน จากนั้นดำเนินการคัดกรองตามกระบวนการที่กำหนด เหลือครัวเรือนที่เข้าเกณฑ์ทั้งสิ้น 1,200 ครัวเรือน ครอบคลุม 12 อำเภอ จากนั้นนำข้อมูลมาจำแนกเป็นครัวเรือนที่พัฒนาได้ ครัวเรือนที่ต้องสงเคราะห์ และครัวเรือนที่มีศักยภาพและต้องสงเคราะห์ โดยคำนึงถึง 1) ความสามารถในการประกอบอาชีพ 2) ทรัพยากรการผลิตหรือปัจจัยการผลิต 3) ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ 4) เด็กในวัยเรียน โดยการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ การส่งเสริมอาชีพ สนับสนุนปัจจัยการผลิต แหล่งเงินทุน การช่วยเหลือสงเคราะห์ สนับสนุนทุนการศึกษา เป็นต้น