เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.อ.ปัตตานีจัดเสวนาประจำปี 2561 ในกิจกรรมบ่ายวันพุธ ในหัวข้อ “พหุวัฒนธรรมทางศาสนา” โดยมีวิทยากรประกอบด้วย ว่าที่ร้อยตรีหญิงวาสนา คงขันธ์ อาจารย์ประจำภาควิชาปรัชญาและศาสนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ญาดุลฮัก มิ่งสมร ภาควิชาอิสลามศึกษา วิทยาลัยอิสลามศึกษา พระมหาสุชาติ อนาลโย อาจารย์ประจำวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี และนายเกษม พลไชยะ ผู้นำอาวุโสคริสจักรแป๊บติสยะลา

Wasana Khongphan

ว่าที่ร้อยตรีหญิงวาสนา กล่าวว่า ตนอยากให้ความรู้และข้อมูลที่ถูกต้องแก่นักศึกษา เพื่อจะได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับศาสนาต่าง ๆ ทั้งวิถีชีวิต การดำเนินชีวิต และความเชื่อต่าง ๆ ของศาสนาคริสต์ อิสลาม และพุทธ เมื่อเราเข้าใจความเชื่อ เมื่อเราเข้าใจคำสอนของศาสนา แม้เราจะมีวิถีชีวิตที่แตกต่างจากเรา แต่เมื่อเราเข้าใจซึ่งกันและกันปัญหาความขัดแย้งจะไม่เกิดขึ้น ความสันติสุข ความรัก ความสามัคคี ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันจะเกิดขึ้นทำให้เราอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในหมู่บ้านหรือในสังคมทั่วไป

อาจารย์ประจำภาควิชาปรัชญาและศาสนา ม.อ.ปัตตานี กล่าวอีกว่า เราต้องเข้าใจถึงความแตกต่างของเพื่อนมนุษย์ เราจะได้ปฏิบัติตัวให้ถูกต้องและให้เกียรติซึ่งกันและกันตามวิถีความเชื่อที่แตกต่างกัน สิ่งที่สำคัญ คือ นักศึกษายังขาดความรู้ในเรื่องนี้มาก การเข้าร่วมเสวนาในครั้งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มพูนความเข้าใจของนักศึกษา

“นักศึกษาจำนวนไม่น้อยยังไม่รู้หลักปฏิบัติธรรมทางศาสนาต่าง ๆ อย่างครบถ้วน โดยเฉพาะในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่พวกเราเป็นเหมือนสังคมดอกไม้หลากสีที่มีเพื่อนต่างศาสนิก ถ้าเราเข้าใจความเชื่อหรือหลักปฏิบัติของเขา เราเห็นความแตกต่าง เราก็รักเขาได้ อยู่ร่วมกันได้ มันทำให้เราอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข”ว่าที่ร้อยตรีหญิงวาสนากล่าว

สำหรับกิจกรรมเสวนาบ่ายวันพุธ โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2561 ยังมีหัวข้อการเสวนาอีกหลายหัวข้อ โดยมีรายละเอียด ตามภาพด้านล่างนี้

Huso meeting 2018