นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี  กล่าวกับสถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานีว่า การขับเคลื่อนวาระปัตตานี ประเด็น “แก้ไขปัญหาความยากจนและช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส” ดำเนินการนำร่องใน 3 อำเภอ คือ มายอ หนองจิก ยะหริ่ง ซึ่งค่อนข้างเป็นรูปธรรม ส่วนภาพรวมทั้ง 12 อำเภอ ขับเคลื่อนไปพร้อมกัน สิ่งสำคัญที่สุด คือ การเตรียมการเพื่อรับนโยบายไทยนิยมของรัฐบาล ขับเคลื่อนพื้นที่ปัตตานีให้มีประสิทธิภาพ นายอำเภอทุกอำเภอพร้อมทำงาน ลงมือขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ การแก้ปัญหาความยากจนของประชาชนเป็นเรื่องสำคัญ เป็นรากฐานของปัญหาความมั่งคงในพื้นที่

Veeranan Pengchan 08

จากการขับเคลื่อนที่ผ่านมาพบว่าติดขัดบ้างในบางเรื่อง เช่น การเบิกจ่ายงบประมาณตามระเบียบราชการ บางรายการไม่สามารถเบิกจ่ายได้ เช่น ค่าเดินทาง บางคนมาฝึกอาชีพ เขาก็จะขาดรายได้ในการทำงานของเขาในวันนั้น การแก้ปัญหากำลังพิจารณาว่าจะจัดให้มีกองทุนหรือจัดตั้งกลุ่มขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือในเรื่องนี้ ประสานชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม เช่น กองทุนเงินซะกาต บริษัทห้างร้านต่างๆช่วยเหลือด้วยก็จะดีมาก เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ยากลำบากในพื้นที่

ผมเชื่อมั่นทั้ง 12 อำเภอ นายอำเภอเป็นกำลังหลักที่จะแก้ปัญหา เราทำด้วยสติปัญญา ด้วยจิตใจ กล้าต่อสู้ กล้าเอาชนะปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ เชื่อว่าจะสามารถประสบความสำเร็จ ทำให้พี่น้องประชาชนของเราลืมตาอ้าปากได้ มีอาชีพ มีรายได้ มีความยั่งยืน การทำงานต้องอาศัยการมีส่วนร่วม กระตุ้นจิตสำนึกการพัฒนาตนเองให้สอดคล้องตามยุคสมัยที่เปลี่ยนไป เรากำลังต่อสู้กับปัญหาความยากจน เราไม่ได้ไปสู้รบกับใคร ความยากจน ทำให้เกิดความไม่เป็นธรรม เป็นปัจจัยทำให้เกิดความไม่สงบในพื้นที่” นายวีรนันทน์ กล่าว

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Pattani 2018 04

Pattani 2018 03

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมพญาตานี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการแก้ไขปัญหาความยากจนและช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสแก่หัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอทั้ง 12 อำเภอ ขับเคลื่อนตามวาระปัตตานี เน้นเป้าหมายประชาชนที่มีรายได้น้อยตามฐานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ระดับครัวเรือน และข้อมูลผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐจังหวัดปัตตานีเพื่อได้ข้อมูลตรงตามความเป็นจริงในการช่วยเหลือประชาชน มีอาชีพ มีรายได้ และคุณภาพชีวิตที่ดี