พช.ปัตตานีตั้งเป้าจัดเวทีประชาคมขับเคลื่อน “ไทยนิยม ยั่งยืน” 115 ตำบลภายใน 1 เดือน

พช.ปัตตานีตั้งเป้าจัดเวทีประชาคมขับเคลื่อน “ไทยนิยม ยั่งยืน” 115 ตำบลภายใน 1 เดือน

นายสาโรช แก้วคม นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี กล่าวกับสถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานีว่า การขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืนของปัตตานี ซึ่งเป็นแผนพัฒนาประเทศตามนโยบายของรัฐบาลโดยให้กระทรวงมหาดไทยทำหน้าที่บูรณาการงานสำคัญร่วมกันกับหน่วยงานในระดับพื้นที่ และมุ่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทั้งงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง โดยใช้ทีมงานขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบลเป็นแกนหลักในการสร้างความรู้ ความเข้าใจกับประชาชน และทำงานในด้านต่าง ๆ ในพื้นที่เพื่อลดปัญหาความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงานของราชการ และกลไกต่าง ๆ โดยเมื่อคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา มีการเสนอให้มีการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติและยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม และมีกรอบหลักในการดำเนินงานเพื่อการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความยั่งยืนใน 10 ประเด็นที่กำหนด

Saroj Kaewkhom

นายสาโรช กล่าวเพิ่มเติมว่า โจทย์สำคัญเลยของโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ก็เพื่อพัฒนาใน 2 ด้านหลักไปพร้อม ๆ กัน คือ ด้านเศรษฐกิจ ที่ต้องการดูแลปัญหาปากท้อง ความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น และด้านความมั่นคงของประเทศ ซึ่งสิ่งที่ประชาชนจะได้รับประโยชน์ โดยจะอยู่ในแผนการดำเนินงาน 10 เรื่อง ดังนี้

  1. สัญญาประชาคมผูกใจไทยเป็นหนึ่ง : จะเป็นการสร้างความสามัคคีปรองดองของทุกฝ่าย โดยจัดให้ทำสัญญาประชาคม
  2. คนไทยไม่ทิ้งกัน : เป็นการต่อยอดโครงการสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนให้ผู้ถือบัตรมีชีวิตที่ดีขึ้นพึ่งพาตนเองได้
  3. ชุมชนอยู่ดีมีสุข : เป็นการพัฒนาความเป็นอยู่และอาชีพในชุมชนให้ดีขึ้น
  4. วิถีไทยวิถีพอเพียง : สร้างความเข้าใจหลักเศรษฐกิจพอเพียง เสริมสร้างวินัยการออม
  5. รู้สิทธิ รู้หน้าที่ : สร้างวินัย หน้าที่ ความเป็นพลเมืองที่ดี
  6. รู้กลไกการบริหารราชการ :ให้ความรู้และเข้าใจการบริหารงานราชการในระดับต่าง ๆ
  7. รู้รักประชาธิปไตยไทยนิยม : รณรงค์ “เกลียดการโกง” เสริมคุณธรรม ปราบปรามการทุจริต
  8. รู้เท่าทันเทคโนโลยี : พัฒนาโครงการอินเทอร์เน็ตหมูบ้าน ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้อง
  9. ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด : เป็นการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ 8,781 แห่งทั่วประเทศ เพื่อลดปัญหายาเสพติด
  10. งานตามภารกิจของส่วนราชการและหน่วยงานอื่น ๆ

สำหรับโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เป็นสิ่งที่ต่อยอดมาจากแนวคิด “โครงการประชารัฐ” ในการแก้ปัญหาและพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างยั่งยืน ในทุก ๆ ด้าน ทั้งเศรษฐกิจ สังคม รวมถึงความมั่นคง ซึ่งรูปแบบของไทยนิยม ยั่งยืน จะเป็นการจัดสรรงบประมาณลงไปในแต่ละพื้นที่อย่างเท่าเทียมตามความต้องการของประชาชน เพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ำในประเทศพร้อมกับให้ประชาชนตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในการมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  ดังนั้นจึงมีการตั้งกลุ่มคณะทำงานขึ้นมาใหม่ในชื่อ “คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน” เพื่อเข้าไปทำงานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในประเทศ ด้วยการลงไปรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในแต่ละพื้นที่จริง ๆ ว่าต้องการอะไร แล้วนำข้อมูลที่ได้มาพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้พ้นจากความยากจน

Thainiyom 04

Thainiyom 03

Thainiyom 02

Thainiyom 01

ทั้งนี้จังหวัดปัตตานี เริ่มดำเนินการโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ตั้งแต่เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2561 ที่ผ่านมา โดยดำเนินการพร้อมกันทั้งจังหวัดปัตตานี จำนวน 115 หมู่บ้าน/ชุมชน (จำนวน 115 ตำบล ตำบลละ 1 หมู่บ้าน) และดำเนินขับเคลื่อนให้แล้วเสร็จในเวทีที่ 1 ระหว่างวันที่ 21 ก.พ. 2561 – 20 มี.ค. 2561 จำนวน 680 หมู่บ้าน/ชุมชน

ขอบคุณภาพจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี