มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีออกจดหมายเปิดผนึกเพื่อชี้แจงกรณีการจัดเสวนาทางวิชาการ เรื่อง Right to Self Determination (สิทธิในการกำหนดใจตนเองเพื่อสันติภาพปาตานี) ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 ณ หอประชุม ม.อ.ปัตตานี ชูเกียรติ ปิติเจริญกิจ จัดโดยคณะรัฐศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี ซึ่งมีผู้ร่วมเสวนา ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ ดร.จรัญ มะลูลีม คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดร.อณัส อมาตยกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ดร.ศราวุฒิ อารีย์ สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินการเสวนาโดย อ.พันธุ์พิพิธ พิพิธพันธุ์ คณะรัฐศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดเสวนาทางวิชาการเรื่องดังกล่าว เพื่อการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับแนวคิดการกำหนดใจตนเอง

29214259o

29391545o

ทั้งนี้มีผู้เข้าใจคลาดเคลื่อนและเผยแพร่ข้อมูล ผ่านสื่อสังคมโดยกล่าวหาในเชิงที่ว่า เป็นกิจกรรมที่ทำให้ประชาชนต่อต้านรัฐ แบ่งแยก และสนับสนุนการเคลื่อนไหวแบ่งแยกดินแดน จากการตรวจสอบในเฟซบุ๊กไลฟ์ของคณะรัฐศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี ถ่ายทอดการเสวนาตั้งแต่ต้นจนจบ จะพบว่า ข้อมูลดังกล่าวเป็นความคิดเห็นที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงที่มีการเสวนาในวันดังกล่าวอย่างสิ้นเชิง ซึ่งท่านสามารถชมและรับฟังการเสวนาทางลิงก์นี้ https://www.facebook.com/PoliticalSciencepnpsu/videos/879234542237023/
ช่วงเวลาที่ท่านควรฟังให้จบเพื่อความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของการจัดเสวนาทางวิชาการ

  • การเสวนาในคลิปที่ควรฟังให้จบ 1:20:30 – 1:28:30 ศาสตราจารย์ ดร.จรัญ มะลูลีม คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • การเสวนาในคลิปที่ควรฟังให้จบ 1:38:20 – 1:50:11 ดร.ศราวุฒิ อารีย์ สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • การเสวนาในคลิปที่ควรฟังให้จบ 1:57:40 – 2:08:04  ดร.อณัส อมาตยกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

29514278_1862498147102118_1250816943_o

 

29527419_1862498157102117_1197984710_o