นางกอตีเย๊าะ ซีเดะ สถิติจังหวัดปัตตานี กล่าวกับสถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานีว่า กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมดำเนินโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ และสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศ หรือ “เน็ตประชารัฐ” ตามนโยบายในการขับเคลื่อนประเทศสู่ Thailand 4.0 ในปี 2560 มีเป้าหมายในการติดตั้งอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในหมู่บ้าน จำนวน 24,700 หมู่บ้านทั่วประเทศที่ยังไม่มีโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง หรือเป็นพื้นที่ที่ไม่มีศักยภาพเชิงเศรษฐกิจ เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารและใช้ประโยชน์ที่เหมาะสม ลดความเหลื่อมล้ำด้านดิจิทัล ในส่วนของจังหวัดปัตตานีมีการติดตั้งอินเทอร์เน็ต จำนวน 228 หมู่บ้าน 11 อำเภอ ยกเว้นอำเภอเมือง

Net 002

Net 003

net 001

สำนักงานสถิติจังหวัดปัตตานีได้มีการจัดอบรมสร้างการรับรู้ใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐในชุมชน โดยร่วมมือกับเจ้าหน้าที่จาก บริษัททีโอที จำกัด (มหาชน) และเจ้าหน้าที่ กศน.ในการจัดอบรมดังกล่าว ตามหลักสูตรกระทรวงฯ มีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และประชาชน เพื่อสามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดเผยแพร่ขยายผลต่อไป

สำนักงานสถิติจังหวัดปัตตานีในฐานะตัวแทนกระทรวงฯ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการภาครัฐได้อย่างเท่าเทียม สามารถสืบค้นหารายชื่อหมู่บ้านที่เป็นจุดติดตั้งเน็ตประชารัฐได้ที่ www.netparcharat.com การเข้าใช้บริการเน็ตประชารัฐเพียงสมัครแค่ครั้งเดียวสามารถเข้าถึงบริการทุกจุดบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (ฟรี) นอกจากนี้ยังเข้าถึงข้อมูลความรู้ในการยกระดับสู่เกษตรกร 4.0 Smart Farmer และสนับสนุน e-commerce ท้องถิ่น เพื่อเชื่อมตลาดชุมชนเป็นตลาดออนไลน์ เพิ่มโอกาสขยายช่องทางต่อยอดตลาดประชารัฐ และการท่องเที่ยวในชุมชน

ขอบคุณภาพจากสำนักงานสถิติจังหวัดปัตตานี