นายอับดุลรอฮิม เซะบารู หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชน จ.ปัตตานี เปิดเผยว่า การบริหารจัดการข้อมูลความเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) เป็นนโยบายของรัฐบาลที่มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทยดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลครัวเรือนเป้าหมายทั่วประเทศ ช่วงเดือนธันวาคม – มีนาคม ทุกปีเพื่อรับทราบข้อมูล รายได้ สภาพครัวเรือน ทั้งในชนบทและในเมือง ซึ่งจะทำให้ทราบข้อมูลสำคัญที่จะนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสำหรับหน่วยงานต่าง ๆ และชุมชนยังสามารถนำข้อมูลนี้ไปใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาชุมชนของตนเองได้ด้วย

Abdulroheem Saebaru

Leauchai Chareonsap 05

นายอับดุลรอฮิม เซะบารู หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชน จ.ปัตตานี
(ยืนอยู่ลำดับที่ 1 จากทางด้านซ้าย)

“ข้อมูล จปฐ.ทั้งหมด มี 5 หมวด 5 ประเด็น 31 ตัวชี้วัด ประเด็นต่าง ๆ เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องเรื่องคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งด้านการศึกษา อาชีพ การมีความสุข ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาความยากจน คือ ข้อมูลรายได้ประชากรครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ นำข้อมูลไปวางแผนให้ความช่วยเหลือเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน” นายอับดุลรอฮิมกล่าวและว่า

อ่านข่าวเกี่ยวเนื่อง

JOPOTHO 13

JOPOTHO 08

 

ภาพการลงพื้นที่เพื่อสำรวจและจัดเก็บข้อมูล จปฐ.ในจังหวัดปัตตานี

ครัวเรือนทั้งหมดใน จ.ปัตตานี มีจำนวน 125,166 ครัวเรือน ประมวลผลไปแล้ว 100,000 ครัวเรือน โดยพบว่าตกเกณฑ์ จปฐ. หรือมีรายได้ไม่เกิน 38,000 บาท/คน/ปี มีจำนวน 3,331 ครัวเรือนในทั้ง 12 อำเภอ ซึ่งนายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีมอบงบประมาณจำนวน 2 ล้านกว่าบาทให้ดำเนินการแก้ปัญหาความยากจน ตามวาระจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ทุกกระทรวง ทบวง กรม สำรวจโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อบูรณาการในการแก้ปัญหา โดยให้นายอำเภอเป็นหัวหน้าการบริหารจัดการในระดับพื้นที่

“สำนักงานพัฒนาชุมชนปัตตานีได้ดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลครัวเรือนอย่างต่อเนื่อง ประชุมคณะทำงานเป็นระยะ สรุป ประเมินผล และรายงานความก้าวหน้าเพื่อสรุปประเมินผลการทำงานภาพรวมของจังหวัดปัตตานี”นายอับดุลรอฮิมกล่าว