นางอาดีละห์ แวสะมาแอ ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ต.ปานัน อ.มายอ จ.ปัตตานี ซึ่งเป็นผู้จัดเก็บข้อมูลดีเด่น และผู้บันทึกของมูลดีเด่นระดับจังหวัด สำนักงานพัฒนาชุมชน จ.ปัตตานี กล่าวกับสถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานีว่า แนวทางในการจัดเก็บข้อมูลความเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ในหมู่บ้านและตำบลที่อาสาสมัครพัฒนาชุมชนรับผิดชอบนั้นจะใช้ความเป็นกันเอง ความเป็นลูกหลานของประชาชนในหมู่บ้าน ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่จะให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลครัวเรือนตามตัวชี้วัด จปฐ. ซึ่งใช้เวลาจัดเก็บข้อมูลต่อ  1 ครัวเรือนประมาณ 30 นาที  คำถามจะมี 5 หมวด 5 มี 31 ตัวชี้วัด คำถามที่ง่ายและตนคิดว่ามารถพูดคุยได้กับประชาชน คือ รายได้ครอบครัว แต่ก็มักเจออุปสรรคปัญหา คือ การไม่บอกข้อมูลตามความเป็นจริง บางครัวเรือนไม่ทราบรายได้ที่แท้จริง และบางครัวเรือนไม่สะดวกใจที่จะพูด ซึ่งตนก็จะมีวิธีการในการตรวจสอบด้วย เพราะเรารู้จักแต่ละครัวเรือนเป็นอย่างดี ส่วนคำถามที่ยาก คือ การสำรวจข้อมูลเรื่องปัญหายาเสพติด

JOPOTHO 16

JOPOTHO 18(2)

JOPOTHO 17

JOPOTHO 15

นางอาดีละห์ แวสะมาแอ ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ต.ปานัน อ.มายอ จ.ปัตตานีกำลังจัดเวทีประชาคมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

“หลักการทำงาน คือ แจ้งวัตถุประสงค์ก่อนทุกครั้งว่ามาทำอะไร เอาข้อมูลที่ได้ไปทำอะไร และจะเกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างไร เวลาที่ชาวบ้านไม่พูดเรื่องข้อมูลรายได้ หรือ ไม่สะดวกใจที่จะพูด จะใช้เทคนิคการถาม เรื่องรายจ่าย ว่ามีอะไรบ้าง จะพอทราบว่าครอบครัวนี้ มีรายได้เฉลี่ยเท่าไหร่ และบางครอบครัวช่วยแนะนำช่องทางให้เขามีรายได้เพิ่ม เช่น การฝึกอาชีพ หรือ เข้ารับการอบรมพัฒนาด้านวิชาชีพ”นางอาดีละห์กล่าวและว่า

 

 

 

อ่านข่าวเกี่ยวเนื่อง

ข้อมูลทั้งหมดที่สำรวจ และจัดเก็บมาได้จะต้องผ่านเวทีการทำประชาคมหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนและผู้นำรับทราบข้อมูล และรับรอง  พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ ช่วยเติมเต็มส่วนที่ขาดให้สมบูรณ์ ซึ่งจะมีการเชิญผู้นำ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมาร่วมรับฟังด้วย ข้อมูลที่ผ่านการทำเวทีประชาคมหมู่บ้านแล้ว จะส่งต่อไปยังอำเภอผ่านการกลั่นกรอง ตรวจสอบ และลงนามรับรองโดยนายอำเภอ และส่งต่อไปยังจังหวัด เพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์ วางแผน ภาพรวมในการพัฒนาของทุกกระทรวง หน่วยงานต่อไป