เมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ ห้องมะปราง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี ครอบครัวอากีเกาะฮ.จัดประชุมการขับเคลื่อนการทำแพะอากีเกาะฮ.เพื่อสอดรับกับตลาดผู้บริโภคและเพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของผู้เข้าร่วมโครงการ โดยมีนักวิชาการจาก ม.อ.ปัตตานี เครือข่ายภาคประชาสังคม ตัวแทนภาคเอกชน เกษตรกรฟาร์มแพะใน  3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และผู้นำศาสนา เข้าร่วมการประชุม

Goat 01

Goat 02

Goat 03

สำหรับการเชือดแพะในปัจจุบันนิยมให้เพื่อนบ้านหรือผู้นำชุมชนเป็นผู้เชือด ซึ่งอาจเป็นการเชือดไม่ถุกสุขลักษณะที่อาจนำไปสู่การติดเชื้อโรคต่าง ๆ ที่จะเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค แม้ว่าในระยะที่ผ่านมาจะยังไม่เกิดเหตุการณ์เหล่านี้ แต่ก็จำเป็นต้องกันไว้ก่อน  ด้วยการร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด สำนักงานสาธารณสุขเพื่อกำหนดกฎเกณฑ์ที่ชัดเจน ตั้งแต่คุณภาพของแพะที่จะใช้ในการเชือด เช่น ขนาด ลักษณะของแพะ การปลอดเชื้อโรค ฯลฯ รวมถึงการเชือดอย่างถูกสุขลักษณะ เป็นไปตามหลักฮาลาล  และศาสนบัญญัติ  และควรจะคิดไปถึงการซะกาตหรือการบริจาคให้แก่ผู้ด้อยโอกาส รวมไปถึงการต่อยอดในเชิงธุรกิจเพื่อสังคมที่สอดรับกับธุรกิจอิสลาม

นอกจากนี้ยังจะประสานงานกับสำนักงานสาธารณสุขเพื่อขอข้อมูลหญิงตั้งครรภ์จากโรงพยาบาลทั้ง 12 อำเภอเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์แก่ผู้ที่มีความต้องการจะทำอากีเกาะฮ.โดยจะเปิดให้ผู้สนใจสามารถเลือกวิธีการในการจ่ายทั้งแบบจ่ายสด และจ่ายผ่อน เพื่อช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าการจัดโครงการครั้งนี้ ทางกลุ่มเล็งเห็นถึงความสำคัญในการช่วยเหลือสังคมโดยเฉพาะการบริจาค เนื่องจากแพะเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการซะกาตหรือบริจาคให้กับผู้มีรายได้น้อย เพื่อจะได้แจกจ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิรับซะกาตในแต่ละจังหวัดอย่างหลากหลาย ทั้งนี้จะมีการลงพื้นที่เข้าไปประชาสัมพันธ์และอธิบายให้กับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเพื่อให้ทุกคนได้เนื้อแพะอากีเกาะฮ.ที่มีประสิทธิภาพและถูกสุขลักษณะอนามัย

สำหรับการทำเเพะอากีเกาะฮ.หรือพิธีเชือดเเพะอากีเกาะฮ. นั้นเป็นการนำแพะมาเชือด ภายหลังเด็กเกิดในวันที่ 7 ตามหลักศาสนาอิสลาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สัตว์ที่ถูกเชือดนั้นเป็นพาหนะนำไปในโลกหน้า โดยบัญญัติให้ชาวอิสลามต้องกระทำด้วยการเชือดแพะหรือแกะที่มีอายุครบสองปี ไม่พิการ โดยกำหนดว่าถ้าได้ลูกสาวต้องเชือดแพะหนึ่งตัว ถ้าได้ลูกชายต้องเชือดแพะสองตัว เนื้อแพะที่ถูกเชือดนั้นห้ามขายหรือให้แก่คนต่างศาสนากิน