นายณัฐพล เกษร หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการ Tourism Directory กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวกับสถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานีถึงโครงการ Thailand Tourism Directory ที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจัดทำขึ้นภายใต้โครงการพัฒนาระบบ Tourism Gateway เป็นมิติใหม่ของการจัดทำข้อมูลการท่องเที่ยวทั่วประเทศ ซึ่งกระทรวงฯ ได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐที่มีข้อมูลด้านการท่องเที่ยวต่าง ๆ เช่น กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กรมการท่องเที่ยว ฯลฯ เพื่อเป็นการเชื่อมฐานข้อมูลกัน แลกเปลี่ยนข้อมูลโดยตรงให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน และมีการเชื่อมข้อมูลผ่านสำนักงานที่เกี่ยวข้องตามภูมิภาคต่าง ๆ อาทิ จังหวัดปัตตานี มีสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานีเป็นหน่วยงานหลักในการรับฐานข้อมูลในการเผยแพร่ต่อไป

Natthapong Kasorn

ทั้งนี้ Tourism Directory เป็นแอฟลิเคชั่นที่สามารถรองรับการให้บริการข้อมูลด้านการท่องเที่ยวแก่นักท่องเที่ยวทั่วไป เป็นการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการยกระดับขีดความสามารถในการบริหารจัดการภาคท่องเที่ยวตามแนวนโยบายของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และให้บริการผู้ใช้ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว ได้แก่ นักท่องเที่ยวชาวไทย ชาวต่างชาติ และหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน รวมถึงเป็นระบบฐานข้อมูลกลางเพื่อบริการข้อมูลดิจิทัลด้านการท่องเที่ยวของประเทศ

 หน้าแอพลิเคชั่น Tourism Directory

Tourism Directory 01

Tourism Directory 03

 

 

Tourism Directory 04 Tourism Directory 05

 

อย่างไรก็ตามผู้สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลการท่องเที่ยวได้ทางเว็ปไซต์ http://thailandtourismdirectory.go.th แอฟลิเคชั่น : Thailand Tourism Directory ทั้งระบบ IOS และ Android เฟสบุ๊ค : Thailand Digital Tourism Center และทางไลน์ไอดี : motsdt