วันที่ 18 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดโครงการส่งเสริมการลดปริมาณขยะ การทิ้ง การคัดแยกขยะและการกำจัดขยะอย่างถูกวิธีสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว ประจำปี 2561 ณ ห้องมินิเธียเตอร์ ชั้น 3 สำนักวิทยบริการ โดยมี น.ส.เล็ก แซ่จิว รักษาการผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการเป็นประธานเปิดงานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สอดรับกับนโยบายของมหาวิทยาลัย การสร้างความตระหนักเรื่องการลดปริมาณขยะ โดยยึดหลัก 3R ได้แก่ การป้องกันให้มีขยะเกิดขึ้นน้อยที่สุด (Reduce) การใช้วัสดุให้คุ้มค่าที่สุดก่อนทิ้ง (Reuse) การนำวัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ นำกลับมาแปรรูปใช้ใหม่ (Recycle) เนื่องจากนักศึกษาในมหาวิทยาลัยมีเกือบหมื่นคน หากนักศึกษาตระหนักถึงการลดขยะได้จะทำให้มหาวิทยาลัยน่าอยู่ขึ้น มีนายมะรอกี เวาะเล็ง ผู้อำนวยการกองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองจิกมาเป็นวิทยากร

30547059

 น.ส.เล็ก แซ่จิว รักษาการผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ ม.อ.ปัตตานี

30771960

นายมะรอกี เวาะเล็ง ผู้อำนวยการกองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองจิก

นายมะรอกี บรรยายว่า ปัตตานีจัดอยู่ในลำดับที่ 13 เป็นจังหวัดที่สกปรกที่สุดจาก 77 จังหวัดทั่วประเทศ จึงต้องสร้างจิตสำนึกให้แก่ประชาชนในการลดขยะ ซึ่งจากการสังเกตของตนพบว่า สิ่งที่ทิ้งไปนั้นอาจจะไม่ใช่ขยะก็ได้หากรู้จักวิธีการแยกขยะที่ถูกต้อง อบต.บางแห่งมีพื้นที่ทิ้งขยะของตนเอง แต่บางแห่งมีการจ้างเหมา ซึ่งผู้รับเหมามีการลักลอบทิ้งขยะ การทิ้งขยะของ อปท.นั้นมีค่าใช้จ่ายเดือนละประมาณ 150,000 บาท/เดือนและตราบใดที่ไม่มีการลดปริมาณขยะ ค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะก็จะสูงขึ้นทุกเดือน ดังนั้นจึงต้องมีการปลูกจิตสำนึกประชาชนและให้ความรู้แยกกับการแยกขยะ

ผู้อำนวยการกองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองจิก กล่าวด้วยว่า การแยกขยะมี 4 ขยะ ประกอบด้วย 1) ขยะย่อยสลายหรือมูลฝอยย่อยสลาย โดยทั่วไปมีปริมาณ 64% ขยะประเภทนี้เน่าเสียและย่อยสลายได้เร็ว เช่น เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ ฯลฯ สามารถนำมาหมักทำปุ๋ยได้ ให้สัตว์เลี้ยงที่บ้านได้ หรือใส่ที่โคนต้นไม้ได้

2) ขยะรีไซเคิล หรือ มูลฝอยที่ยังใช้ได้อยู่ มีปริมาณ 30% อาจเป็นบรรจุภัณฑ์ หรือวัสดุเหลือใช้ ซึ่งสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ เช่น แก้ว กระดาษ กระป๋อง เศษพลาสติก เศษโลหะ อลูมิเนียม ยางรถยนต์ กล่องนมแบบ UHT สามารถนำไปขายได้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้ตัวเองไม่จำเป็นต้องทิ้ง

3) ขยะอันตราย หรือ มูลฝอยอันตราย มีปริมาณ 3% ได้แก่ มูลฝอยที่ปนเปื้อน หรือ อันตราย เช่น หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ กระป๋องสเปรย์สี ภาชนะที่บรรจุสารเคมี สามารถเอาขยะเหล่าไปว่างที่จุดรวบรวมขยะที่ อบต.ทุกพื้นที่

4) ขยะ ทั่วไป หรือ มูลฝอยทั่วไป มีปริมาณ 3% เป็นขยะที่มีย่อยสลายยาก และไม่คุ้มค่าสำหรับการนำกลับมาใช้ใหม่ เช่น ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกบรรจุผงซักฟอก พลาสติกห่อลูกอม ซองบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ถุงพลาสติกเปื้อนอาหาร โฟม ฟอยล์ห่ออาหาร ขยะประเภทนี้จำเป็นที่ต้องทิ้งลงถังขยะ

30768489

30772376

30769056

30550753

30549938

30550956

 

อ่านข่าวเกี่ยวเนื่อง
“เราจะไม่ตำหนิใคร” – 2 ปีบนเส้นทางผู้พิชิตขยะแห่งชายหาด “Trash Hero Pattani”