นายลือชัย เจริญทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดการอบรมกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล ผู้แทนองค์กรเอกชน และดีเจประชาธิปไตยชุมชน โครงการเผยแพร่ความรู้รัฐธรรมนูญและการเลือกตั้งปี 2561 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเซาเทิร์นวิว ปัตตานี การอบรมครั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรมเพื่อทำหน้าที่เป็นวิทยากรเผยแพร่รัฐธรรมนูญและการเลือกตั้ง จำนวน 260 คน ประกอบด้วย กรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยชุมชน 115 ตำบล ๆ ละ 2 คน รวม 230 คน ผู้แทนองค์การเอกชน 2 องค์กร ๆ ละ 12 คน รวม 24 คน และดีเจประชาธิปไตยชุมชน รวม 6 คน  เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และสาธิตการใช้สื่อเผยแพร่รัฐธรรมนูญ  รวมถึงเป็นการฝึกปฏิบัติการใช้สื่อเผยแพร่รัฐธรรมนูญ

31958756n

31960970n

นายสมบัติ จันทรา ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปัตตานี กล่าวว่า สืบเนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 78 ได้กำหนดให้รัฐพึงส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจ ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตลอดจนการตัดสินใจทางการเมือง ประกอบด้วย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอำนาจหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุน หรือประสานงานกับหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือสนับสนุนองค์การเอกชน ในการให้การศึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน และส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้สิทธิเลือกตั้งโดยสุจริต

นายสมบัติ กล่าวเพิ่มเติมว่า สภาพปัญหาในปัจจุบัน ประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ และหลักปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ไม่เห็นความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง และยังขาดจิตสำนึกในวัฒนธรรมการเมืองที่สอดคล้องกับวิธีประชาธิปไตย โดยเฉพาะวัฒนธรรมทางการเมืองในระบบอุปถัมภ์และเครือญาติส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาเลือกสรรคนดี มีความสามารถเข้ามาเป็นตัวแทนทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร จึงทำให้มีการซื้อสิทธิขายเสียงเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้การเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมอย่างแท้จริง

ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปัตตานีได้จัดอบรมให้ความรู้แก่กรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล ผู้แทนองค์การเอกชน และดีเจประชาธิปไตยชุมชน เพื่อทำหน้าที่วิทยากรเผยแพร่รัฐธรรมนูญ และการเลือกตั้งแก่ประชาชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ที่ถูกต้องเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ การมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งและใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างมีคุณภาพ