เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นประธานเปิดงาน วันพบปะมุสลีมะห์ ครั้งที่ 13 การศึกษาสร้างสรรค์สังคมสันติ และวากัฟการศึกษา “รากฐานสังคมสันติ” ณ มูลนิธิมะดีนะตุสสลาม (ปัตตานีจายา) อ.เมือง จ.ปัตตานี โดยมีนายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี กล่าวต้อนรับ นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี กล่าวรายงาน โดยมีหน่วยงาน องค์กร ภาคีเครือข่ายด้านการศึกษา เครือข่ายสตรีมุสลีมะห์ ร่วมจัดงาน หน่วยงานจากทุกภาคส่วนให้การสนับสนุนได้แก่ จังหวัดปัตตานี วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยฟาฏอนี     สภาความร่วมมือองค์กรสตรีมุสลิมเพื่อสันติภาพ สมาคมสตรีไทยมุสลิมปัตตานี มูลนิธิมะดีนะตุสสลาม และศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เป็นผู้ดำเนินโครงการฯ

32308898

32290703

32350116

32231164

32207260

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี กล่าวว่า วัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อให้สตรีมุสลิมเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมการศึกษา สตรีมุสลิมมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และความคิดเห็นด้านการศึกษาของตนเองและบุตรหลานระหว่างสตรีมุสลิม และมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของท้องถิ่น สตรีมุสลิมสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่สตรีมุสลิม สถาบันครอบครัว ชุมชน และสังคม

“การศึกษาเป็นกลไกหลักที่สำคัญในการพัฒนามนุษย์ทั้งด้านสติปัญญาและขัดเกลาจิตใจอันดีงาม สามารถปรับตัวให้รู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจและทักษะในการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข”นายเศรษฐ์กล่าว

ขณะที่องคมนตรี กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีอย่างยิ่งที่มาร่วมในพิธีเปิดงานครั้งนี้ เป็นสิ่งที่น่ายินดีสำหรับทุกคนที่มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมวันพบปะมุสลีมะห์ ครั้งที่ 13 ตามโครงการพัฒนาศักยภาพครอบครัวมุสลิมจังหวัดปัตตานี ประจำปี 2561 จะเห็นว่าการศึกษาเป็นกลไกลสำคัญในการพัฒนามนุษย์ และครอบครัวเป็นสถาบันพื้นฐานที่สำคัญในการสนับสนุนการศึกษา โดยสตรีมุสลิมมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการศึกษาของครอบครัวและสังคม เยาวชนสตรีมุสลิม และสตรีมุสลิมจึงควรมีส่วนสำคัญในการจัดการศึกษา

“ขอแสดงความชื่นชมต่อคณะผู้จัดโครงการที่ได้สละเวลา ร่วมแรงร่วมใจกันจัดกิจกรรมครั้งนี้ เชื่อว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านจะนำความรู้ไปปรับใช้พัฒนาตนองและดูแลสมาชิกภายในครอบครัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจ มีความรู้ควบคู่คุณธรรม ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น นำไปสู่การขับเคลื่อนสังคมอย่างสันติและยั่งยืน”พลเอกสุรยุทธ์กล่าว

Pateemoh Sadeeyamu

ด้านนางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส  กล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ผู้นำสตรีมุสลิมกับการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน” กล่าวตอนหนึ่งว่า สตรีมีบทบาทสำคัญ และต้องได้รับโอกาส เข้าถึง และพัฒนาด้านการศึกษา จะช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้กับสตรี การศึกษาจะนำสู่ความแข็งแกร่ง แข็งแรง สู่ความยั่งยืน และสันติสุข ซึ่งจะต้องมีองค์ประกอบของการเดินไปด้วยกัน ทั้งบทบาทชายและหญิง ช่วยสนับสนุนซึ่งกันและกัน “อิสลามสอนความสวยงาม และ ความอดทน” ให้แก่สตรี เพื่อร่วมสร้างสังคมอย่างสันติสุข และยั่งยืน นอกจากนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส  ยังให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดงานครั้งนี้ด้วยว่ายิ่งใหญ่และเป็นประโยชน์มากสำหรับทุกคน

“เป็นโครงการที่ดีมาก สตรีมุสลิมได้มีพื้นที่ในการพบปะ แลกเปลี่ยน แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ที่สำคัญยังส่งเสริมด้านความรู้ การศึกษาแก่สตรี และหนุนเสริมด้านการประกอบอาชีพ และเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เชื่อว่าสตรีจะสามารถนำไปพัฒนาตนเอง ดูแลครอบครัว และสังคมได้ดีมากขึ้น”รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าว

Benchawan Suraro

ด้างนางเบญจวรรณ ซูสารอ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี กล่าวว่า รู้สึกปลาบปลื้มใจมากที่เห็นพี่น้องมาร่วมงานกันมาก นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ท่านเห็นความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้ จึงจัดงานเต็มที่เพื่อรองรับพี่น้องที่มาร่วมงานให้ได้มากที่สุด การจัดงานได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี เป็นอีกความสำเร็จหนึ่งขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

“ขอบคุณสำหรับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการสนับสนุนการจัดงาน เชื่อว่าประโยชน์และความรู้ที่ได้รับจะสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันตามหลักศาสนาอิสลาม นำไปเผยแพร่ต่อจากครอบครัว สู่ชุมชน จากชุมชนสู่สังคม และประเทศชาติ สำหรับสตรี จะเน้นบทบาทการพัฒนาศักยภาพ องค์ความรู้ในการดูแลครอบครัว และการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน”รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีกล่าว

Umawadee Uksonkaew

ขณะที่นางอุมาวดี อักษรแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี กล่าวว่า รู้สึกอบอุ่นที่ได้จัดกิจกรรมให้เป็นเวทีการยกระดับความรู้ เปิดมุมมองเปิดโลกกว้างมากขึ้น ได้มาแลกเปลี่ยนความรู้ สำหรับเสนอแนะ ต้องการให้มีการจัดระบบเรื่องการจอดรถ ให้มีพื้นที่กว้างมากขึ้น เพื่อรองรับจำนวนคนที่มาร่วมงานจำนวนมาก มีการจัดระบบที่ดี

“มีการจัดการระบบพื้นที่การจอดรถรองรับคนที่มาร่วมงานได้มากขึ้น เนื่องจากจำนวนคนมาร่วมงานเพิ่มขึ้นทุกปี ส่วนข้อเสนอแนะด้านการพัฒนา ต้องการให้สตรีมีการศึกษาที่ดีมีความรู้ เพื่อที่จะสามารถไปประกอบอาชีพที่มั่นคงได้” มาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีกล่าว

32253122

32271767

32235576

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า กิจกรรมภาคเวทีวันแรกมีการให้ความรู้ หัวข้อ “การศึกษา มุสลีมะห์ และวากัฟ”  โดย อาจารย์นาซอฟะห์ หะยีเวาะยา หัวข้อ “มุสลีมะห์เบื้องหลังผู้สร้างผู้นำ” อาจารย์พนิดา โสวนา หัวข้อ “สร้างพลังวากัฟด้วยครอบครัว” อาจารย์มาวัดดะห์ จะปะกียา หัวข้อ “คนรุ่นใหม่ผู้กล้าแห่งการเรียนรู้” และอีหม่ามอับดุลอาศิส ดือราแม หัวข้อ “การศึกษา ชุมชน และมัสยิด” นอกจากนี้ตลอดช่วงการจัดงาน วันที่ 12-13 พฤษภาคม 2561 มีกิจกรรมความรู้ทางวิชาการ การบรรยาย ปาฐกถา เสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการศึกษา โดยมีกลุ่มเป้าหมาย สมาชิกสมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดปัตตานี สมาชิกชมรมพัฒนาสตรี 12 อำเภอในจังหวัดปัตตานี นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ร่วมงานประมาณ 20,000 คน