ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในประเทศไทยที่เปิดการเรียนการสอนภาษาเกาหลี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2529 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาเกาหลี และได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง โดยริเริ่มโครงการจัดการเรียนการสอนภาษาเกาหลีในระดับมัธยมศึกษา ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2548

Korea 2018 12

Korea 2018 13

Korea 2018 10

 

ม.อ.ใช้จุดแข็งด้านภาษาเกาหลีร่วมพัฒนาไทยแลนด์ 4.0

“เรามีมีศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาออกไปทำงานทั่วประเทศ และในต่างประเทศ เป็นผู้นำด้านภาษาเกาหลี และเกาหลีศึกษา สร้างสมรรถนะให้กับคนไทย สร้างโอกาสให้กับชีวิตที่จะใช้ภาษาเป็นช่องทางในการสร้างงาน อาชีพ รายได้ มีความเข้าใจทักษะทางวัฒนธรรมที่ดี เราใช้จุดแข็งขององค์ความรู้ด้านภาษาเกาหลี ศูนย์วัฒนธรรม และเกาหลีศึกษา ขยายผลความร่วมมือกับเครือข่ายผู้บริหารและครูผู้สอน พัฒนาเด็กเยาวชนที่สนใจเข้าสู่โครงการฯ ทักษะด้านภาษาและองค์ความรู้ด้านเกาหลีศึกษา จะช่วยพัฒนาประเทศในหลายมิติ โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ของรัฐบาลไทยแลนด์ 4.0 ที่เน้นเศรษฐกิจบนฐานเทคโนโลยีและนวัตกรรม”ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติกล่าว

หวังเสริมองค์ความรู้ด้านเกาหลีศึกษาสู่สถานศึกษาไทย

ด้านรองศาสตราจารย์ ดร.ปริศวร์ ยิ้นเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี และยังเป็นอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี กล่าวว่า การจัดสัมมนาครั้งนี้เพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับภาษาเกาหลีและเกาหลีศึกษาในประเทศไทย ศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาเกาหลีในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาและสถาบันอาชีวศึกษาในประเทศไทย และส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนภาษเกาหลีและเกาหลีศึกษาในสถาบันอาชีวศึกษาในประเทศไทย

Korea 2018 16

Korea 2018 22

พลอากาศโทวีระศักดิ์ แก่นมณี อุปนายกสมาคมทหารผ่านศึกเกาหลี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ยืนคนที่ 4 จากด้านขวาไปซ้าย)เป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาสาขาวิชาภาษาเกาหลี โดยมี รศ.ดร.ปริศวร์ ยิ้นเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี เป็นผู้รับมอบทุน (ยืนคนที่ 3 จากด้านขวาไปซ้าย)

เผยโรงเรียนมัธยมไทยสอนภาษาเกาหลี 71 แห่ง

“ด้วยความร่วมมือจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการของไทยและสาธารณรัฐเกาหลี ทำให้มีการเรียนการสอนวิชาภาษาเกาหลีในระดับมัธยมศึกษาในประเทศไทยจำนวน 71 แห่ง มีการขยายตัวของการเรียนการสอนภาษาเกาหลีในประเทศไทยและความต้องการเพิ่มสูงขึ้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาเกาหลีและเกาหลีศึกษา รวมทั้งแหล่งข้อมูลข่าวสาร สื่อที่จำเป็นสนับสนุนกระบวนการเรียนการสอน สร้างระบบเชื่อมโยงระหว่างมหาวิทยาลัยที่สอนกับโรงเรียนมัธยมศึกษา เพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับภาษาและเกาหลีศึกษาของประเทศไทยให้มีคุณภาพ ขณะนี้มีการขยายไปสู่การศึกษาสายวิชาชีพของไทย ขณะนี้ภาษาเกาหลีไม่เพียงอยู่ในฐานะภาษาเศรษฐกิจของไทย แต่ยังเป็นเครื่องมือสำคัญนำไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีและวิทยาการต่าง ๆ ที่จำเป็นสอดรับกับการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 อีกด้วย” รองศาสตราจารย์ ดร.ปริศวร์ กล่าว

นายโน กวัง-อิล เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย กล่าวว่า ความร่วมมือกับประเทศไทย และความโดดเด่นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เริ่มต้นจากการจัดการเรียนการสอนภาษาเกาหลีในระดับอุดมศึกษาแห่งแรกของประเทศไทย เป็นสถาบันผู้บุกเบิก สนับสนุนให้มีการจัดการเรียนการสอนภาษาเกาหลีในประเทศไทยในหลายมิติ ทำให้การจัดการเรียนการสอนภาษาเกาหลีในประเทศไทยได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

Korea 2018 15

Korea 2018 17

ไทยเรียนภาษาเกาหลี 3 หมื่นคนหรือ 1 ใน 3 ของ นร.ต่างชาติ

“ในประเทศไทยมีมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนภาษาเกาหลี รวม 40 แห่ง และมีนักเรียนมัธยมศึกษาที่เรียนภาษาเกาหลีในประเทศไทย รวมทั้งสิ้น 30,000 คน ซึ่งเป็นจำนวนมากถึงหนึ่งในสี่ของจำนวนนักเรียนชาวต่างชาติทั้งหมดที่เรียนภาษาเกาหลีทั่วโลก ตั้งแต่ปีนี้กระทรวงศึกษาธิการได้มีการบรรจุภาษาเกาหลีให้เป็นหนึ่งในภาษาต่างประเทศของระบบการสอบ PAT ซึ่งผลดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการของทั้งสองประเทศ”เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย กล่าว

Kasit Pirom 01

Kasit Pirom

นายกษิต ภิรมย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสาธารณรัฐเกาหลี ฉลองความสัมพันธ์ครบรอบ 60 ปี” และให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนกล่าวว่า ประเทศไทยเราควรตั้งเป้าให้ชัดเจนว่าจะร่วมมือกับประเทศเกาหลีอย่างไรบ้าง ในฐานะที่เรามีศูนย์ภาษาเกาหลี ศูนย์วัฒนธรรมเกาหลี และพัฒนาองค์ความรู้ด้านเกาหลีศึกษา คิดว่าถึงเวลาแล้วที่ประเทศไทยโดยเฉพาะกระทรวงการต่างประเทศ ด้านเศรษฐกิจ และวิชาการ ควรทบทวนว่าเราจะปรับความสัมพันธ์กับประเทศเกาหลีใต้อย่างไร ความสัมพันธ์โดยทั่วไปไทยกับเกาหลีมีราบรื่นและคาบสมุทรเกาหลีมีลู่ทางสู่สันติภาพดีขึ้น

ระบุเกาหลีรุดหน้าเพราะภาครัฐโปร่งใสมีธรรมาภิบาล

“เขาประสบความสำเร็จอย่างสูงเรื่องการเปิดประเทศเป็นสังคมประชาธิปไตย การบริหารจัดการภาครัฐมีความโปร่งใส มีธรรมาภิบาล ให้สิทธิพลเมืองเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศสูงมาก ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ด้านติดต่อค้าขายให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว เป็นโอกาสที่ดีที่เราจะพัฒนาความร่วมมือทั้งด้านเศรษฐกิจ การค้า ไอที เทคโนโลยีโทรคมนาคม ไบโอเทคโนโลยี ด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม คิดว่าเราสามารถทำได้”นายกษิตกล่าว

อดีตทหารผ่านศึกเกาหลีร่วมเสวนาสงครามเกาหลีและความสัมพันธ์ของประเทศไทย

ร้อยเอกอุดม ขาวกระจ่าง อดีตทหารผ่านศึกสมรภูมิ Pork Chop Hill ที่ร่วมเสวนาวิชาการ “สงครามเกาหลีและความสัมพันธ์ของประเทศไทย” กล่าวกับผู้สื่อข่าวสถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี ว่า การจัดสัมมนาครั้งนี้ เป็นเรื่องที่ดีมาก นักศึกษารุ่นปัจจุบันจะได้ศึกษาทำความเข้าใจประวัติความเป็นมา การศึกษาประวัติศาสตร์ มีส่วนช่วยให้เกิดความเข้าใจในบริบททางสังคมและวัฒนธรรม การเรียนการสอนด้านภาษาเกาหลี และเกาหลีศึกษา

Udom Kawkrachang

“ยินดีมากที่มาร่วมเสวนาในวันนี้ ยังมีเรื่องราวอีกมากในช่วงประวัติศาสตร์การรบที่เกาหลี จำเป็นที่นักเรียนนักศึกษาไทยจะได้ศึกษาทำความเข้าใจ รวมทั้ง ความภาคภูมิใจ ความกล้าหาญ เสียสละของทหารไทยที่ไปรบ การช่วยเหลือคนเกาหลีด้านมนุษยธรรม และความสัมพันธ์ที่ดีต่อเนื่องมาระหว่างไทย กับ สาธารณรัฐเกาหลี ตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน ขอชื่นชมทีมผู้บริหาร ที่เห็นความสำคัญในการจัดสัมมนาครั้งนี้” ร้อยเอกอุดมกล่าว

ทั้งนี้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมกับ มูลนิธิเกาหลี เชิญเอกอัครราชทูตเกาหลีประจำประเทศไทย และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกาหลีศึกษา ระหว่างวันที่ 27-29 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมแมนดาริน เมนเนจ บาย เซ็นเตอร์ พ้อยท์ กรุงเทพฯ ให้แก่นักวิชาการ ผู้สอนภาษาเกาหลีระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

อ่านข่าวเกี่ยวเนื่อง