PSU

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 1. เพื่อเป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์ภารกิจและกิจกรรมของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่แพร่หลาย
 2. เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยได้ผลิตผลงานบทความสารคดีความรู้ทางวิชา การเผยแพร่ทางสถานีวิทยุ
 3. เพื่อเป็นแหล่งวิชาการให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานด้านวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา
 4. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้บริการทางวิชาการและข้อมูลข่าวสารในลักษณะวิทยุกระจายเสียงแก่ชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้
 5. เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนผ่านการใช้สื่อวิทยุกระจายเสียงในการพัฒนาชุมชนรวมทั้งการประสานสัมพันธ์อันดีในสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้

วิสัยทัศน์

สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มุ่งสู่ความเป็นต้นแบบของสื่อสาธารณะเพื่อประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง

พันธกิจ

 1. เป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์ภารกิจ และกิจกรรมของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่แพร่หลายสังคม
 2. เป็นช่องทางให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยได้ผลิตผลงานบทความสารคดีความรู้ทางวิชาการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุ
 3. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี และความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนในท้องถิ่นจังหวัดชาย แดนภาคใต้
 4. เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานด้านวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา
 5. เป็นสื่อกลางในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนผ่านการใช้สื่อวิทยุกระจายเสียงในการพัฒนาชุมชนและสังคมพหุวัฒนธรรม
 6. เป็นศูนย์ให้บริการทางวิชาการและข้อมูลข่าวสารในลักษณะวิทยุกระจายเสียงแก่ชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้