รายการพ่อแม่อุ่นใจ ครอบครัวอุ่นรัก

รายการพ่อแม่อุ่นใจ ครอบครัวอุ่นรัก

0 1183

รายการพ่อแม่อุ่นใจ ครอบครัวอุ่นรัก

ตอนที่ 1 รู้จักกับภัยพิบัติและความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้

 

รายการพ่อแม่อุ่นใจ ครอบครัวอุ่นรัก

ตอนที่ 2 ผลกระทบโดยทั่วไปจากสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีต่อประชาชน เด็กและเยาวชน

 

รายการพ่อแม่อุ่นใจ ครอบครัวอุ่นรัก

ตอนที่ 3 ผลกระทบจากสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีต่อเด็กและเยาวชนด้านสุขภาพจิตตามช่วงวัยต่างๆ

 

รายการพ่อแม่อุ่นใจ ครอบครัวอุ่นรัก

ตอนที่ 4 ปฎิกริยาทางอารมณ์และการแสดงออกของเด็กที่ประสบเหตุความรุนแรง

 

รายการพ่อแม่อุ่นใจ ครอบครัวอุ่นรัก

ตอนที่ 5 ข้อปฏิบัติด้านคุ้มครองเด็กภายใต้สถานการณ์วิกฤตสำหรับผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็ก

 

รายการพ่อแม่อุ่นใจ ครอบครัวอุ่นรัก

ตอนที่ 6 ข้อปฏิบัติด้านการคุ้มครองเด็กเมื่อเกิดสถานการณ์วิกฤต

 

รายการพ่อแม่อุ่นใจ ครอบครัวอุ่นรัก

ตอนที่ 7 ข้อปฏิบัติด้านการคุ้มครองเด็กหลังเกิดสถานการณ์วิกฤตสำหรับพ่อแม่

 

รายการพ่อแม่อุ่นใจ ครอบครัวอุ่นรัก

ตอนที่ 8 หากเด็กๆ ไม่ได้รับการเยียวยาทางด้านจิตใจ เมื่อประสบภาวะวิกฤตจะเกิดอะไรขึ้น

 

รายการพ่อแม่อุ่นใจ ครอบครัวอุ่นรัก

ตอนที่ 9 บทบาทของครูและโรงเรียนในการเตรียมความพร้อมให้แก่เด็กหากเกิดภาวะวิกฤต

 

รายการพ่อแม่อุ่นใจ ครอบครัวอุ่นรัก

ตอนที่ 10 ข้อปฏิบัติด้านการคุ้มครองเด็กภายใต้สถานการณ์วิกฤตสำหรับครู

 

รายการพ่อแม่อุ่นใจ ครอบครัวอุ่นรัก

ตอนที่ 11 การสร้างกิจกรรมผ่อนคลายในโรงเรียน

 

รายการพ่อแม่อุ่นใจ ครอบครัวอุ่นรัก

ตอนที่ 12 การช่วยเหลือนักเรียนที่มีความเสี่ยงเป็นพิเศษ

 

รายการพ่อแม่อุ่นใจ ครอบครัวอุ่นรัก

ตอนที่ 13 การดูแลตนเองด้านจิตใจของคุณครู

 

รายการพ่อแม่อุ่นใจ ครอบครัวอุ่นรัก

ตอนที่ 14 บทบาทของ อสม.และแกนนำชุมชนในการเยียวยาจิตใจ

 

 รายการพ่อแม่อุ่นใจ ครอบครัวอุ่นรัก

ตอนที่ 15 เครื่องมือคัดกรองและให้ความช่วยเหลือของ อสม./แกนนำชุมชน

 

รายการพ่อแม่อุ่นใจ ครอบครัวอุ่นรัก

ตอนที่ 16 วิธีคลายความตึงเครียดจากสถานการณ์ความไม่สงบ

 

รายการพ่อแม่อุ่นใจ ครอบครัวอุ่นรัก

ตอนที่ 17 คิดอย่างไรให้เป็นสุข

 

รายการพ่อแม่อุ่นใจ ครอบครัวอุ่นรัก

ตอนที่ 18 จริยธรรมของผู้ให้ความช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตแก่เด็กและเยาวชน

 

รายการพ่อแม่อุ่นใจ ครอบครัวอุ่นรัก

ตอนที่ 19 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 จังหวัดปัตตานีกับการช่วยเหลือประชาชนภายใต้สถานการณ์ความไม่สงบ

 

รายการพ่อแม่อุ่นใจ ครอบครัวอุ่นรัก

ตอนที่ 20 โครงการดูแลเยียวยาจิตใจและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เครือข่ายเพื่อลดผลกระทบจากความรุนแรงต่อเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 จังหวัดปัตตานี