จากการที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีร่วมกับมูลนิธิเกาหลี และสถานเอกอัครราชทูตเกาหลีประจำประเทศไทยร่วมกันจัดเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกาหลีศึกษา ระหว่างวันที่ 27-29 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมแมนดาริน เมนเนจ บาย เซ็นเตอร์ พ้อยท์ กรุงเทพฯ ให้แก่นักวิชาการ ผู้สอนภาษาเกาหลีระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พร้อมเปิดประเด็นนำเกาหลีศึกษาเข้าสู่ระดับอาชีวศึกษารองรับแรงงานสายอาชีพตามยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0

Korea 2018 21

Korea 2018 20

Naratha Sookpraman

เกี่ยวกับเรื่องนี้นางสาวนาริฐา สุขประมาณ อาจารย์ผู้สอนภาษาเกาหลี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กล่าวว่า การเข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้ ได้รับประสบการณ์ เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ด้าน ภาษา วัฒนธรรม และเกาหลีศึกษา ต่อยอดในการศึกษาวิจัยในอนาคต

“สิ่งที่ได้จะนำความรู้ไปสอนนักเรียน สร้างเครือข่ายอาจารย์ผู้สอนด้านภาษาเกาหลี ทั้งชาวไทย และชาวเกาหลี ขอบคุณที่มีการจัดสัมมนาครั้งนี้ เป็นประโยชน์มากในการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้การเรียนการสอนสำหรับครูอาจารย์ผู้สอนภาษาเกาหลี” นางสาวนาริฐากล่าว

Pharinyarat Piyatriphum

ด้านนางสาวภริณญารัตน์ ปิยะไตรภูมิ นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาเกาหลี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กล่าวว่า ได้รับความรู้และประโยชน์ ได้ความรู้ใหม่เกี่ยวกับการทำงาน ตลาดแรงงาน โอกาสในการทำงาน

“อนาคตอยากเป็นล่ามแปลภาษา อยากนำความรู้ที่เรียนมาไปใช้ในการประกอบอาชีพโดยตรง”นางสาวภริณญารัตน์ กล่าว

Nathakamon Benchakul

นางสาวณัฐกมล เบญจกุล นักศึกษา ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาเกาหลี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี บอกว่า จากการเข้าร่วมสัมมนาเกาหลีศึกษาครั้งนี้ ทำให้ได้รับความรู้และประโยชน์อย่างมาก โดยเฉพาะเรื่อง เศรษฐกิจ และโอกาสในการทำงาน จุดเริ่มต้นความสนใจในการเรียนภาษาเกาหลีมาจากกระแส K-pop จึงได้เริ่มเรียนภาษาเกาหลีด้วยตนเอง

“เลือกเรียนภาษาเกาหลีที่ม.อ.ปัตตานี เพราะสนใจ และจากกระแสเกาหลีมาแรง ช่วงที่เรียนมีความสุข และลำบากบ้าง เพราะต้องเพียรพยายามทำความเข้าใจ และฝึกฝนตนเองมากขึ้น อนาคตอยากทำงานเป็นล่ามแปลเอกสาร สนใจการแปลหนังสือการ์ตูนจากภาษาเกาหลีเป็นภาษาไทย ต้องฝึกฝนตนเองมากขึ้น ทำความเข้าใจบทสนทนา และมุขตลกต่าง ๆ” นางสาวณัฐกมลกล่าว

Napat Puengnate

นายณภัทร พึ่งเนตร นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่ได้มาช่วยงานอาจารย์ และร่วมสัมมนาเกาหลีศึกษาครั้งนี้ ได้ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ของเกาหลี และทราบว่าบรรพบุรุษของไทยเรา มีส่วนช่วยเหลือชาวเกาหลี และเห็นความมุ่นมั่นในการจัดการเรียนการสอนในระดับอาชีวศึกษา ความรู้ที่ได้เป็นประโยชน์ในการนำไปใช้ในการวางแผนการทำงานในอนาคต

“อนาคตอยากทำงานเป็นล่ามแปลภาษาเกี่ยวกับกฎหมาย การแสดงทางวัฒนธรรมที่ได้แสดงมีส่วนช่วยสร้างความมั่นใจมากขึ้น อยากเป็นนักกีฬาเทคอนโด ขอบคุณอาจารย์ขวัญชัย วัฒนศักดิ์ ที่ช่วยฝึกฝนและแนะนำ ได้นำกีฬาเทคอนโดมาเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงทางวัฒนธรรมเชื่อมสัมพันธ์ไทย กับ สาธารณรัฐเกาหลี ในพิธีเปิดการสัมมนาเกาหลีศึกษาในครั้งนี้ด้วย” นายณภัทรกล่าว

การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกาหลีศึกษา และการประชุมกลุ่มผู้บริหาร อาจารย์ผู้สอนภาษาเกาหลี จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 27-29 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมโรงแรมแมนดาริน เมนเนจ บาย เซ็นเตอร์ พ้อยท์ กรุงเทพมหานคร จัดโดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิเกาหลี และสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนภาษาเกาหลีในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล จากทุกภูมิภาคของประเทศ และนักศึกษาเข้าร่วมสัมมนา จำนวน 86 คน

Korea 2018 14

Korea 2018 11

Korea 2018 09

Korea 2018 08

Korea 2018 03

36778588_1988737804478151_8808799545514262528_n

Korea 2018 02

Korea 2018 01

Korea 2018 04

ผู้สื่อข่าวรายงาน เพิ่มเติมด้วยว่า จากการสัมมนาเกาหลีศึกษาครั้งนี้ได้ข้อสรุปและประเด็นที่สำคัญต่อยอดจากการจัดสัมมนาครั้งที่ผ่านมาในการทำงานขับเคลื่อนองค์ความรู้ด้านภาษาเกาหลี และเกาหลีศึกษา เพื่อพัฒนาประเทศในหลายมิติ ที่สำคัญ คือ การสร้างองค์ความรู้ เครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้บริหาร อาจารย์ผู้สอนในสถาบันที่มีการเรียนการสอนด้านภาษาเกาหลีและเกาหลีศึกษาทั้งในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสถาบันอาชีวศึกษาซึ่งเป็นเครือข่ายใหม่ เกิดกระบวนการเรียนรู้ แลกเปลี่ยน ถอดบทเรียน เทคนิควิธีการสอน รูปแบบการใช้สื่อการสอน และความร่วมมือระหว่างอาชีวศึกษากับตลาดแรงงาน ในการผลักดันนักศึกษาที่มีความรู้ ทักษะวิชาชีพ และภาษาเกาหลี เข้าสู่ตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศ การออกแบบและพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องตรงต่อความต้องการของตลาดแรงงานและสถานประกอบการ เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานฝีมือแรงงาน รองรับโอกาสการทำงานของนักศึกษาในสถาบันอาชีวศึกษาต่อไปในอนาคต

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่