5555

พูดสื่อสารได้คล่อง ควรฝึกพูดอย่างสม่ำเสมอ ต่อเนื่อง รักษาระดับการใช้ภาษา และฝึกใช้ในชีวิตประจำวัน

อาจารย์ปาร์ก ชวา ฮวัน (ขวามือ) อาจารย์ประจำแผนกวิชาภาษาเกาหลี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี กล่าวกับสถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานีว่า รูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาเกาหลีที่ ม.อ.ปัตตานีจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ อาจารย์ผู้สอนที่เป็นคนไทย จะรับผิดชอบเกี่ยวกับวิชาไวยากรณ์ ส่วนอาจารย์เกาหลีเจ้าของภาษาจะสอนวิชาการฟัง และการพูด วิธีการสอนนักศึกษา ตนจะใช้วิธีการอัดเทปให้นักศึกษาฟัง และมีแบบฝึกหัดการเขียน และให้นักศึกษากลับมาฟังอีกครั้ง

การเรียนภาษาเกาหลี หรือไม่ว่าภาษาใดก็ตาม ควรเรียนอย่างต่อเนื่อง ไม่หยุด ไม่เรียนเฉพาะในชั่วโมงเรียนในห้องเรียนเท่านั้น วันหยุดเสาร์-อาทิตย์ หรือเวลาใดก็ตามควรฝึกต่อเนื่องสม่ำเสมอ ฝึกใช้ในชีวิตประจำวัน การเรียนภาษาถ้าหยุดไปช่วงหนึ่งจะทำให้ความสามารถในการเรียนลดลง เวลาเรียนในชั้นเรียนมีน้อย ถ้าจะเรียนให้ได้ดีนักศึกษาต้องมีเวลาส่วนตัวในการฝึกฝนด้วยตนเอง เช่น การดูภาพยนตร์ ศึกษาทางอินเตอร์เน็ต หรือสอบรับทุนการศึกษาไปเรียนคอร์สสั้นๆ หรือ ระยะยาวที่ประเทศเกาหลี จะช่วยรักษาระดับคุณภาพภาษาของตนเองให้ดีได้”อาจารย์ปาร์ก ชวา ฮวัน กล่าวและว่า ความประทับใจในการสอนภาษาเกาหลีที่ ม.อ.ปัตตานี นักศึกษามีความตั้งใจเรียนภาษาเกาหลี และพยายามที่จะฝึกพูดให้ได้ เพราะเรียนกับอาจารย์เจ้าของภาษาโดยตรง ประทับใจอาจารย์ในแผนกวิชาฯที่ช่วยแนะนำและประสานเรื่องการทำเอกสารช่วงที่มาอยู่และสอนที่ ม.อ.ปัตตานี ระยะเวลาสอนประมาณ 1 ปี สัญญาจะสิ้นสุดในเดือนสิงหาคม 2561จากนั้นจะเดินทางกลับประเทศเกาหลี และจะมีอาจารย์ท่านใหม่มาสอนแทน

120718

ด้านอาจารย์เชว ยอน (ซ้ายมือ) อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติ มูลนิธิเกาหลี กล่าวกับสถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานีว่า ตนจะรับผิดชอบการสอนวิชาภาษาเกาหลีที่ใช้ในธุรกิจ Business Korean เนื้อหาวิชาจะเน้นการพูดในงานธุรกิจซึ่งจะต้องมีการใช้ภาษาที่สละสลวย เน้นการทำงานกับคนเกาหลีโดยตรง นอกจากจะสอนให้พูดได้แล้ว ยังสอนเทคนิคการพูดที่เป็นภาษาของเจ้าของภาษาจริงๆซึ่งจะมีความสละสลวย

ประทับนักศึกษาตั้งใจเรียนมากเพื่อจะได้วิชาความรู้ ทำให้ตนเองรู้สึกว่ามีพลังมากขึ้น รู้สึกสนุกในการสอน ความสนใจส่วนตัวอยากเรียนภาษาไทย ทราบว่า ม.อ.ปัตตานี มีศูนย์ภาษา อยากเรียนภาษาไทย แต่มีคนเรียนน้อยทำให้ไม่สามารถเปิดสอนได้ ถ้าเปิดคอร์สเรียนภาษาไทยจะเรียนแน่นอน” อาจารย์เชว ยอน กล่าว

ด้านอาจารย์กนกวรรณ บุญเดช (กลาง) หัวหน้าแผนกวิชาภาษาเกาหลี และประธานหลักสูตรสาขาวิชาภาษาเกาหลี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี กล่าวว่า เป็นประธานหลักสูตรมา 15 ปี เนื้อหาหลักสูตรการเรียนภาษาเกาหลีมีการปรับให้สอดรับกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่จบมา บางโรงเรียนเตรียมความพร้อมนักเรียนอย่างดีมากมีการวัดระดับภาษามา บางคนความรู้ภาษาเกาหลี ระดับ 2 มาเรียน ก็ไม่ต้องเรียนวิชาภาษาเกาหลี 1 และการฟัง-พูดภาษาเกาหลี 1 สามารถผ่านขึ้นไปเรียนภาษาเกาหลี 2 ได้ แต่โดยส่วนใหญ่นักเรียนที่มาก็จะเรียนอีกรอบเพราะอยากรู้จักเพื่อนใหม่

4444

โรงเรียนมัธยมศึกษาบางแห่งมีการเตรียมนักเรียนดีมาก มีการสอบวัดระดับผ่านมาแล้ว ทำให้หลักสูตรของคณะฯต้องปรับตัวเองให้สอดคล้องกับนักเรียนที่จบมา นักเรียนที่จบมามีความพร้อมมากขึ้นทุกปีจากที่ไม่มีความรู้ ทำให้ระดับอุดมศึกษาต้องมีการตั้งเงื่อนไข หลักสูตรใหม่ กำหนดว่านักศึกษาสาขาวิชาภาษาเกาหลี ม.อ.ปัตตานี จะจบ 4 ปีได้ ต้องวัดระดับความรู้ทางภาษาอย่างน้อย ระดับ 3 ทั้งนี้การปรับหลักสูตรเพื่อให้สอดรับกับโรงเรียนมัธยมศึกษานักเรียนที่เข้ามาเรียนจะได้พัฒนาต่อยอดในระดับที่สูงขึ้น ทักษะเชี่ยวชาญทางภาษาเข้มข้นขึ้น”อาจารย์กนกวรรณ กล่าว