1

ศส.ปชต.คอกกระบือ อ.ปะนาเระ ชนะเลิศการประกวดฯ

นายสมบัติ จันทรา ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปัตตานี กล่าวว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปัตตานี ได้ดำเนินโครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย กิจกรรมการประกวดศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2561(ศส.ปชต.) ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยฯให้ได้มาตรฐาน สามารถเป็นต้นแบบการเรียนรู้และขยายผลต่อไปได้ และส่งเสริมขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ศส.ปชต. ยกย่องเชิดชูเกียรติ ศส.ปชต.ที่เป็นแบบอย่างในการบริหารงาน และขับเคลื่อนกิจกรรมของศูนย์ฯที่เด่นสอดคล้องตามวัตถุประสงค์  จากการลงพื้นที่ตรวจประเมินการขับเคลื่อนการดำเนินงานของ ศส.ปชต.ตำบล ตัวแทนทั้ง 12 อำเภอ วันที่ 25-26 มิถุนายน วันที่ 2-4 และ 9 กรกฎาคม 2561

2

 

3

ที่ประชุมคณะกรรมการฯตัดสินการประกวด มีดังนี้ ชนะเลิศ

11

รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ศส.ปชต.ทุ่งคล้า อ.สายบุรี จ.ปัตตานี

13

รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ศส.ปชต.น้ำดำ อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี

15
รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ ศส.ปชต.ตรัง อ.มายอ จ.ปัตตานี

การประกวดครั้งนี้มี 12 อำเภอ 12 ตำบลที่ส่งเข้าประกวด จะเห็นถึงความสำเร็จของศส.ปชต.ที่ตั้งมาตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปี 2559 แต่ละแห่งจะมีจุดเด่น จุดแข็ง จุดอ่อนแตกต่างกันไป คณะกรรมการฯได้พิจารณาไปตามกรอบการประเมิน และได้ให้ข้อแนะนำในการทำงาน และให้กำลังใจแก่คณะกรรมการฯ จะเห็นว่า ศส.ปชต.คอกกระบือ ที่ชนะเลิศการประกวดครั้งนี้ มีความโดดเด่นด้านการทำงาน คณะกรรมการมีความพร้อมเพรียง กรรมการทุกคนมีส่วนร่วม ผู้นำมีความเข้มแข็ง ขยายผลความรู้ได้ดี มีการเผยแพร่ความรู้เรื่อง “พลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย” “ต้นไม้ประชาธิปไตย” “ชีวิตกับการเมือง” การขับเคลื่อนกิจกรรมเข้าถึงหมู่บ้าน ชุมชน มีการใช้สื่อบุคคล สื่อประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ และใช้เวทีชาวบ้านทุกกิจกรรมในชุมชนสร้างขยายเครือขยายผลให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องเตรียมพร้อมคนคุณภาพ เพื่อการเลือกตั้งที่มีคุณภาพในอนาคต

นายสมบัติ กล่าวและว่าหลังจากนี้ ศส.ปชต.ที่ชนะเลิศการประกวดระดับจังหวัด เป็นตัวแทนเข้าสู่การประกวดของศูนย์การเรียนรู้ที่ 4 สงขลา ระดับภาค ประกวดใน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง จากนั้นจะนำส่งเข้าประกวดในระดับประเทศ ผลการประกวด ศส.ปชต.ระดับจังหวัด ศส.ปชต.ที่ชนะเลิศและรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 อันดับที่ 2 อันดับที่ 3 และ ศส.ปชต.ทุกตำบลที่เข้าร่วมการประกวด จะได้รับมอบเกียรติบัตรจากนายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมด้วยว่า คณะกรรมการตัดสินการประกวด ศส.ปชต.ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย นายสมบัติ จันทรา ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปัตตานี รองศาสตราจารย์ ดร.สามารถ ทองเฝือ อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี นายอับดุสวาริส เจ๊ะอุบง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี นายฤทธิรณ แวอาแซ หัวหน้ากลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์สำนักงาน ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี นายสมหมาย อ่อนรักษ์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี นางสาวพัชรา ยิ่งดำนุ่น ดีเจประชาธิปไตยชุมชน สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี นางสาวนัยนา เชาวลาห์ พนักงานการเลือกตั้ง ชำนาญการ ทำหน้าที่ พนักงานการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วม สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปัตตานี

12