นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี แนะขับเคลื่อน ศส.ปชต. เป็นแหล่งเรียนรู้ประชาธิปไตยสอดคล้องตามอัตลักษณ์ และวัฒนธรรมในพื้นที่

นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี แนะขับเคลื่อน ศส.ปชต. เป็นแหล่งเรียนรู้ประชาธิปไตยสอดคล้องตามอัตลักษณ์ และวัฒนธรรมในพื้นที่

รองศาสตราจารย์ ดร.สามารถ ทองเฝือ นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี กล่าวว่า จากการลงพื้นที่ตรวจติดตามและประเมินผลการประกวดศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.) ดีเด่น ระดับจังหวัด

ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปัตตานี ผลการประกวด ศส.ปชต.ดีเด่น ระดับจังหวัด ชนะเลิศ ได้แก่ ศส.ปชต.คอกกระบือ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานีรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ศส.ปชต.ทุ่งคล้า อ.สายบุรี จ.ปัตตานี รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ศส.ปชต.น้ำดำ อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ ศส.ปชต.ตรัง อ.มายอ จ.ปัตตานี จะเห็นว่าประชาธิปไตยชุมชนมีจุดเด่นหรืออัตลักษณ์เฉพาะของคนในพื้นที่ เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ ศส.ปชต.มีพัฒนาการ มีโครงการส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยให้องค์ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนถือว่ายอดเยี่ยมทั้งหมดที่เป็นตัวแทนของแต่ละอำเภอ

รองอันดับ 3 และรองอันดับ 2 มีความใกล้เคียงกัน แต่ประเด็น รองอันดับ 2 ได้ ศส.ปชต.น้ำดำ อ.ทุ่งยางแดง เพราะมีกิจกรรมและใช้สื่อในการขยายผล ส่วนรองอันดับ 3 ก็ใกล้เคียงกันกับ ศส.ปชต.น้ำดำ อ.ทุ่งยางแดง คือ ศส.ปชต.ตรัง อ.มายอ ร่วมด้วยช่วยกันในสังคมพหุวัฒนธรรม แต่ตัวหลัก ศส.ปชต.จะเด่นคนเดียว คือ ประธาน แม้จะมีทีมงาน แต่การประสานให้เกิดความร่วมมือยังไม่เด่นมากนัก รองอันดับ 1 ศส.ปชต.ทุ่งคล้า อ.สายบุรี เป็นชุมชน 2วิถี ทั้งพุทธและมุสลิม มีกิจกรรมต่อเนื่อง และความร่วมมือ ชนะเลิศ ได้แก่ ศส.ปชต.คอกกระบือ อ.ปะนาเระ มีความพร้อมเพรียงของกรรมการ มีทั้งชุมชนพุทธ มุสลิม ประธานและรองประธานทั้งพุทธและมุสลิม มีวัด มัสยิด มีการทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง กิจกรรมโครงการผู้เข้าร่วมให้ความสนใจ มติคณะกรรมการ และเห็นด้วยให้ ศส.ปชต.คอกกระบือ อ.ปะนาเระ เป็นตัวแทนของจังหวัดปัตตานี

2

รองศาสตราจารย์ ดร.สามารถ กล่าวและว่า ประชาธิปไตยแบบชุมชน กระบวนการรูปแบบในการขับเคลื่อนของชุมชนในพื้นที่ มีจุดเด่นอัตลักษณ์ของปัตตานีบ้านเรา ในจังหวัดปัตตานี มีภูมิปัญญา มีเอกลักษณ์เฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม อย่างไรก็ตามก็มีประชาชนที่นับถือศาสนาพุทธด้วย มีการผสมผสาน เอาภูมิปัญญาชาวบ้าน วัฒนธรรมชุมชนเข้ามาเกี่ยวข้อง ประชาธิปไตยในชุมชนควรมีการบูรณาการเอาวิถีปฏิบัติของหลักศาสนาประเพณีในพื้นที่สอดคล้องกันกับประชาธิปไตย เช่น ความเท่าเทียมกัน การเคารพเสียงส่วนใหญ่ มีการปรึกษาหารือ อย่างที่หลักการของอิสลามเรียกว่า “การชูรอ” การขับเคลื่อนศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย ให้เข้มแข็ง และประชาชนมีส่วนร่วมทุกฝ่ายต้องร่วมด้วยช่วยกัน เอาวิถีชุมชน หลักการของศาสนาที่ทุกคนยึดถือปฏิบัติไม่ว่าพุทธ มุสลิม คริสต์ เพราะในศาสนามีประชาธิปไตย อยู่ที่การประยุกต์นำมาใช้ ต้องมีความตระหนัก เข้าใจ ไม่แยกส่วน ศาสนากับประชาธิปไตย ศาสนากับการเมือง

3

4

5

วิถีชีวิตที่เราอยู่คือประชาธิปไตย รับฟังเสียงส่วนใหญ่ มีความเท่าเทียม หาข้อสรุปโดยที่ไม่ทะเลาะเบาะแว้ง ไม่ใช้ความรุนแรง ใช้สันติวิธี เชื่อว่าต้นทุน อัตลักษณ์ที่พิเศษในบ้านเราสามารถที่จะขับเคลื่อนความเป็นประชาธิปไตยและสื่อสารให้คนข้างนอกได้รับรู้ว่านี่คือวิถีประชาธิปไตยแบบพื้นที่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้”รองศาสตราจารย์ ดร.สามารถ กล่าว