1

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2561 ณ เวทีกลางอาคารหอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี นางอลิสรา มะแซ ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานเปิดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 26 และมอบเงินรางวัลโล่เกียรติยศผู้ได้รับรางวัล “ศิลปินแห่งสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา” ประจำปี 2561 ประเภทนักศึกษา ได้แก่ นายอิมรอน มือลี สาขาวิชาการอิสลามศึกษา วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และประเภทบุคคลทั่วไป สาขาศิลปะการแสดงพื้นบ้าน ได้แก่ นายเฉลิม แก้วพิมพ์ สาขาศิลปกรรม ได้แก่ นายวิเชียร มณีโชติ สาขาศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน ได้แก่ นายเอ็มโซเฟียน เบญจเมธา โดยมี ผศ.ดร.พรปวีณ์ พุ่มเกิด ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา กล่าวรายงาน และรศ.อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี กล่าวต้อนรับ

11

ผศ.ดร.พรปวีณ์ พุ่มเกิด ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา กล่าวถึง การจัดงานว่าการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเป็นภารกิจหนึ่งของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งมีความหลากหลายของรูปแบบ การจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมของไทยมาอย่างต่อเนื่อง งานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม เป็นการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอีกกิจกรรมหนึ่ง ซึ่งดำเนินต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 26 ปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-10 กันยายน 2561 โดยมีกิจกรรมที่มุ่งเน้นความหลากหลาย เพื่อให้ผู้ร่วมงานได้รับทั้งความรู้และความเพลิดเพลินอย่างเต็มที่ และยังช่วยปลูกฝังให้อนุชนชาวไทยได้ตระหนักถึงมรดกอันล้ำค่าของชาติ นำสู่การสืบสาน และธำรงไว้ซึ่งศิลปะและวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่ยั่งยืนต่อไป

3

กิจกรรมประกอบด้วย การแสดงนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย นิทรรศการหอวัฒนธรรมภาคใต้ นิทรรศการในพิพิธภัณฑ์พระเทพญาณโมลี นิทรรศการในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ 3 มิติ การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์ ระดับชั้นประถมศึกษา การสาธิตหัตถกรรมพื้นบ้าน การออกร้านนิทรรศการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัท ห้างร้าน การแสดงบนเวทีกลางแห่งนี้จากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในจังหวัดปัตตานี และจังหวัดใกล้เคียง การแข่งขันตะกร้อลอดบ่วง มหรสพ และการละเล่นต่าง ๆ และการจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค นางอลิสรา มะแซ ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 26 กล่าวว่า เป็นที่น่ายินดีที่สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 26 แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างน่าชื่นชมของผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคณะดำเนินงานของสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ซึ่งพยายามช่วยกันดำรงและสืบสานวัฒนธรรมไทยให้เกิดความเข้มแข็งและเป็นที่ประจักษ์ชัดของชาวไทย

3

“เชื่อมั่นว่าการรักษาวัฒนธรรมไทยให้ดำรงอยู่อย่างยั่งยืนต่อไปไม่ใช่เรื่องยุ่งยาก แต่กลับจะทำให้คนไทยทุกคนรู้สึกรื่นรมย์ เบิกบาน และชื่นใจในการกระทำของเราที่จะนำไปสู่ความรัก ความหวงแหน ในวัฒนธรรมอันเก่าแก่ และยิ่งใหญ่ของชาติไทยเอาไว้ ในยุคสมัยของการพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมที่มีความเข้มแข็งและมีดุลยภาพเป็นสังคมคุณภาพ เป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ที่ทุกคนและทุกส่วนในสังคมมีความใฝ่รู้และพร้อมที่จะเรียนรู้อยู่เสมอ ตลอดจนเป็นสังคมแห่งความสมานฉันท์และเอื้ออาทรต่อกันนั้น ย่อมมีพื้นฐานสำคัญมาจากการฟื้นฟู สืบสาน และธำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย ดังนั้นคนไทยทุกคนจะต้องระลึกสำนึกอยู่เสมอว่า การรักษาวัฒนธรรมไทย อันเป็นสมบัติล้ำค่าของชาติ คือ การรักษาชาติ นั่นเอง” ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวเพิ่มเติม

ขอบคุณภาพ งานประชาสัมพันธ์ ม.อ.ปัตตานี
ขอบคุณภาพ งานประชาสัมพันธ์ ม.อ.ปัตตานี

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมด้วยว่า บรรยากาศในพิธีเปิดงานเป็นไปอย่างคึกคักมีการแสดง ในพิธีเปิด ชุด Pattani Creative Economy Dance การเดินแบบแฟชั่นโชว์ชุด วัฒนธรรมอาเซียน เป็นการแสดงแบบ ชุดแต่งกายประจำชาติอาเซียน โครงการมหกรรมวัฒนธรรมอาเซียน ภายใต้โครงการ รู้รอบ รู้ลึก รู้เท่าทันอาเซียน ประจำปี 2561 เพื่อส่งเสริมการตระหนักรู้และเข้าใจในลักษณะวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ผู้แสดงแบบ ประกอบด้วยผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร ม.อ. ปัตตานี รวมถึงบุคลการภาครัฐ ภาคเอกชน คหบดี และนักธุรกิจในจังหวัดปัตตานี ตลอดจนการแสดงจากสาขาวิชา คณะฯ จาก ม.อ.ปัตตานี การแสดงบาสโลบจากชบาตานี และการแสดงจากมหาวิทยาลัยทักษิณ