0

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปัตตานี นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 76 จังหวัด ประจำปี 2561 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษาในเดือนสิงหาคม 2561 ตลอดจนให้การสงเคราะห์ และสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อน โดยมีเด็กพิเศษ และครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 70 คน

1

นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ประธานในพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 จากนั้นกล่าวอาศิรวาท และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ดุจน้ำทิพย์ หยาดทั่วทุกถิ่นฐาน คือน้ำพระทัย พระราชทาน ถึงทุกที่ โดยสมเด็จ พระมหา ราชินี ชื่นชีวี ชุบชีวาตม์ ราษฎร เติมรอยยิ้ม อิ่มอก พสกอุ่น รอยกรุณา รินจาก พระอดิสร ร้อนก็ลด เย็นอุระ พระอาทร ทั่วนาคร ทุกเขตขัณฑ์ แดนกันดาร

ราษฎร์ซึ้ง สมเด็จราชินี ศรีโกสินทร์ พระแม่ ของแผ่นดิน ปิ่นสถาน สำนึกจำ น้ำพระทัย พระราชทาน ขอพระทรง เกษมศานติ์ นิรันดร์เทอญ ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัด และสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

2

จากนั้น นายมะสะปีอิ้น จรัลศาส์น พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปัตตานี กล่าวรายงาน โครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ จัดขึ้นเป็นปีที่ 20 โดยร่วมกับจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดปัตตานี เหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดปัตตานี สมาคม/ชมรม แม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดทั่วประเทศ จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ตกงาน ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ในเดือนสิงหาคม 2561

นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี กล่าวว่า ขอแสดงความชื่นชมกับคณะผู้จัดงานฯที่ได้ร่วมมือร่วมใจจัดงานในครั้งนี้ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระกรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมอย่างหาที่สุดมิได้ การที่พสกนิกรชาวไทยจะได้แสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อพระองค์นั้นมีหลายวิธี แต่การที่จะน้อมนำแนวพระราชดำรัส มาประพฤติปฏิบัติเป็นรูปธรรม เพื่อให้เกิดความผาสุกแก่คนในชาติ เป็นวิธีการแสดงออกความจงรักภักดีและเหมาะสมที่สุด จึงขอเชิญชวนให้ท่านทั้งหลายได้น้อมนำพระราชดำรัสต่างๆมาเป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติ เพื่อน้อมรำลึกในพระเมตตา และพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน

3

ในวันนี้ ขอให้กำลังใจผู้ปกครองท่านทั้งหลาย อย่าได้คิดว่าการดูแลเด็กพิเศษคือภาระ ขอให้คิดว่าเป็นภารกิจที่ท่านได้รับมอบหมาย เพื่อฝึกฝนความอดทน ความเสียสละ การนำคุณธรรมมาใช้ เป็นบททดสอบของชีวิตเพื่อที่จะให้ท่านได้รับผลบุญ และการตอบแทนในสิ่งที่ดีการดูแลเด็กๆ ลูกๆ หลานๆ ของเรา ให้เขาเติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งร่างกาย และจิตใจ แม้ร่างกายของเขาจะบกพร่อง พิการ เดิน เคลื่อนไหวไม่สะดวก หรือเดินไม่ได้ หูไม่ได้ยิน สติปัญญามีความบกพร่อง แต่เขามีดวงจิตอันบริสุทธิ์แห่งความเป็นมนุษย์ รับรู้สัมผัสได้ถึงกระแสความรู้สึกจากพ่อแม่และคนใกล้ชิด ขอให้ท่านทั้งหลายดูแลน้องๆเหล่านี้ให้ดีที่สุด ในบทบาทของส่วนราชการ หน่วยงานทางสังคม การศึกษา จัดสวัสดิการ บริการ ดูแล เอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาการของเด็กในด้านต่างๆให้ดีที่สุด” นายวีรนันทน์ กล่าว

5

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมด้วยว่า หลังจากพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ ประธานในพิธียังได้มอบทุนการศึกษาเพื่อสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์ธาราบำบัดเพื่อช่วยเหลือเด็กพิเศษโดยมีนายสุรัตน์ บุญฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปัตตานี เป็นผู้รับมอบ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี สนับสนุนน้ำดื่มและเครื่องบริโภค จากนั้นเป็นการแสดงเต้นประกอบเพลงจากนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปัตตานี

ขอบคุณภาพ  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปัตตานี
ขอบคุณภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปัตตานี

นางอัญญาณี เพ็งจันทร์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดปัตตานี มอบของที่ระลึก หัวหน้าส่วนราชการ และผู้มีเกียรติร่วมกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวัน พบปะให้กำลังใจแก่เด็กและผู้ปกครอง เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในกิจกรรมการศึกษาเรียนรู้ และการดำเนินชีวิตที่มีความสุข