2

นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดงาน ม.อ.วิชาการ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนทิรา ลีลาเกรียงศักดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี กล่าวรายงาน แนวคิดในการจัดงาน 50 ปี ม.อ. สืบต่อพระปณิธาน สานประโยชน์เพื่อเพื่อนมนุษย์ “2561 ม.อ.วิชาการ นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย การบริการวิชาการ การคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ วิทยาการและเทคโนโลยี การส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนบูรณาการเพื่อพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้ให้กับชุมชนและสังคม ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศและระดับนานาชาติ ซึ่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ดำเนินภารกิจที่มุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีเป้าหมายบ่มเพาะคนดี ชี้นำสังคม สั่งสมปัญญา พัฒนางานวิจัย

3

นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ประธานในพิธีเปิดงาน ม.อ.วิชาการ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในภาคใต้ที่ก่อตั้ง และดำเนินภารกิจด้านการศึกษามา เป็นระยะเวลา 5๐ ปี โดยได้ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ รวมทั้งให้บริการด้านวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น ยึดมั่นในพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนกที่ว่า “ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” มาเป็นแนวทางในการดำเนินภารกิจตลอดมา ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน สังคมและประเทศชาติ

4

“เป็นโอกาสดีอีกวาระหนึ่งที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี แสดงให้เห็นถึงศักยภาพ สังคม และชุมชนได้ประจักษ์ถึงผลงานด้านวิชาการ งานวิจัย การบริการวิชาการ การเผยแพร่ผลงานด้านวิทยาการและเทคโนโลยี การคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ การส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมตลอดจนการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนด้านการศึกษาให้สอดคล้องกับ Thailand 4.0 การให้ความร่วมมือกับภาคสังคม และประชาคมในการมีส่วนร่วมแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทำให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความใกล้ชิดและเกิดสัมพันธภาพอันดีกับชุมชนมากขึ้น”นายวีรนันทน์ กล่าว

5

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมด้วยว่า หลังจากเปิดงาน ประธานในพิธีและผู้ร่วมงานได้นั่งรถรางจากอาคารสำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี ไปชมนิทรรศการ และการจัดแสดงผลงาน ม.อ.วิชาการ ณ อาคารเรียนรวมตึก 19 ภายในวิทยาเขตปัตตานี  กิจกรรมที่น่าสนใจในงาน ม.อ.วิชาการ ประกอบด้วย การนำเสนอผลงานวิชาการของนักศึกษาและคณาจารย์ การตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์การเงินอิสลาม การประกวดแผนธุรกิจฮาลาล การประกวดสิ่งประดิษฐ์ การอ่านข่าวโทรทัศน์ นักจัดรายการวิทยุ และการออกแบบสิ่งประดับแฟชั่นเครื่องแต่งกายจากสิ่งเหลือใช้ในสถาบันการศึกษา โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการพึ่งตนเองทางสุขภาพของประชาชนในภาวะฉุกเฉิน การประชุมสัมมนาวิชาการเรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว การเสวนาเรื่องผ้าท้องถิ่นกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การเปิดโลก Internet of Thing นิทรรศการ Application เพื่อการจัดการเรียนการสอน และนวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษาในศตวรรษที่ 21 นิทรรศการเกี่ยวกับสันติวิธีและมนุษยชน ตลอดจนการสาธิตเรื่อง “ข้าวลูกปลา” การแปรรูปข้าวลูกปลา ซึ่งข้าวพันธุ์ท้องถิ่น บ้านป่าชิง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา และการแกะแม่พิมพ์ไม้สำหรับผลิตผ้าบาติก เป็นต้น

เพิม1

 

เพิม2

 

6

อาจารย์ศุภชัย สร้อยจิต อาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี
อาจารย์ศุภชัย สร้อยจิต
อาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี

ด้านนายศุภชัย สร้อยจิต อาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี กล่าวกับสถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานีว่า ในงานม.อ.วิชาการครั้งนี้ได้นำเสนอผลงานจากการทำดุษฎีนิพนธ์ เรื่อง “ผ้าบาติกสีคราม มิติความงามวิถีปัตตานี สู่งานศิลปะ” จัดแสดงผลงานผ้าบาติกสีคราม กระบวนการขั้นตอนการในการทำ นิทรรศการความรู้เรื่องพืชคราม และการก่อหม้อคราม ภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษ จัดแสดงให้ชมบริเวณหน้าห้องประชุม ม.อ.ปัตตานี ซึ่งเป็นผลงานที่ได้รับการสนับสนุนจาก รองศาสตราจารย์อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานีเพื่อนำสู่การถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ชุมชน

แนวความคิดเริ่มจากผลงานของตน นำมาต่อยอดเป็นปัตตานี Heritage สร้างนักธุรกิจหน้าใหม่ ผลงานมีผ้าบาติกสีคราม สีธรรมชาติหมักโคลน จากอดีตจะเห็นว่าปัตตานีมีครามอยู่มากเคยส่งขายให้กับโปรตุเกส ผ้าบาติกสีธรรมชาติหมักโคลน จะใช้โคลนในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ส่วนลวดลายผ้าอยู่ในช่วงทดลอง หลังจากนี้จะนำลวดลายของพื้นถิ่นปัตตานีมาออกแบบลวดลายใหม่ คิดว่าเป็นประโยชน์สำหรับกลุ่มบาติกที่สนใจ กลุ่มที่เคยใช้สีเคมี อยากให้ลองมาศึกษา ร่วมพัฒนาผ้าบาติกไปด้วยกันเพื่อหวนคืนสู่วิถีดั่งเดิม การใช้สีธรรมชาติให้ยั่งยืนคู่กับปัตตานี”นายศุภชัย กล่าว

นางสาวกัญญาพิศ จันทร์โพธิ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะศึกษาศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี
นางสาวกัญญาพิศ จันทร์โพธิ์
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะศึกษาศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี

ด้านนางสาวกัญญาพิศ จันทร์โพธิ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1คณะศึกษาศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี กล่าวกับสถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานีว่า การจัดงานม.อ.วิชาการคึกคักและได้รับประโยชน์มาก ตนสนใจเรื่องความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ไปชมผลงานการจัดแสดงทางวัฒนธรรมในหอศิลป์ภาคใต้ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา และร่วมกิจกรรมการ Book Clinic เข้าเล่มและทำปกรายงาน “งาน ม.อ.วิชาการเป็นประโยชน์มาก ได้ความรู้ สามารถเอาไปใช้กับการเรียนและการทำงาน และได้เรียนรู้เรื่อวัฒนธรรมในพื้นที่”นางสาวกัญญาพิศ กล่าว

11

12

13

เพิม4

เพิม5

เพิม6

 

นางสาวนิชานันท์ หวังนุรักษ์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลงานโครงการ สำนักงานพลังงานจังหวัดปัตตานี
นางสาวนิชานันท์ หวังนุรักษ์
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลงานโครงการ
สำนักงานพลังงานจังหวัดปัตตานี
ด้านนางสาวนิชานันท์ หวังนุรักษ์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลงานโครงการ สำนักงานพลังงานจังหวัดปัตตานี กล่าวกับสถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานีว่า สำนักงานพลังงานจังหวัดร่วมนำเสนอผลงานนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนร่วมกับสำนักวิทยบริการ ม.อ.ปัตตานี จัดแสดงสาธิตตัวอย่าง โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ และระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งมีกระบวนการทำงานจากพลังงานแสงอาทิตย์ และแผงโซล่าเซลล์ มีอาจารย์และผู้สนใจมาสอบถามพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องพลังงานแสงอาทิตย์อย่างต่อเนื่อง

22

23

24

25

การจัดงานม.อ.วิชาการมีความคึกคัก และเป็นประโยชน์ โดยเฉพาะช่วงพิธีเปิดงานวันแรก ส่วนวันที่สองก็ยังมีคนสนใจอยู่บ้าง ส่วนใหญ่ที่มาสอบถามสนใจเรื่องระบบการทำงาน การติดตั้ง และทุนที่ใช้ เรามีเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ หรือถ้าใครสนใจชมตัวอย่างผลงาน ติดต่อได้ที่สำนักงานพลังงานจังหวัด อยู่ที่ศาลากลางจังหวัดปัตตานี”นางสาวนิชานันท์ กล่าว