จัดโครงการรู้เท่าทันเพื่อสร้างสรรค์สื่อปลอดภัยกับชุมชนชายแดนใต้ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้หญิง เด็ก และเยาวชนในชุมชนชายแดนใต้ ในการใช้สื่ออย่างปลอดภัยและเป็นประโยชน์

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 ณ คณะวิทยาการสื่อสาร ม.อ.ปัตตานี เครือข่ายสื่อชุมชนชายแดนใต้ ร่วมกับคณะวิทยาการสื่อสาร ม.อ.ปัตตานี จัดโครงการรู้เท่าทันเพื่อสร้างสรรค์สื่อปลอดภัยกับชุมชนชายแดนใต้ จัดกิจกรรมรณรงค์รู้เท่าทันสื่อ เสวนา และนิทรรศการผลงานสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ชายแดนใต้ ภายใต้โครงการรู้เท่าทันเพื่อสร้างสรรค์สื่อปลอดภัยกับชุมชนชายแดนใต้ โดยมีนางสาวอัสรา รัฐการัณย์ หัวหน้าโครงการรู้เท่าทันเพื่อสร้างสรรค์สื่อปลอดภัยกับชุมชนชายแดนใต้ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์สากีเราะ แยนา เบ็ญฮารูน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ คณะวิทยาการสื่อสาร ม.อ.ปัตตานี ผู้แทนผู้หญิง และผู้แทนเยาวชนจาก 5 ชุมชนชายแดนใต้ รวมทั้งนักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วม

1

กิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายพิเศษ “สถานการณ์รู้เท่าทันสื่อในชุมชนชายแดนใต้”โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สากีเราะ แยนา เบ็ญฮารูน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ คณะวิทยาการสื่อสาร ม.อ.ปัตตานี การเสวนา “พลังจากการเรียนรู้สู่ชุมชนชายแดนใต้ในมุมมองผู้หญิง”โดยตัวแทนผู้หญิง และเยาวชนจาก 5 ชุมชนชายแดนใต้ และช่วงบ่ายมีการเสวนา “รู้เท่าทันเพื่อสร้างสรรค์สื่อปลอดภัยกับชุมชนชายแดนใต้”และนิทรรศการผลงานสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ชายแดนใต้ โดยตัวแทนนักวิชาการ ผู้ผลิตสื่อในพื้นที่ และตัวแทนนักศึกษา เป็นต้น

2

นางสาวอัสรา รัฐการัณย์ หัวหน้าโครงการรู้เท่าทันเพื่อสร้างสรรค์สื่อปลอดภัยกับชุมชนชายแดนใต้ กล่าวว่า ในฐานะแกนนำเครือข่ายสื่อชุมชนชายแดนใต้ เห็นว่าการรู้เท่าทันสื่อและการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์เป็นช่องทางหนึ่งที่จะแก้ปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่ จึงได้จัดทำแผนงานโครงการที่มีชื่อว่า “โครงการรู้เท่าทันเพื่อสร้างสรรค์สื่อปลอดภัยกับชุมชนชายแดนใต้ “ อันมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้หญิง เด็ก และเยาวชนในชุมชนชายแดนใต้ ให้มีทักษะรู้เท่าทันสื่อสามารถใช้สื่อในการพัฒนาตนเอง ชุมชนและสังคม อีกทั้งเพื่อพัฒนาเยาวชนให้มีทักษะการผลิตสื่ออย่างสร้างสรรค์และปลอดภัย ตลอดจนเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สถาบันครอบครัว ตระหนักถึงการรู้เท่าทันสื่อ ท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งชายแดนใต้ อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นคนในชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของเด็กและเยาวชนในเรื่องการรู้เท่าทันสื่อ

ด้านนางสาวอาซียะ บาราเฮ็ง ผู้แทนผู้หญิงจากชุมชนจะรัง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี กล่าวในวงเสาวนาพลังจากการเรียนรู้สู่ชุมชนชายแดนใต้ในมุมมองผู้หญิงว่า รู้สึกดีใจมากที่ได้เข้าร่วมโครงการรู้เท่าทันสื่อ เพราะจากเดิมเป็นคนที่ไม่มีความรู้ด้านสื่อโซเซียลเลย ทำงานเลี้ยงลูกไปในแต่ละวัน จนได้มีความรู้เท่าทันสื่อทำให้สามารถเท่าทันโลกโซเซียลได้ดีมาก ได้ติดตามความเป็นอยู่ของลูกมากขึ้น สามารถเข้าถึงลูก ตักเตือนลูกมากขึ้น และพร้อมจะเป็นเพื่อนลูกได้ตลอดเวลา รวมทั้งสามารถใช้สื่อโซเซียลในการหาความรู้ และประชาสัมพันธ์ของดีในชุมชนอีกด้วย

3

 

ทั้งนี้โครงการรู้เท่าทันเพื่อสร้างสรรค์สื่อปลอดภัยกับชุมชนชายแดนใต้ เป็นโครงการที่ได้รับสนับสนุน งบประมาณจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เพื่อหนุนเสริมกระบวนการรู้เท่าทันสื่อ โดยดำเนินการมาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์ความรู้ การสร้างนวัตกรรมด้านสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ การสร้างความเข้มแข็งให้ประชาชน โดยเฉพาะเด็ก เยาวชนและครอบครัวในทุกภูมิภาคของประเทศ มีทักษะในการรู้เท่าทันสื่อ และเป็นแนวร่วมเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ การสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ สามารถใช้สื่อในการพัฒนาตนเอง ชุมชน และสังคม เป็นสื่อที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างทั่วถึง