1

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 21-23 กันยายน 2561 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยในปีนี้มีบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาและมีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน 9,255 คน

สำหรับปีพุทธศักราช 2561 สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีมติขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และถวายปริญญาศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และปริญญาดุษฎีกิตติมศักดิ์ให้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

2

ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประกอบด้วย -ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาภาษาไทย ได้แก่ นางชมัยภร แสงกระจ่าง บางคมบาง -นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ได้แก่ ศาสตราจารย์พิเศษประสพสุข บุญเดช -วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ -วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ได้แก่ นายอิสระ ว่องกุศลกิจ

ลำดับคณะในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 21 กันยายน 2561 ได้แก่ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะการแพทย์แผนไทย คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ คณะการบริการและการท่องเที่ยว คณะวิเทศศึกษา คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ และวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์   22 กันยายน 2561 ได้แก่ สถาบันสันติศึกษา คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยอิสลามศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคนิคการแพทย์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ (วิทยาเขตหาดใหญ่) 23 กันยายน 2561 ได้แก่ สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี คณะเศรษฐศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการสื่อสาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ และคณะรัฐศาสตร์ ความรู้สึกของบัณฑิตสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

นางสาวธนพร เลิศวงศ์ บัณฑิตสาขาเทคโนโลยีการประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.อ.ปัตตานี
นางสาวธนพร เลิศวงศ์
บัณฑิตสาขาเทคโนโลยีการประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.อ.ปัตตานี

นางสาวธนพร เลิศวงศ์ บัณฑิตสาขาเทคโนโลยีการประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.อ.ปัตตานี กล่าวกับสถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานีว่า รู้สึกตื่นเต้นและดีใจมากที่มีวันนี้ ตอนนี้ทำงานช่วยงานวิจัยของคณะฯเกี่ยวกับการสำรวจฟาร์มปลากะพง ได้นำความรู้ที่ได้เรียนมาทุกวิชามาใช้ การทำงานสอนให้มีความเป็นผู้ใหญ่ รับผิดชอบมากขึ้น ซึ่งแตกต่างจากตอนที่เรียน เล่นบ้าง จริงจังบ้าง มองอนาคตต่อไปตั้งใจจะเรียนต่อระดับบัณฑิตศึกษา “คุณลักษณะเด่นของบัณฑิต ม.อ.คือ นำความรู้ที่ได้เรียนมาไปใช้ในการทำงาน เพื่อประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์ หลักสูตรการเรียนเนื้อหาเข้มข้น ชุดครุยม.อ.สวย เด่น และสิ่งที่อยากฝากน้องๆนักศึกษาปัจจุบัน คือ การขยัน มุ่งมั่น ตั้งใจเรียน อย่าเล่นมาก เพราะว่ากว่าที่จะมายืนเป็นบัณฑิตได้ในวันนี้ต้องใช้ความมานะ และมุ่งมั่น”นางสาวธนพร กล่าวเช่นเดียวกับ

นางสาวนารีมะห์ มะดีเยาะ บัณฑิตสาขาเคมี-ชีวะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.อ.ปัตตานี
นางสาวนารีมะห์ มะดีเยาะ
บัณฑิตสาขาเคมี-ชีวะ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.อ.ปัตตานี

 

นางสาวนารีมะห์ มะดีเยาะ บัณฑิตสาขาเคมี-ชีวะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.อ.ปัตตานี กล่าวว่า รู้สึกตื่นเต้นและดีใจ ได้เจอเพื่อนที่จากกัน 3 เดือน ได้มาเจอกันอีกครั้ง ตอนนี้ทำงานอยู่ที่บริษัทลียาฮาลาลฟู้ดส์ ต.ตะลุโบะ อ.เมือง จ.ปัตตานี เกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ ได้นำความรู้ที่เรียนไปใช้ในการทำงาน คือ การตรวจสอบเชื้อในผลิตภัณฑ์ว่ามีเชื้ออะไรบ้าง การทำงานฝึกให้มีความกล้าหาญมากขึ้น นำความรู้ที่เรียนมาใช้กับการทำงานได้มาก “การทำเพื่อประโยชน์เพื่อนมนุษย์ คือ ช่วยกันทำงาน ไม่แบ่งแยก มีอะไรช่วยเหลือกัน และสิ่งที่อยากฝากนักศึกษาปัจจุบัน คือ เก็บเกี่ยวความรู้ให้มากที่สุดเพื่อนำไปใช้ในการทำงาน”นางสาวนารีมะห์ กล่าวส่วน

นางสาวเจะซารีนา เจะมะ บัณฑิตสาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสื่อสาร ม.อ.ปัตตานี
นางสาวเจะซารีนา เจะมะ
บัณฑิตสาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสื่อสาร ม.อ.ปัตตานี

 

นางสาวเจะซารีนา เจะมะ บัณฑิตสาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสื่อสาร กล่าวกับสถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานีว่า รู้สึกดีใจและภูมิใจที่ได้เรียนจบ 4 ปี ตอนนี้อยู่ระหว่างหางานทำ สนใจทำงานด้านคอมพิวเตอร์ การโฆษณา และออกแบบสื่อ การทำภาพด้วยโฟโต้ชอป “คิดว่าจุดเด่นของบัณฑิต ม.อ. คือ การทำเพื่อประโยชน์เพื่อนมนุษย์ ที่ผ่านมาได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูล ความรู้ และทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ ภูมิใจที่ได้มาเรียนที่สถาบันแห่งนี้”นางสาวเจะซารีนา กล่าว ส่วน

นางสาวสาวิตรี มาซอรี (ยืนคนที่ 2จากซ้ายมือ) บัณฑิตสาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี
นางสาวสาวิตรี มาซอรี
(ยืนคนที่ 2จากซ้ายมือ)
บัณฑิตสาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี

นางสาวสาวิตรี มาซอรี บัณฑิตสาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี กล่าวกับสถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานีว่า รู้สึกบรรลุถึงความตั้งใจที่ได้ตั้งปณิธานไว้เป็นคนแรกที่จบปริญญาตรีและเป็นแบบอย่างสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาให้แก่น้องๆ อีก 2 คน ช่วงการฝึกซ้อมรับปริญญาที่ผ่านมา วันแรกรู้สึกท้อและเหนื่อยมาก แต่ด้วยความตั้งใจเพื่อความสุขและรอยยิ้มของพ่อแม่จึงตั้งใจทำอย่างเต็มที่ อดทน เพื่อวันแห่งความสำเร็จและความภาคภูมิใจครั้งแรกในชีวิต“ตอนนี้ทำงานอยู่ที่บริษัท Accenture ประเทศมาเลเซีย ทำงานร่วมกับชาวต่างชาติ เป็นงานที่ท้าทายตั้งแต่เริ่มสัมภาษณ์ การทำงานมีความหลากหลาย ต้องปรับตัวมากในช่วงแรก ตอนนี้ทำงานมีความสุขมาก ฝากน้องๆเรื่องภาษา อยากให้ฝึกภาษาอังกฤษให้มากๆเพราะจำเป็นมากในการทำงานปัจจุบัน”นางสาวสาวิตรี กล่าว