อออออออาจารย์ อาทิตยา  สมโลก
รักษาราชการ หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

นายสมศักดิ์ รัตนน้อย

 นายสมศักดิ์  รัตนน้อย
หัวหน้าฝ่ายเทคนิค
E-mail: somsak.ra@psu.ac.th

เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
นางสาวเมนภา  ชูแดง นางสาวเมนภา  ชูดแดง
เจ้าหน้าที่การตลาด
E-mail: ann99.cut@gmail.com
เจ้าหน้าที่ฝ่ายรายการ
นางสาวพรพิมล  อุไรรัตน์ นางสาวพรพิมล  อุไรรัตน์
นักจัดรายการ
E-mail: djmon_u@hotmail.co.th
นางสาวหทัยกาญจน์  เพชรประวัติ นางสาวหทัยกาญจน์  เพชรประวัติ
นักจัดรายการ
E-mail: hathaikarn-p@hotmail.com
เจ้าหน้าที่ฝ่ายข่าว
นางสาวพัชรา   ยิ่งดำนุ่นนางสาวพัชรา  ยิ่งดำนุ่น
ผู้สื่อข่าว
E-mail: y_patchara@hotmail.com
นางสาวเสาวนีย์  ดาโอะนางสาวเสาวนีย์  ดาโอะ
ผู้สื่อข่าว
E-mail: saowanee193@gmail.com
เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค
นายสถาพร  ศิวบุตรนายสถาพร  ศิวบุตร
เจ้าหน้าที่เทคนิคและนักจัดรายการ
E-mail: mr.aum@hotmail.co.th
นายวันไซดี  เจ๊ะแวนายวันไซดี  เจ๊ะแว 
เจ้าหน้าที่เทคนิค
E-mail: wansaidee.j@gmail.com
นายอิเลียส  แซมานายอิเลียส  แซมา 
เจ้าหน้าที่เทคนิค
E-mail: ilias_da@hotmail.com

 

 

นักจัดรายการวิทยุรับเชิญ

dj01

dj03

dj04

dj05